Przed wypożyczeniem przenośnej ładowarki („Powerbank”) należy uważnie przeczytać poniższy regulamin. Wypożyczenie Powerbanka jest równoznaczne z tym, że osoba wypożyczająca Powerbank zapoznała się z treścią niniejszego regulaminu („Regulamin”) i wyraża zgodę na wszystkie zawarte w nim postanowienia.
1. Powerbank jest własnością spółki właściciela Centrum Handlowego „Galeria Katowicka” – Estlin Investments spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Warszawie, adres: ul. Towarowa 28, 00-839 Warszawa, wpisanej do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, pod numerem KRS 0000636799, NIP 5223071442, REGON 365395501, o kapitale zakładowym 5.100,00 PLN („Właściciel Centrum”).
2. Usługa wypożyczenia Powerbank świadczona jest na terenie Centrum Handlowego „Galeria Katowicka” położonego w Katowicach (kod pocztowy: 40-097) przy ul. 3 Maja 30 („Centrum”), w dniach i godzinach otwarcia Punktu Info znajdującego się w Centrum z wyłączeniem dni wolnych od handlu. Usługa realizowana jest przez operatora Punktu Info w Centrum – przedsiębiorcę Sebastiana Pawlicę prowadzącego działalność gospodarczą pod firmą Visual Effect Sebastian Pawlica z siedzibą w Katowicach (kod pocztowy: 40-154), przy al. Wojciecha Korfantego 141C, wpisanego do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej (CEIDG), numer REGON: 240927716, NIP: 954-263-74-02 („Usługodawca”).
3. Osoba wypożyczająca Powerbank powinna sprawdzić jego stan techniczny przed jego odbiorem.
4. Osoba wypożyczająca Powerbank jest zobowiązana przy odbiorze i przy zwrocie Powerbank do podpisania protokołu zdawczo – odbiorczego, w którym poda swoje dane osobowe zgodne z okazanym dokumentem tożsamości oraz numer telefonu. Nieokazanie dokumentu do wglądu, może skutkować odmową wydania Powerbank.
5. Administratorem danych osobowych jest Właściciel Centrum – spółka Estlin Investments spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Warszawie, adres: ul. Towarowa 28, 00-839 Warszawa. Dane osobowe w zakresie podanym w formularzu będą przetwarzane przez Właściciela Centrum w celu realizacji usługi na podstawie art. 6 ust. 1 pkt b Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 roku w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE („RODO”). Dane osobowe mogą być ujawnione pracownikom lub współpracownikom Właściciela Centrum, jak też podmiotom udzielającym wsparcia Właścicielowi Centrum na zasadzie zleconych usług i zgodnie z zawartymi umowami powierzenia, jak też udostępnione podmiotom, o których mowa w klauzuli zgody. Dane osobowe przetwarzane w ww. celu będą przetwarzane do czasu zakończenia świadczenia usługi lub rozpatrzenia ewentualnych reklamacji. Każda osoba posiada prawo dostępu do treści swoich danych i ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych lub do wniesienia sprzeciwu wobec ich przetwarzania, prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania danych przed jej odwołaniem. Osoba, której dane dotyczą, ma prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna, iż przetwarzanie jej danych osobowych narusza przepisy RODO. Podanie danych osobowych jest dobrowolne, ale niezbędne do realizacji usługi oraz rozpatrzenia ewentualnych reklamacji.
6. Wypożyczenie Powerbank na okres do 2. godzin w danym dniu jest bezpłatne. Za każdą rozpoczętą kolejną godzinę okresu wypożyczenia naliczana jest opłata dodatkowa w wysokości 5 złotych brutto.
7. Za udostępnienie Powerbank obowiązuje kaucja na poczet braku zwrotu, zniszczenia (uszkodzenia) lub naliczenia opłaty w przypadku przekroczenia dopuszczalnego bezpłatnego okresu wypożyczenia z tytułu. Kaucja wynosi 30 zł brutto („Kaucja”) i jest płatna w gotówce. Kaucja podlega zwrotowi w całości pełnej kwocie w przypadku zwrotu Powerbank w stanie zgodnym ze stanem wydania, uwzględniającym normalne zużycie bez oznak uszkodzenia. W przypadku przekroczenia dopuszczalnego bezpłatnego okresu wypożyczenia (tj. ponad 2. godziny), uszkodzenia Powerbanka bądź braku zwrotu, Kaucja zostanie proporcjonalnie odpowiednio zaliczona na poczet ww. opłaty lub potrącona w całości na rzecz kosztów naprawy uszkodzenia bądź zakupu nowego Powerbanka na poczet usługi.
8. Powerbank może być używany tylko zgodnie z przeznaczeniem.
9. Zwrot Powerbanka odbywa w terminie i w miejscu wskazanym na formularzu.
10. Osoba wypożyczająca Powerbank zobowiązuje się zwrócić Powerbank w stanie niepogorszonym.
11. Osoba wypożyczająca Powerbank jest odpowiedzialna za uszkodzenia, pogorszenie stanu technicznego Powerbanka spowodowane nieprawidłowym używaniem oraz jego zaginięcie, o czym powinna niezwłocznie powiadomić pracownika Usługodawcy w Punkcie Info Centrum bądź pracownika ochrony Centrum. Osoba wypożyczająca Powerbank jest zobowiązana pokryć koszt naprawy Powerbank lub zapłacić równowartość Powerbank. Wszelkie uszkodzenia Powerbank lub fakt jego zaginięcia zostaną stwierdzone w protokole zdawczo – odbiorczym.
12. W przypadku niezwrócenia Powerbank w terminie wskazanym w protokole bądź zwrócenia uszkodzonego, pracownicy Usługodawcy w Punkcie Info Centrum będą uprawnieni do samodzielnego sporządzenia opisania tych okoliczności w protokołu zdawczo – odbiorczego Powerbanka, w którym stwierdza się fakt jego kradzieży, niezwrócenia lub odpowiednio uszkodzenia. Osoba wypożyczająca Powerbank jest odpowiedzialna za tak stwierdzony opis stanu Powerbanka lub stwierdzenie fakt jego niezwrócenia.
13. Właścicielowi Galerii Katowickiej przysługuje prawo zmiany zapisów niniejszego regulaminu w każdym czasie. Regulamin jest dostępny do wglądu w Punkcie Informacji oraz na stronie www.galeriakatowicka.eu.