Przed wypożyczeniem wózka należy uważnie przeczytać poniższy regulamin. Wypożyczenie wózka jest równoznaczne z tym, że osoba wypożyczająca wózek zapoznała się z treścią niniejszego regulaminu oraz Regulaminu dla Klientów Galerii Katowickiej i wyraża zgodę na wszystkie zawarte w nich postanowienia.
1. Dziecięcy wózek spacerowy jest własnością spółki właściciela Centrum Handlowego „Galeria Katowicka” – Estlin Investments spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Warszawie, adres: ul. Towarowa 28, 00-839 Warszawa, wpisanej do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, pod numerem KRS 0000636799, NIP 5223071442, REGON 365395501, o kapitale zakładowym 5.100,00 PLN („Właściciel Centrum”).
2. Usługa wypożyczenia Wózka świadczona jest na terenie Centrum Handlowego „Galeria Katowicka” położonego w Katowicach (kod pocztowy: 40-097) przy ul. 3 Maja 30 („Centrum”), w dniach i godzinach otwarcia Punktu Info znajdującego się w Centrum z wyłączeniem dni wolnych od handlu. Usługa realizowana jest przez operatora Punktu Info w Centrum – przedsiębiorcę Sebastiana Pawlicę, prowadzącego działalność gospodarczą pod firmą Visual Effect Sebastian Pawlica z siedzibą w Katowicach, 40-154, przy al. Wojciecha Korfantego 141C, wpisanego do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej (CEIDG), REGON: 240927716, NIP: 954-263-74-02 („Usługodawca”).
3. Zabrania się opuszczania terenu obiektu z wynajętym wózkiem.
4. Osoba wypożyczająca wózek jest zobowiązana do złożenia zamówienia z wyprzedzeniem co najmniej 30 minut, w następujący sposób:
a) wypełniając formularz dostępny na stronie www.galeriakatowicka.eu lub,
b) drogą mailową na adres: kontakt@galeriakatowicka.eu lub,
c) telefonicznie pod numerem telefonu: 32 41 41 290 lub,
d) osobiście w Punkcie Info zlokalizowanym na terenie Galerii Katowickiej, podając swoje dane osobowe: imię, nazwisko, numer dokumentu tożsamości, PESEL, adres zamieszkania oraz numer telefonu kontaktowego, a także wskazując godzinę odbioru wózka.
Przekazane dane osobowe zostaną zweryfikowane przy przekazaniu wózka.
5. W razie braku zamówienia zgodnie z punktem 2 powyżej, wózek może zostać wypożyczony w miarę dostępności.
6. Osoba wypożyczająca wózek powinna sprawdzić stan techniczny wózka przed jego odbiorem.
7. Osoba wypożyczająca wózek jest zobowiązana przy odbiorze i przy zwrocie wózka do podpisania protokołu zdawczo – odbiorczego wózka, w którym poda swoje dane osobowe zgodne z okazanym dokumentem tożsamości. Nieokazanie dokumentu do wglądu, może skutkować odmową wydania wózka.
8. Administratorem danych osobowych jest Właściciel Centrum – spółka Estlin Investments spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Warszawie, adres: ul. Towarowa 28, 00-839 Warszawa. Dane osobowe w zakresie podanym w formularzu będą przetwarzane przez firmę w celu realizacji usługi wypożyczenia Parasola na podstawie art. 6 ust. 1 pkt b Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 roku w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE („RODO”). Dane osobowe mogą być ujawnione pracownikom lub współpracownikom Właściciela Centrum, jak też podmiotom udzielającym wsparcia Właścicielowi Centrum na zasadzie zleconych usług i zgodnie z zawartymi umowami powierzenia. Dane osobowe przetwarzane w ww. celu będą przetwarzane do czasu zakończenia świadczenia usługi lub rozpatrzenia ewentualnych reklamacji.
9. Wypożyczenie wózka jest bezpłatne.
10. Wózek może zostać wypożyczony na okres do 3 godzin z możliwością przedłużenia o kolejne 3 h, jednak w czasie nie przekraczającym godzin otwarcia centrum. O przedłużeniu okresu wypożyczenia należy poinformować Operatora (telefonicznie lub osobiście) nie później niż 30 min przed zakończeniem pierwszego czasu wypożyczenia.
11. Za udostępnienie Wózka obowiązuje kaucja na poczet braku zwrotu lub zniszczenia (uszkodzenia). Kaucja wynosi 50 zł brutto („Kaucja”) i jest płatna w gotówce. Kaucja podlega zwrotowi w całości pełnej kwocie w przypadku zwrotu wózka w stanie zgodnym ze stanem wydania, uwzględniającym normalne zużycie bez oznak uszkodzenia. W przypadku przekroczenia dopuszczalnego okresu wypożyczenia (tj. ponad 3 godziny), uszkodzenia wózka bądź braku zwrotu, Kaucja zostanie proporcjonalnie odpowiednio zaliczona na poczet ww. opłaty lub potrącona w całości na rzecz kosztów naprawy uszkodzenia bądź zakupu nowego Wózka na poczet usługi.
12. Wózek może być używany tylko zgodnie z przeznaczeniem.
13. Pracownicy Punktu Info Galerii Katowickiej pozostają do dyspozycji osoby wypożyczającej wózek pod następującymi numerami telefonów: 32 41 41 290 w godzinach funkcjonowania Galerii Handlowej.
14. Zwrot wózka odbywa w terminie i miejscu wskazanym na formularzu.
15. Osoba wypożyczająca wózek zobowiązuje się zwrócić wózek w stanie niepogorszonym.
16. Osoba wypożyczająca wózek jest odpowiedzialna za uszkodzenia, pogorszenie stanu technicznego wózka spowodowane nieprawidłowym używaniem oraz jego zaginięcie, o czym powinna niezwłocznie powiadomić pracownika Punktu Info bądź pracownika ochrony Galerii Katowickiej. Osoba wypożyczająca wózek jest zobowiązana pokryć koszt naprawy wózka lub zapłacić równowartość wózka. Wszelkie uszkodzenia wózka lub fakt jego zaginięcia zostaną stwierdzone w protokole zdawczo – odbiorczym.
17. W przypadku niezwrócenia wózka w terminie wskazanym w protokole, pracownicy Punktu Info Galerii Katowickiej będą uprawnieni do samodzielnego sporządzenia protokołu zdawczo – odbiorczego wózka, w którym stwierdzą uszkodzenia wózka lub fakt jego zaginięcia. Osoba wypożyczająca wózek jest odpowiedzialna za tak stwierdzony stan wózka lub fakt jego zaginięcia.
18. Właścicielowi Galerii Katowickiej przysługuje prawo zmiany zapisów niniejszego regulaminu w każdym czasie. Regulamin jest dostępny do wglądu w Punkcie Informacji oraz na stronie www.galeriakatowicka.eu.