newsletter

Galeria Katowicka

Bezpieczne zakupy w Katowickiej

Regulamin serwisu

Definicje

 1. Formularz Usługi Newslettera – formularz udostępniony w Serwisie, którego wypełnienie przez Usługobiorcę umożliwia skorzystanie z Usługi Newslettera;
 2. Galeria Katowicka – centrum handlowe znajdujące się w Katowicach (adres: ul. 3 Maja 30, 40-097 Katowice);
 3. Polityka Prywatności – załącznik nr 1 do Regulaminu;
 4. Regulamin – niniejszy dokument, określający zasady korzystania z Serwisu oraz zasady świadczenia Usług;
 5. Serwis – serwis internetowy należący do Usługodawcy dostępny pod adresem galeriakatowicka.eu;
 6. Usługa Newslettera – Usługa polegająca na bezpłatnym przesyłaniu newslettera Galerii Katowickiej;
 7. Usługi – usługi świadczone drogą elektroniczną przez Usługodawcę na rzecz Usługobiorców w oparciu o Regulamin; w szczególności Usługa Newslettera;
 8. Usługobiorca – osoba fizyczna, osoba prawna albo jednostka organizacyjna nieposiadająca osobowości prawnej korzystająca z Serwisu i/lub Usług;
 9. Usługodawca – Estlin Investments spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Warszawie (adres: ul. Towarowa 28, 00-839 Warszawa) wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS: 0000636799.

Postanowienia ogólne

 1. Regulamin określa:
  • zasady korzystania z Serwisu;
  • sposób świadczenia Usług przez Usługodawcę; oraz
  • zasady korzystania z Usług przez Usługobiorców.
 2. Korzystanie z Serwisu i/lub Usług przez Usługobiorcę odbywa się za zasadach określonych w Regulaminie.
 3. Usługi świadczone są przez Usługodawcę zgodnie z Regulaminem. Jeżeli świadczenie którejkolwiek z Usług związane jest z koniecznością zaakceptowania przez Usługobiorcę dodatkowych lub zmienionych postanowień Regulaminu Usługodawca poinformuje Usługobiorcę o tych zmianach przed rozpoczęciem korzystania z danej Usługi.
 4. Regulamin oraz informacje o zmianach postanowień Regulaminu udostępniane są Usługobiorcy nieodpłatnie w Serwisie w formie, która umożliwia ich pobranie, utrwalenie i wydrukowanie. Usługobiorca związany jest postanowieniami Regulaminu udostępnionymi w powyżej opisany sposób.
 5. Usługobiorca zobowiązany jest do zapoznania się z Regulaminem przed rozpoczęciem korzystania z Serwisu i/lub Usług oraz zobowiązany jest do przestrzegania postanowień Regulaminu.
 6. Rozpoczęcie korzystania z Serwisu i/lub Usług jest równoznaczne z akceptacją postanowień Regulaminu.

Zakres Usług

 1. Usługodawca świadczy Usługi na rzecz Usługobiorcy. W szczególności Usługodawca świadczy na rzecz Usługobiorcy Usługę Newslettera.
 2. Usługa Newslettera świadczona jest na podstawie Regulaminu.
 3. Usługodawca może świadczyć inne Usługi. W przypadku świadczenia innych Usług Usługodawca każdorazowo przedstawi Usługobiorcy warunki świadczenia danej Usługi.

Usługa Newslettera

 1. W ramach Usługi Newslettera Usługodawca przesyła za pośrednictwem poczty elektronicznej na podany przez Usługobiorcę adres e-mail newsletter, który zawiera w szczególności informacje o aktualnych promocjach w Galerii Katowickiej, informacje o otwarciu nowych sklepów w Galerii Katowickiej, wydarzeniach w Galerii Katowickiej oraz inne wiadomości dotyczące Galerii Katowickiej.
 2. Usługa Newslettera świadczona jest nieodpłatnie przez czas nieoznaczony.
 3. Newsletter wysyłany jest nie częściej niż co 7 dni.
 4. Każdy newsletter zawiera:
  • informację o nadawcy;
  • określenie tematu newslettera;
  • informację o sposobie rezygnacji z Usługi Newslettera.
 1. Zamówienie Usługi Newslettera następuje poprzez:
  • wypełnienie Formularza Usługi Newsletter zamieszczonego w Serwisie;
  • zaakceptowanie Regulaminu;
  • wyrażenie zgody na przetwarzanie danych podanych w Formularzu Usługi Newslettera w celu realizacji Usługi Newslettera;
  • kliknięcie przycisku „Zapisz się”.
 1. Podanie w Formularzu Usługi Newslettera adresu e-mail Usługobiorcy jest niezbędne do świadczenia Usługi Newslettera.

Warunki świadczenia Usług

 1. Usługodawca zastrzega prawo do modyfikacji Usług lub sposobu funkcjonowania Serwisu. Jeżeli modyfikacja będzie związana z koniecznością zmiany Regulaminu Usługobiorca zostanie poinformowany o zmianie w sposób przewidziany w Regulaminie.
 2. Usługodawca zastrzega sobie prawo do odmowy lub zaprzestania świadczenia Usług, jeżeli Usługobiorca narusza postanowienia Regulaminu.

Warunki korzystania z Usług

 1. Zabronione jest korzystanie z Serwisu i/lub Usług w sposób sprzeczny z prawem, naruszający postanowienia Regulaminu lub uzasadniony interes Usługodawcy.
 2. Zabronione jest dokonywanie czynności, które mogą utrudnić lub uniemożliwić funkcjonowanie Serwisu i/lub Usług.
 3. Usługodawca zastrzega, że wszelkie materiały dostępne w Serwisie i/lub w ramach Usług, w tym w szczególności grafiki, artykuły oraz zdjęcia objęte są ochroną prawa autorskiego.
 4. Dostęp do Serwisu oraz Usług możliwy jest dla Usługobiorców:
  • posiadających połączenie z siecią publiczną Internet, oraz
  • posiadających przeglądarkę internetową umożliwiającą wyświetlanie na ekranie komputera dokumentów HTML z opcją akceptowania plików cookies.

Zawarcie umowy

 1. Zawarcie umowy o świadczenie Usługi Newslettera następuje wraz z poprawnym wypełnieniem Formularza Usługi Newslettera.

Prawa i obowiązki Usługodawcy

 1. Usługodawca zobowiązuje się do świadczenia Usług na rzecz Usługobiorcy.
 2. Usługodawca dołoży starań, żeby Serwis funkcjonował w sposób ciągły. Usługodawca zastrzega, że w funkcjonowaniu Serwisu lub w świadczeniu Usług mogą wystąpić przerwy w celu aktualizacji danych, naprawienia błędów i dokonania innych prac konserwacyjnych. Usługodawca nie będzie informował z wyprzedzeniem o planowanej przerwie w funkcjonowaniu Serwisu i/lub w świadczeniu Usług.

Ochrona danych osobowych

 1. Administratorem danych osobowych Usługobiorców przetwarzanych w związku z korzystaniem z Serwisu i/lub w związku ze świadczeniem Usług jest Usługodawca.
 2. Usługodawca przetwarza dane osobowe Usługobiorcy niezbędne do nawiązania, ukształtowania treści, zmiany lub rozwiązania umowy o świadczeniu usług przez Usługodawcę oraz wyłącznie w celu prawidłowej realizacji Usług, zgodnie z Regulaminem i ustawą z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (t.j. Dz.U. z 2017 r. poz. 1219). Usługodawca przetwarza dane osobowe Usługobiorcy zgodnie z przepisami ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (t.j. Dz.U. z 2016 r. poz. 922).
 3. Udostępniając Formularz Usługi Newslettera Usługodawca określa dane, których podanie jest niezbędne w celu zawarcia umowy o świadczenie Usługi Newslettera. Podanie danych osobowych jest dobrowolne. Odmowa podania danych osobowych może skutkować niemożnością świadczenia Usługi Newslettera przez Usługodawcę.
 4. Wypełniając Formularz Usługi Newslettera Usługobiorca wyraża zgodę na przetwarzanie dotyczących go danych osobowych.
 5. Usługodawca, jako administrator danych dba o bezpieczeństwo danych osobowych udostępnionych przez Usługobiorców i stosuje środki wymagane na podstawie przepisów prawa zapewniające bezpieczeństwo tych danych.
 6. Usługobiorca ma prawo dostępu do swoich danych osobowych, uzupełnienia, uaktualnienia lub sprostowania tych danych, a także żądania zaprzestania ich przetwarzania – w takim przypadku Usługobiorca akceptuje fakt, że zaprzestanie przetwarzania danych może wiązać się z zaprzestaniem świadczenia Usług.

Rozwiązanie Umowy

 1. Umowa o świadczenie Usług może być rozwiązana przez którąkolwiek ze Stron.
 2. Umowa o świadczenie Usługi Newslettera może być rozwiązana przez Usługobiorcę poprzez wysłanie przez Usługobiorcę informacji o rezygnacji z Usługi Newslettera na adres e-mail: www@galeriakatowicka.eu lub poprzez kliknięcie linku rozwiązującego umowę o świadczenie Usługi Newslettera zamieszczonego pod Newsletterem.

Postępowanie reklamacyjne

 1. Usługobiorca ma prawo składać reklamację w związku z korzystaniem z Serwisu oraz realizacją Usług.
 2. Reklamacje rozpatruje Usługodawca.
 3. Usługobiorca może złożyć reklamacje za pomocą:
  • formularza kontaktowego umieszczonego w Serwisie;
  • poczty – adres: Galeria Katowicka, ul. 3 Maja 30, 40-097 Katowice
  • poczty elektronicznej – adres: www@galeriakatowicka.eu
 4. Reklamacja powinna zawierać imię, nazwisko oraz adres e-mail lub adres pocztowy (w zależności od metody złożenia reklamacji), przedmiot reklamacji oraz informacje uzasadniające złożenie reklamacji.
 5. Usługodawca rozpatruje reklamację w terminie 14 dni od dnia otrzymania reklamacji.
 6. Reklamacja rozpatrywana jest w oparciu o postanowienia Regulaminu.
 7. Usługodawca informuje Usługobiorcę o decyzji w takiej samej formie, w jakiej otrzymał reklamację.
 8. Reklamacja rozpatrzona przez Usługodawcą zgodnie z postanowieniami Regulaminu nie podlega ponownemu rozpatrzeniu.

Dane kontaktowe Usługodawcy

 1. W sprawach innych niż reklamacje, w szczególności w sprawach pytań, opinii i wniosków dotyczących funkcjonowania Serwisu lub Usług Usługobiorca może skontaktować się z Usługodawcą za pomocą:
  • formularza kontaktowego umieszczonego w Serwisie;
  • poczty – adres: Galeria Katowicka, ul. 3 Maja 30, 40-097 Katowice
  • poczty elektronicznej – adres: www@galeriakatowicka.eu

Postanowienia końcowe

 1. Usługodawca ma prawo do zmiany postanowień Regulaminu. Informacja o zmianie Regulaminu zostanie wysłana na adres e-mail podany w Formularzu Usługi Newslettera. Informacja o zmianie Regulaminu zostanie wysłana nie później niż na 14 dni kalendarzowych przed rozpoczęciem obowiązywania zmienionego Regulaminu.
 2. Informacja o dacie, od której obowiązuje dana wersja Regulaminu umieszczona jest na początku Regulaminu. Zmiany Regulaminu wchodzą w życie w terminie podanym w przesłanej Usługobiorcy informacji o zmianie, nie wcześniej jednak niż po upływie 14 dni kalendarzowych od dnia poinformowania o zmianach Regulaminu. Zmieniony Regulamin będzie wiązał Usługobiorcę, jeżeli w terminie 14 dni kalendarzowych od dnia poinformowania Usługobiorcy o zmianie Regulaminu Usługobiorca nie poinformuje Usługodawcy o rezygnacji z Usług.
 3. W sprawach nieuregulowanych w Regulaminie zastosowanie mają odpowiednie przepisy Kodeksu cywilnego, ustawy o ochronie danych osobowych oraz ustawy o świadczeniu usług drogą elektroniczną.

Polityka prywatności serwisu

ZAŁĄCZNIK NR 1

Polityka Prywatności określa sposób przetwarzania i ochrony danych osobowych Usługobiorcy w związku z korzystaniem z serwisu dostępnego pod adresem www.galeriakatowicka.eu, którego właścicielem jest Estlin Investments spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Warszawie (ul. Towarowa 28, 00-839 Warszawa).

Naszym celem jest zapewnienie odpowiedniego poziomu ochrony prywatności Usługobiorców korzystających z Serwisu i/lub Usług zgodnie z postanowieniami ustawy z dnia 18 lipca 2002 roku o świadczeniu usług drogą elektroniczną (t.j. Dz. U. z 2017 r., poz. 1219 z późn. zm.) oraz ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 roku o ochronie danych osobowych (t.j. Dz. U. z 2016 r., poz. 922 z późn. zm.).

W Serwisie mogą zostać umieszczone linki pozwalające Usługobiorcom na bezpośrednie dotarcie do innych stron internetowych. W odniesieniu do takich linków Usługodawca zastrzega, iż nie ponosi odpowiedzialności za politykę prywatności stosowaną przez administratorów tych stron internetowych.

Administrator danych osobowych

Administratorem danych osobowych Usługobiorców przetwarzanych w związku z korzystaniem z Serwisu i/lub Usług jest Estlin Investments spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Warszawie (ul. Towarowa 28, 00-839 Warszawa) wpisana do Rejestru Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000636799.

Zasady zbierania danych

 1. W trakcie korzystania z Serwisu automatycznie zbierane są dane dotyczące sposobu korzystania z Serwisu przez Usługobiorców oraz adresy IP urządzeń końcowych, rodzaj przeglądarki, rodzaj systemu operacyjnego, data i czas wizyty, liczba połączeń, liczba otwieranych podstron Serwisu, przeglądane treści.
 2. Skorzystanie z niektórych funkcjonalności Serwisu i/lub Usług może wiązać się z koniecznością podania przez Usługobiorcę jego danych osobowych. Niepodanie tych danych może ograniczyć możliwość korzystanie z niektórych funkcjonalności Serwisu i/lub Usług.
 3. W ramach Serwisu zamieszczony jest formularz kontaktowy oraz Formularza Usługi Newslettera. Wypełnienie tych formularzy związane jest z koniecznością podania przez Usługobiorcę jego danych osobowych.

Zakres i zasady przetwarzania danych

 1. W celu skorzystania z Usługi Newslettera Usługobiorca zostanie poproszony o podanie następujących danych: imienia, nazwiska, adresu e-mail, numeru telefonu, płci, kodu pocztowego oraz adresu zamieszkania.
 2. W przypadku wyrażenia zgody na korzystanie z Usługi Newslettera podany przez Usługobiorcę adres e-mail jest wykorzystywany w celu wysłania Usługobiorcy newslettera. Szczegółowe zasady przesyłania newslettera określa Regulamin.
 3. Informacje podane przez Usługobiorcę w Formularzu Usługi Newslettera pozwalają dostosować zawartość newslettera do potrzeb i zainteresowań Usługobiorcy.
 4. Dane osobowe przetwarzane są na podstawie zgody Usługobiorcy, którego dane dotyczą. Zgoda wyrażana jest poprzez zaznaczenie odpowiedniego pola podczas wypełniania Formularza Usługi Newslettera.
 5. W przypadku skorzystania przez Usługobiorcę z formularza kontaktowego zamieszczone w nim dane będą wykorzystane w celu udzielenia odpowiedzi na zapytanie złożone przy użyciu formularza kontaktowego.
 6. Dane osobowe podane przez Usługobiorcę w formularzy kontaktowym przetwarzane są na podstawie zgody Usługobiorcy, którego dane dotyczą. Zgoda wyrażana jest poprzez zaznaczenie odpowiedniego pola podczas wypełniania formularza kontaktowego.

Uprawnienia Usługobiorcy

 1. Usługobiorca ma prawo dostępu do dotyczących go danych osobowych, uzupełnienia, uaktualnienia lub sprostowania tych danych, a także żądania zaprzestania ich przetwarzania – w takim przypadku Usługobiorca akceptuje fakt, że zaprzestanie przetwarzania danych może wiązać się z zaprzestaniem świadczenia Usług.
 2. Usługobiorca może w każdej chwili zrezygnować z korzystania z Usługi Newslettera. Rezygnacja z Usługi Newslettera następuje w sposób określony w Regulaminie.

Pliki cookies

 1. Serwis realizuje Usługi korzystając z plików cookies zgodnie z Polityką Prywatności. Serwis nie zbiera w sposób automatyczny żadnych informacji, z wyjątkiem informacji zawartych w plikach cookies.
 2. Serwis korzysta z plików cookies, które stanowią dane informatyczne, w szczególności pliki tekstowe, które przechowywane są w urządzeniu końcowym Usługobiorcy (na komputerze, telefonie lub innym urządzeniu Usługobiorcy, z którego dokonano połączenia z Serwisem) podczas przeglądania Serwisu. Pliki cookies pozwalają na rozpoznanie urządzenia Usługobiorcy przy ponownym połączeniu z Serwisem.
 3. Pliki cookies wykorzystywane są w celu:
  • dostosowania zawartości stron internetowych do preferencji Usługobiorcy oraz optymalizacji korzystania z Serwisu; w szczególności pliki te pozwalają rozpoznać urządzenie Usługobiorcy i odpowiednio wyświetlić stronę internetową dostosowaną do jego indywidualnych potrzeb;
  • tworzenia statystyk, które pomagają zrozumieć, w jaki sposób Usługobiorcy Serwisu korzystają ze stron internetowych, co umożliwia ulepszanie ich struktury i zawartości.
 4. W ramach Serwisu stosowane są dwa rodzaje plików cookies:
  • sesyjne pliki cookies – pliki tymczasowe, które przechowywane są w urządzeniu końcowym Usługobiorcy do czasu wylogowania, opuszczenia strony internetowej lub wyłączenia oprogramowania (przeglądarki internetowej); oraz
  • stałe pliki cookies – przechowywane w urządzeniu końcowym Usługobiorcy przez czas określony w parametrach plików cookies lub do czasu ich usunięcia przez Usługobiorcę.
 5. W ramach Serwisu stosowane są następujące rodzaje plików cookies:
  • niezbędne pliki cookies – to pliki, które umożliwiają korzystanie z usług dostępnych w ramach Serwisu;
  • pliki cookies służące do zapewnienia bezpieczeństwa, np. wykorzystywane do wykrywania nadużyć w zakresie uwierzytelniania w ramach Serwisu;
  • wydajnościowe pliki cookies – to pliki, które umożliwiają zbieranie informacji o sposobie korzystania ze stron internetowych Serwisu;
  • funkcjonalne pliki cookies – to pliki, które umożliwiają „zapamiętanie” wybranych przez Usługobiorcę ustawień i personalizację interfejsu Usługobiorcy, np. w zakresie wybranego języka lub regionu, z którego pochodzi Usługobiorca, rozmiaru czcionki, wyglądu strony internetowej itp.;
  • reklamowe pliki cookies – to pliki, które umożliwiają dostarczanie Usługobiorcy treści reklamowych bardziej dostosowanych do ich zainteresowań.
 6. W wielu przypadkach oprogramowanie służące do przeglądania stron internetowych (przeglądarka internetowa) domyślnie dopuszcza przechowywanie plików cookies w urządzeniu końcowym Usługobiorcy. Usługobiorcy mogą dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących plików cookies. Ustawienia te mogą zostać zmienione w szczególności w taki sposób, aby blokować automatyczną obsługę plików cookies w ustawieniach przeglądarki internetowej bądź informować o ich każdorazowym zamieszczeniu w urządzeniu Usługobiorcy. Szczegółowe informacje o możliwości i sposobach obsługi plików cookies dostępne są w ustawieniach oprogramowania (przeglądarki internetowej).
 7. Ograniczenie stosowania plików cookies może wpłynąć na niektóre funkcjonalności dostępne na stronach internetowych Serwisu.
 8. Pliki cookies umieszczane są w urządzeniu końcowym Usługobiorcy i mogą być wykorzystywane również przez współpracujących z operatorem Serwisu reklamodawców oraz partnerów.
 9. Więcej informacji na temat plików cookies dostępnych jest w sekcji „Pomoc” w menu przeglądarki internetowej.

Newsletter

Administratorem danych osobowych jest Estlin Investments spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Warszawie (kod pocztowy: 00-839), przy ul. Towarowej 28 (zwana dalej Spółką). Dane osobowe w zakresie podanym w formularzu będą przetwarzane przez Spółkę w celach marketingowych, zgodnie z wyrażoną zgodą na podstawie art. 6 ust. 1 pkt a Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 roku w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (RODO). Dane osobowe mogą być ujawnione pracownikom lub współpracownikom Spółki, jak też podmiotom udzielającym wsparcia Spółce na zasadzie zleconych usług i zgodnie z zawartymi umowami powierzenia, jak też udostępnione podmiotom, o których mowa w klauzuli zgody. Dane osobowe przetwarzane w ww. celu będą przetwarzane do czasu odwołania zgody na poszczególny cel, w przypadku jej wyrażenia. Każda osoba posiada prawo dostępu do treści swoich danych i ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych lub do wniesienia sprzeciwu wobec ich przetwarzania, prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania danych przed jej odwołaniem. Osoba, której dane dotyczą, ma prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna, iż przetwarzanie jej danych osobowych narusza przepisy RODO. Podanie danych osobowych jest dobrowolne.

Podając adres e-mail wyrażam zgodę na przetwarzanie podanych przeze mnie danych osobowych przez Estlin Investments spółka z ograniczoną odpowiedzialnością w celu marketingowym, realizowanym poprzez wysyłanie informacji handlowych dotyczących działalności Galerii Katowickiej drogą elektroniczną na podany adres e-mail.
Podaj swój numer telefonu aby otrzymywać oferty specjalne
Podając numer telefonu wyrażam zgodę na przetwarzanie podanych przeze mnie danych osobowych przez Estlin Investments spółka z ograniczoną odpowiedzialnością w celu marketingowym, realizowanym poprzez wysyłanie informacji handlowych dotyczących działalności Galerii Katowickiej w postaci SMS na końcowe urządzenie telekomunikacyjne - telefon komórkowy, którego nr podano powyżej.

 • MĘŻCZYZNA
 • KOBIETA
CO MNIE INTERESUJE
Dane osobowe będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany, także w formie profilowania. Profilowanie będzie miało na celu umożliwienie przygotowania najlepszej, spersonalizowanej oferty i dedykowanych reklam.
Zapoznałam/-łem się z treścią Regulaminu.