newsletter

Galeria Katowicka

Bezpieczne zakupy w Katowickiej
GK_refreszment_header_aktualnosci

Weź udział w akcji „Do wyboru do koloru”

Klienci, którzy w pierwszych dniach funkcjonowania Galerii Katowickiej dokonają zakupów o wartości min. 50 zł zł będą mogli otrzymać jeden ponad 13 tys. gadżetów. Do wyboru będą m.in. parasole, torby, smycze i zegarki z logo Galerii Katowickiej oraz inne prezenty od poszczególny najemców. Promocja będzie ważna do wyczerpania zapasów.

Regulamin akcji:

I.      POSTANOWIENIA OGÓLNE

 1. Organizatorem konkursu „Do wyboru do koloru”, zwanego w dalszej części Regulaminu „Konkursem” jest Galeria Katowicka Sp. z o.o  z siedzibą w Warszawie 00-832, ul. Żelazna 28/30   („Organizator”).
 2. Niniejszy Regulamin określa prawa i obowiązki Uczestników Konkursu.
 3. Uczestnictwo w Konkursie jest dobrowolne i równoznaczne z akceptacją przez Uczestnika Regulaminu w całości

II.    Czas trwania Konkursu

Konkurs rozpoczyna się w dniu 18.09.2013 r. o godz. 10.00, a kończy w dniu 22.09.2013 r.
o godz. 20.00.

III.  UCZESTNICY KONKURSU

 1. W Konkursie może wziąć udział każda pełnoletnia osoba, dokonująca zakupów w sklepach zlokalizowanych w Galerii Katowickiej (Katowice, ul.3-go Maja 30) w terminie od 18.09.2013,
  od godz. 10.00 do dnia 22.09.2013 r., do godz. 20.00, z wyjątkiem osób określonych w art. III ust. 2 Regulaminu („Uczestnik”).
 2. W Konkursie nie mogą brać udziału pracownicy Organizatora Konkursu, pracownicy firmy
  Grupa Eskadra Sp. Z o.o. oraz pracownicy innych podmiotów biorących bezpośredni udział
  w przygotowaniu i prowadzeniu Konkursu, a także najemcy i pracownicy lokali handlowych
  i usługowych znajdujących się na terenie Galerii Katowickiej. Za pracowników uważa się wszelkie osoby wykonujące pracę lub inne powtarzające się czynności na rzecz podmiotów wymienionych powyżej niezależnie od podstawy prawnej, na jakiej ta współpraca jest wykonywana.
 3. Uczestnik wyraża dobrowolnie zgodę na umieszczenie jego danych osobowych, jak również danych przekazanych Organizatorowi w trakcie uczestnictwa w Konkursie, w bazie danych Organizatora oraz na ich przetwarzanie przez Organizatora dla celów przeprowadzenia Konkursu oraz celów marketingowych, zgodnie z Ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych w celach marketingowych. Administratorem danych osobowych zebranych podczas niniejszego Konkursu jest – w rozumieniu wspomnianej wyżej ustawy – Organizator.

IV. ZASADY I PRZEBIEG KONKURSU

 1. Aby wziąć udział w Konkursie należy w dniach 18-22.09.2013 r. dokonać zakupów na terenie Galerii Katowickiej za minimum 50 zł, przy założeniu, że za zakupy w przedziale 50,00 – 99,99 zł Uczestnik otrzyma nagrodę z kategorii I, natomiast przy zakupach o wartości powyżej 99,99 zł Uczestnik otrzyma nagrodę z kategorii II, z zastrzeżeniem art. V ust. 1 Regulaminu. Dokumentem potwierdzającym zakup jest paragon ..
 2. Przez dokonanie zakupu rozumie się zakup towarów lub usług dokonany w formie płatności gotówką lub kartą płatniczą wydaną przez bank. W Konkursie mogą brać udział tylko paragony dokumentujące zakup dokonany gotówką lub kartą płatniczą wydaną przez bank. W Konkursie nie mogą brać udziału paragony dokumentujące zakup dokonany kartą podarunkową lub bonem podarunkowym.
 3. Zadanie Konkursowe polega na jak najszybszym zgłoszeniu się do  wyznaczonego na terenie Galerii Katowickiej Punktu Odbioru Nagród „Do wyboru-do koloru” zlokalizowanego na poziomie -1 Galerii Katowickiej i przedstawieniu paragonu za zakupy dokonane w czasie trwania Konkursu (18.09.2013 r., godz. 10.00 – 22.09.2013, godz. 20.00). Punkt dysponuje pulą nagród w postaci:

Nagrody kategorii I – smycze z logo Galerii Katowickiej

Nagrody kategorii II – kubki, torby, pamięć masowa USB oraz parasole

Każdy Uczestnik Konkursu może otrzymać  tylko jedną nagrodę konkursową, z zastrzeżeniem art. V ust. 1 Regulaminu.

V.   NAGRODY

 1. Pula nagród konkursowych zawiera 13 000 sztuk gadżetów reklamowych. Nagrody
  te wydawane są w czasie trwania Konkursu do wyczerpania się puli nagród.
 2. Organizator działający jako płatnik podatku dochodowego oświadcza, iż nagroda zostanie wydana Zwycięzcy Konkursu zgodnie z przepisami Ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (t.j.: Dz.U. z 2000 r. Nr 14, poz. 176 z późn. zm.). ?

VI. POSTANOWIENIA KOŃCOWE

 1. Regulamin Konkursu dostępny jest w siedzibie Organizatora, w Biurze Administracji Galerii Katowickiej oraz na stronie www.galeriakatowicka.eu.
 2. Organizator zastrzega, że informacje o nagrodach (w tym zdjęcia, parametry) prezentowane na stronie internetowej www.galeriakatowicka.eu lub w materiałach informacyjnych publikowanych przez Organizatora, nie stanowią oferty w rozumieniu przepisów kodeksu cywilnego.
 3. Nagrody w Konkursie nie podlegają zamianie na inną nagrodę lub na jej równowartość pieniężną.
 4. Uczestnik wyraża dobrowolnie zgodę na umieszczenie jego danych osobowych, jak również przekazanych Organizatorowi w trakcie uczestnictwa w Konkursie, w bazie danych Organizatora oraz na ich przetwarzanie przez Organizatora zgodnie z Ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych w celach marketingowych.
 5. Wszelkie reklamacje dotyczące Konkursu powinny być zgłaszane w formie pisemnej wraz z uzasadnieniem w terminie 7 dni od daty wymagalności roszczenia o wydanie nagrody. Organizator jest zobowiązany do rozpatrzenia reklamacji w ciągu 14 dni od daty otrzymania pisma składającego reklamację, w przeciwnym wypadku uznaje się iż reklamacja została uznana.
 6. Wszelkie spory powstałe na tle niniejszego Konkursu będą rozpoznawane przez rzeczowo i miejscowo właściwy sąd powszechny – zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa.

Newsletter

Administratorem danych osobowych jest Estlin Investments spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Warszawie (kod pocztowy: 00-839), przy ul. Towarowej 28 (zwana dalej Spółką). Dane osobowe w zakresie podanym w formularzu będą przetwarzane przez Spółkę w celach marketingowych, zgodnie z wyrażoną zgodą na podstawie art. 6 ust. 1 pkt a Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 roku w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (RODO). Dane osobowe mogą być ujawnione pracownikom lub współpracownikom Spółki, jak też podmiotom udzielającym wsparcia Spółce na zasadzie zleconych usług i zgodnie z zawartymi umowami powierzenia, jak też udostępnione podmiotom, o których mowa w klauzuli zgody. Dane osobowe przetwarzane w ww. celu będą przetwarzane do czasu odwołania zgody na poszczególny cel, w przypadku jej wyrażenia. Każda osoba posiada prawo dostępu do treści swoich danych i ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych lub do wniesienia sprzeciwu wobec ich przetwarzania, prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania danych przed jej odwołaniem. Osoba, której dane dotyczą, ma prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna, iż przetwarzanie jej danych osobowych narusza przepisy RODO. Podanie danych osobowych jest dobrowolne.

Podając adres e-mail wyrażam zgodę na przetwarzanie podanych przeze mnie danych osobowych przez Estlin Investments spółka z ograniczoną odpowiedzialnością w celu marketingowym, realizowanym poprzez wysyłanie informacji handlowych dotyczących działalności Galerii Katowickiej drogą elektroniczną na podany adres e-mail.
Podaj swój numer telefonu aby otrzymywać oferty specjalne
Podając numer telefonu wyrażam zgodę na przetwarzanie podanych przeze mnie danych osobowych przez Estlin Investments spółka z ograniczoną odpowiedzialnością w celu marketingowym, realizowanym poprzez wysyłanie informacji handlowych dotyczących działalności Galerii Katowickiej w postaci SMS na końcowe urządzenie telekomunikacyjne - telefon komórkowy, którego nr podano powyżej.

 • MĘŻCZYZNA
 • KOBIETA
CO MNIE INTERESUJE
Dane osobowe będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany, także w formie profilowania. Profilowanie będzie miało na celu umożliwienie przygotowania najlepszej, spersonalizowanej oferty i dedykowanych reklam.
Zapoznałam/-łem się z treścią Regulaminu.