1. Wstęp
  Niniejszy regulamin („Regulamin”) określa zasady funkcjonowania Usługi Lista Prezentów dostępnej na stronie internetowej https://galeriakatowicka.eu dedykowanej osobom, które chcą poinformować swoich Gości, o prezentach, które chciałyby otrzymać.

 

 1. Definicje

  Centrum
  – centrum handlowe Galeria Katowicka w Katowicach, przy ul. 3 Maja 30.

  Gość – osoba, zaproszona przez Użytkownika do zapoznania się z indywidualną Listą Prezentów Użytkownika.

  Konto Użytkownika – indywidualne konto Użytkownika, w którym po zalogowaniu się, Użytkownik może utworzyć spersonalizowaną Listę Prezentów. 

  Lista Bazowa – lista propozycji prezentów, spośród których Użytkownik może wybierać, wg. własnych preferencji, wymarzone dla siebie prezenty i tworzyć własną, indywidualną listę. Lista Bazowa zawiera propozycje prezentów z podziałem na kategorie, wskazaniem oznaczenia najemcy oraz poglądowymi cenami, które mogą różnić się od cen obowiązujących w danych sklepach. Lista Bazowa tworzona jest na podstawie informacji dostarczonych przez poszczególnych najemców Centrum.

  Lista Prezentów – lista wybranych przez Użytkownika prezentów z Listy Bazowej.

  Usługa Lista Prezentów – usługa polegająca na możliwości utworzenia Konta Użytkownika i stworzenia własnej indywidualnej Listy Prezentów na platformie, której właścicielem jest Estlin Investments spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Warszawie, przy ul. Towarowej 28, 00-839 Warszawa, wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS: 0000636799.

  Użytkownik – osoba, która utworzyła Konto Użytkownika na platformie za pomocą formularza rejestracji, wypełniając wymagane w procesie rejestracji dane.

  Usługobiorca – osoba fizyczna, osoba prawna albo jednostka organizacyjna nieposiadająca osobowości prawnej korzystająca z Serwisu i/lub Usług;

  Usługodawca – Estlin Investments spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Warszawie (adres: ul. Towarowa 28, 00-839 Warszawa) wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS: 0000636799.

 

 1. Rejestracja konta
  • Rejestracja i posiadanie własnego Konta Użytkownika na platformie jest bezpłatne.
  • Użytkownikiem Usługi Lista Prezentów może być każda osoba fizyczna.
  • Rejestracja polega na poprawnym wypełnieniu formularza znajdującego się na stronie: https://galeriakatowicka.eu/moje-konto/
  • Poprzez rejestrację Użytkownik zapewnia i oświadcza, iż zapoznał się i zaakceptował treść całego Regulaminu.
  • W celu rejestracji Konta Użytkownika, Użytkownik podaje następujące dane osobowe: imię, nazwisko, adres e-mail.
  • Dokonując rejestracji na stronie internetowej https://galeriakatowicka.eu/moje-konto/ Użytkownik wyraża zgodę na przetwarzanie swoich danych osobowych zgodnie z Polityką Ochrony Danych Osobowych przedstawioną w dalszej części Regulaminu.
  • Użytkownik dostaje mailowe powiadomienie o założonym koncie.

 2. Zasady korzystania z Usługi Lista Prezentów:
  • Użytkownik ma możliwość:
   1. zarejestrowania jednego Konta Użytkownika na dany adres e-mail,
   2. utworzenia indywidualnej Listy Prezentów;
   3. modyfikacji poszczególnych elementów z Listy Prezentów,
   4. usuwania poszczególnych elementów z Listy Prezentów,
   5. modyfikacji informacji o Liście Prezentów – nazwy listy, daty wydarzenia, miejsca wydarzenia i wiadomości dla Gości,
   6. wysyłania powiadomień do Gości i udostępniania im swojej Listy Prezentów,
   7. bieżącego monitorowania tego, co zostało już zarezerwowane przez Gości.
  • Użytkownik nie może łamać ogólnie przyjętych zasad netykiety,
  • Użytkownik oświadcza, iż dodając prezenty do Listy Prezentów wyraża chęć ich otrzymania.
  • Użytkownik ponosi odpowiedzialność za korzystanie z Konta.
  • Za niestosowanie się do Regulaminu przez Użytkownika Usługa Lista Prezentów może zostać zablokowana lub Konto Użytkownika może zostać na stałe usunięte.
  • Lista Bazowa nie stanowi oferty w rozumieniu ustawy kodeks cywilny.
  • Wybór prezentu przez Użytkownika, jak również rezerwacja prezentu przez Gościa:
   1. nie stanowią zakupu online;
   2. nie stanowią rezerwacji prezentu w sklepie;
   3. nie gwarantują niezmienności ceny;
   4. nie gwarantują dostępności prezentu w sklepie;
   5. nie zobowiązują do zakupu.
  • Gość ma możliwość:
   1. wyboru prezentu/ów z Listy Prezentów Użytkownik
   2. zmiany ilości prezentu/ów z Listy Prezentów Użytkownika
   3. rezerwacji wybranych przez niego prezentu/ów znajdujących się na Liście Prezentów Użytkownika.
    • Poprzez rezerwację prezentu/ów z Listy Prezentów, Gość zapewnia i oświadcza, iż zapoznał się i zaakceptował treść całego Regulaminu.
    • W celu rezerwacji prezentu/ów z Listy Prezentów Użytkownika, Gość podaje następujące dane osobowe: imię, nazwisko, adres e-mail.
    • Gość otrzymuje od Użytkownika powiadomienie mailowe z linkiem do Listy Prezentów Użytkownika.
 3. Polityka Ochrony Danych Osobowych:
    • Administratorem danych osobowych Użytkownika i Gościa przetwarzanych w związku z korzystaniem z Serwisu i/lub Usług jest Estlin Investments spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Warszawie (ul. Towarowa 28, 00-839 Warszawa) wpisana do Rejestru Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000636799.
    • Właściciel, który jest jednocześnie Administratorem danych osobowych użytkownika i gościa oświadcza, że chroni dane osobowe uczestników na zasadach i zgodnie z obowiązującymi przepisami z zakresu ochrony danych osobowych, w szczególności Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych/RODO).
    • Zasady przetwarzania danych osobowych Użytkownika Usługi, w tym informacje o przysługujących mu prawach w związku z przetwarzaniem jego danych osobowych przez Serwis, określa Polityka Prywatności dostępna na stronie internetowej: https://galeriakatowicka.eu/regulaminy/polityka-prywatnosci-serwisu/.
    • Wszelkie dane osobowe Użytkownika Usługi, wykorzystywane przez Serwis w celu świadczenia Usługi, nie będą przetwarzane w celach sprzecznych z prawem, w szczególności sprzecznie z Ustawą, a od dnia 25 maja 2018 r. z RODO, ani sprzedawane.
 1. Odpowiedzialność Właściciela:
    • Właściciel nie ponosi odpowiedzialności za treść, formę materiałów i informacji umieszczonych na platformie dotyczących Usługi Lista Prezentów przez sklepy znajdujące się w Galerii Katowickiej, w tym ceny prezentów oraz ich aktualny stan magazynowy dostępny w sklepie.
    • Właściciel nie ponosi odpowiedzialności za jakość produktów, jak i sposób obsługi przez sklepy, do których przekierowywani są Goście.
 1. Obsługa Usługi:

W sprawach innych niż reklamacje, w szczególności w sprawach pytań, opinii i wniosków dotyczących funkcjonowania Usługi Lista Prezentów, Użytkownik może skontaktować się z Właścicielem za pomocą:

poczty – adres: Galeria Katowicka, ul. 3 Maja 30, 40-097 Katowice

poczty elektronicznej – adres: www@galeriakatowicka.eu

 

 1. Postanowienia końcowe:
  • Właściciel zastrzega sobie prawo do zmiany postanowień Regulaminu w każdej chwili, informując o tym Użytkowników Usługi Lista Prezentów poprzez wskazanie daty ostatniej zmiany na początku treści Regulaminu.
  • Informacja o dacie, od której obowiązuje dana wersja Regulaminu umieszczona jest na początku Regulaminu. Zmiany Regulaminu wchodzą w życie w terminie podanym w przesłanej Usługobiorcy informacji o zmianie, nie wcześniej jednak niż po upływie 14 dni kalendarzowych od dnia poinformowania o zmianach Regulaminu. Zmieniony Regulamin będzie wiązał Usługobiorcę, jeżeli w terminie 14 dni kalendarzowych od dnia poinformowania Usługobiorcy o zmianie Regulaminu Usługobiorca nie poinformuje Usługodawcy o rezygnacji z Usług.
  • W sprawach nieuregulowanych w Regulaminie zastosowanie mają odpowiednie przepisy Kodeksu cywilnego, ustawy o ochronie danych osobowych oraz ustawy o świadczeniu usług drogą elektroniczną.
 2. Wejście w życie

Regulamin wchodzi w życie w dniu 14.10.2021 r.