1. Wstęp

  Niniejszy regulamin określa zasady funkcjonowania Listy Prezentów stworzonej w serwisie GaleriaKatowicka.eu przez Właściciela Galerii Katowickiej – Estlin Investments sp. z o.o. („Właściciel”).

Regulamin wchodzi w życie w dniu 5 sierpnia 2021 r.

 1. Definicje

  Lista prezentów – serwis internetowy, którego właścicielem jest:
  Estlin Investments spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Warszawie (adres: ul. Towarowa 28, 00-839 Warszawa) wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS: 0000636799.
  Jest to narzędzie, dzięki któremu użytkownicy, którzy organizują przyjęcie mogą poinformować zaproszonych Gości, co chcieliby dostać na prezent w swoim wyjątkowym dniu.

Użytkownik – osoba, która założyła Konto Użytkownika za pomocą formularza rejestracji, wypełniając wymagane w procesie rejestracji dane.

Konto Użytkownika/Lista Prezentów – elementy dostępne po zalogowaniu się (podaniu loginu oraz hasła do logowania) w Serwisie, w którym zarejestrowany Użytkownik może wprowadzić, jak i modyfikować swoją listę prezentów, które chciałby otrzymać od Gości. Lista Prezentów przeznaczona jest dla osób, które organizują przyjęcie i chcą poinformować zaproszonych Gości, o przedmiotach, które chcieliby otrzymać. Rejestracja konta oraz jego utrzymanie jest bezpłatne.

Gość – osoba, odwiedzająca Serwis w celu rezerwacji (a następnie kupna) wybranych przez niego prezentów znajdujących się na Liście Prezentów. Namiary na Listę Prezentów w postaci powiadomienia mailowego lub linku Gość otrzymuje od Użytkownika.

Dodanie Prezentu do Listy – rejestracja wpisu zawierającego dane dotyczące prezentu, który Użytkownik chciałby otrzymać.

Obsługa Serwisu – W sprawach innych niż reklamacje, w szczególności w sprawach pytań, opinii i wniosków dotyczących funkcjonowania Serwisu lub Usług Użytkownik może skontaktować się z Właścicielem za pomocą:

 • formularza kontaktowego umieszczonego w Serwisie;
 • poczty – adres: Galeria Katowicka, ul. 3 Maja 30, 40-097 Katowice
 • poczty elektronicznej – adres: www@galeriakatowicka.eu

 

III. Zasady ogólne:

1. Użytkownik ma możliwość:

a. posiadania własnego Konta Użytkownika/Listy Prezentów w Serwisie,
b. dodawania Prezentów znajdujących się na liście prezentów w Serwisie
c. edycji oraz usuwania Prezentów z Listy Prezentów,
d. udostępniania Listy Prezentów gościom

2. Użytkownikowi niedozwolone jest:
a. wielokrotne rejestrowanie Konta
b. łamanie ogólnie przyjętych zasad netykiety,

3. Użytkownik oświadcza, iż dodając Prezenty do Listy Prezentów wyraża chęć ich otrzymania.

4. Użytkownik ponosi odpowiedzialność za korzystanie z Konta.

5. Za niestosowanie się do Regulaminu przez Użytkownika Obsługa Serwisu może zablokować lub usunąć na stałe Konto Użytkownika.

 1. Rejestracja:
  1. Rejestracja polega na poprawnym wypełnieniu formularza znajdującego się na stronie: https://galeriakatowicka.eu/moje-konto/
  2. Użytkownikiem Serwisu może być każda osoba fizyczna, która po zaakceptowaniu postanowień Regulaminu, zrealizuje procedurę rejestracji w Serwisie zakończoną skutecznym założeniem Listy Prezentów.
  3. Dokonując rejestracji w serwisie internetowym GaleriaKatowicka.eu, Użytkownik wyraża zgodę na przetwarzanie swoich danych osobowych zgodnie z Polityką Ochrony Danych Osobowych przedstawioną w dalszej części Regulaminu.
  4. Poprzez zrealizowanie procedury rejestracji w Serwisie, której skutkiem jest założeniem Konta, Użytkownik zapewnia i oświadcza, iż zapoznał się i zaakceptował treść całego Regulaminu.

 2. Ochrona danych osobowych:
  1. Administratorem danych osobowych Usługobiorców przetwarzanych w związku z korzystaniem z Serwisu i/lub Usług jest Estlin Investments spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Warszawie (ul. Towarowa 28, 00-839 Warszawa) wpisana do Rejestru Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000636799.
  2. Usługodawca, który jest jednocześnie Administratorem danych osobowych uczestnika oświadcza, że chroni dane osobowe uczestników na zasadach i zgodnie z obowiązującymi przepisami z zakresu ochrony danych osobowych, w szczególności Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych/RODO).
  3. Zasady przetwarzania danych osobowych Użytkownika Usługi, w tym informacje o przysługujących mu prawach w związku z przetwarzaniem jego danych osobowych przez Serwis, określa Polityka Prywatności dostępna na stronie internetowej: https://galeriakatowicka.eu/regulaminy/polityka-prywatnosci-serwisu/.
  4. Wszelkie dane osobowe Użytkownika Usługi, wykorzystywane przez Serwis w celu świadczenia Usługi, nie będą przetwarzane w celach sprzecznych z prawem, w szczególności sprzecznie z Ustawą, a od dnia 25 maja 2018 r. z RODO, ani sprzedawane.

 3. Odpowiedzialność Serwisu:
  1. Serwis nie ponosi odpowiedzialności za treść, formę materiałów i informacji umieszczonych w serwisie przez sklepy znajdujące się w Galerii Katowickiej w tym ceny prezentów oraz ich aktualny stan magazynowy dostępny w sklepie.
  2. Serwis nie ponosi odpowiedzialności za jakość produktów, jak i sposób obsługi przez sklepy, do których przekierowywani są użytkownicy Goście.

VII. Postanowienia końcowe:

 1. Serwis GaleriaKatowicka.eu zastrzega sobie prawo do zmiany postanowień Regulaminu w każdej chwili, informując o tym Użytkowników serwisu poprzez wskazanie daty ostatniej zmiany na początku treści Regulaminu.
 2. Informacja o dacie, od której obowiązuje dana wersja Regulaminu umieszczona jest na początku Regulaminu. Zmiany Regulaminu wchodzą w życie w terminie podanym w przesłanej Usługobiorcy informacji o zmianie, nie wcześniej jednak niż po upływie 14 dni kalendarzowych od dnia poinformowania o zmianach Regulaminu. Zmieniony Regulamin będzie wiązał Usługobiorcę, jeżeli w terminie 14 dni kalendarzowych od dnia poinformowania Usługobiorcy o zmianie Regulaminu Usługobiorca nie poinformuje Usługodawcy o rezygnacji z Usług.
 3. W sprawach nieuregulowanych w Regulaminie zastosowanie mają odpowiednie przepisy Kodeksu cywilnego, ustawy o ochronie danych osobowych oraz ustawy o świadczeniu usług drogą elektroniczną.