Regulamin udziału w warsztatach „Cover ubrań proste sposoby na zmianę przeznaczenia lub wyglądu ubrań”


Część I. POSTANOWIENIA OGÓLNE

 1. Niniejszy regulamin (dalej „Regulamin”) określa zasady prowadzenia akcji promocyjnej – warsztatów – „Cover ubrań – proste sposoby na zamianę przeznaczenia lub wglądu ubrań” w dniach 14.10.2022 r. oraz 15.10.2022 r. zgodnie z zawartym w Regulaminie harmonogramem (dalej „Warsztaty”), które odbywać się̨ będą na terenie Strefy Coworkingowej w Galerii Katowickiej (dalej „Strefa”).  Warsztaty są elementem Wydarzenia Flesz Fashion by Kato.
 1. Strefa znajduje się na terenie Galerii Katowickiej na poziomie +2. Regulamin Sali reguluje podstawowe zasady zachowania na terenie Strefy, ze szczegółami można zapoznać się na stronie galeriakatowicka.eu. W czasie prowadzenia Warsztatów na terenie Strefy będą mogli przebywać wyłącznie Uczestnicy Warsztatów, w razie osób niepełnoletnich ich opiekunowie prawni oraz obsługa.
 2. Organizatorem akcji jest AGENCJA 5AM Karolina Musiał, ul Krakowska 7/3, 41-400 Mysłowice, NIP 6252396727 (dalej: „Organizator”), działająca na zlecenie Galerii Katowickiej.
 3. Akcja ma charakter bezpłatny, wymaga uprzedniej rejestracji (ilość miejsc ograniczona).
 4. Formularz zgłoszeniowy umożliwiający udział jest dostępny od 30 września 2022 r. do 13 października 2022 r.
 5. Do udziału w warsztatach wymagane jest wypełnienie odpowiednich zgód i oświadczeń umożliwiających publikację fotorelacji.
 6. Regulamin określający zasady udziału w Akcji Promocyjnej będzie dostępny do wglądu w miejscu przeprowadzania warsztatów na terenie Strefy oraz na stronie internetowej wwww.galeriakatowicka.eu

Część II. UCZESTNICY AKCJI

 1. Akcja Promocyjna skierowana jest do osób dorosłych oraz dzieci. Osoby niepełnoletnie poniżej 16 roku życia mogą uczestniczyć w Warsztatach wyłącznie pod opieką osoby dorosłej (opiekuna prawnego lub faktycznego i na jego odpowiedzialność); sprawowanie opieki wymagane jest przez cały czas trwania Warsztatu.
 2. Możliwość udziału w akcji jest ogranicza z uwagi ilość miejsc warsztatowych (10) oraz wymaga uprzedniej rejestracji i potwierdzenia udziału w Warsztacie w danej dacie i w danej godzinie.
 3. Formularz zgłoszeniowy będzie dostępny od 30 września 2022 o 13 października 2022r.
 4. Sposób zgłaszania udziału w Akcji:
  1. Zgłoszenia należy dokonać przez Formularz zamieszczony na stronie galeriakatowicka.eu do wyczerpania miejsc na dany dzień i na daną godzinę Akcji (w liczbie 10 miejsc na Warsztat);
  2. W formularzu należy podać imię, adres mailowy oraz telefon w celu późniejszego potwierdzenia udziału w Warsztacie, weryfikacji, czy dokonał rejestracji oraz wypełnił zasady Regulaminu.
  3. Koordynator Akcji kontaktuje się na 2 dni przed Warsztatem telefonicznie lub przez SMS na podany na etapie rejestracji numer telefonu Uczestnika.
  4. Uczestnik zobowiązany jest potwierdzić swój udział poprzez potwierdzenie w rozmowie telefonicznej z koordynatorem lub odesłanie wiadomości SMS do koordynatora bądź w inny wyraźny sposób kontaktując się z Organizatorem, najpóźniej w przeddzień przed wybranym terminem odbywania się Warsztatu
  5. Uczestnik, który nie potwierdzi udziału nie ma gwarancji udziały w Warsztacie, gdyż na 24 godziny przed danym Warsztatem uruchamiana jest lista rezerwowa, dla osób, które nie zmieściły się w limicie na dany Warsztat,
  6. W razie niepojawienia się w dacie wybranego Warsztatu, przy kolejnej rejestracji Organizator może odmówić rejestracji uczestnika na kolejny Warsztat.
  7. Podczas trwania Akcji w wyjątkowych przypadkach możliwe jest spontanicznie zgłoszenie się bezpośrednio na terenie Strefy do udziału w Warsztacie bez uprzedniej rejestracji, wyłącznie w razie wolnych miejsc (niepojawienie się Uczestnika do 15 minut od rozpoczęcia Warsztatu lub niepotwierdzenia udziału).
 5. W Akcji nie mogą brać udziału pracownicy Organizatora, pracownicy podmiotów organizujących Akcję, pracownicy wszystkich Punktów Sprzedaży oraz pracownicy ochrony i serwisu sprzątającego Centrum Handlowego Galeria Katowicka, pracownicy Punktu Informacyjnego oraz inne osoby współpracujące przy organizacji lub obsłudze Akcji, wszyscy niezależnie od rodzaju umowy z pracodawcą, a także członkowie ich najbliższych rodzin. Przez członków najbliższej rodziny rozumie się: małżonków, dzieci, rodziców, rodzeństwo, małżonków i dzieci rodzeństwa, krewnych i powinowatych drugiego stopnia oraz osoby pozostające w stosunku przysposobienia. Pracownikiem w rozumieniu Regulaminu jest zarówno osoba zatrudniona na podstawie umowy o pracę jak i osoba współpracująca na podstawie umowy cywilnoprawnej (w szczególności na podstawie umowy o dzieło, umowy zlecenia).
 6. Udział w Akcji i udostępnienie związanych z udziałem danych (w tym osobowych) jest całkowicie dobrowolne i odbywa się na postawie formularza i tam zawartych zgód. Dane są niezbędne do prawidłowego przeprowadzenia akcji.
 7. Udział w Akcji oraz udostępnienie danych odbywa się dobrowolnie i wyrażenie zgody na publikację wizerunku ma charakter nieodpłatny.

Część III. ZASADY AKCJI

 1. Organizator zapewnia 10 miejsc siedzących do udziału w pojedynczym Warsztacie.
 2. Uczestnik biorący udział w Akcji jest uprawniony do jednorazowego skorzystania z bezpłatnego udziału warsztatach.
 3. HARMONOGRAM WARSZTATÓW:
  14 październik 2022 r.

  1.  11.00-12.30 – 10 os.
   15 min przerwy technicznej
  2. 12.45-14.15 – 10 os.
   15 min przerwy technicznej
  3. 14.30-16.00 – 10 os.
   15 min przerwy technicznej
  4. 16.15-17.45 – 10 os.
   15 min przerwy technicznej
  5. 18.00-19.30 – 10 os.

  15 październik 2022 r.

  1. 11.00-12.30 – 10 os.
   15 min przerwy technicznej
  2. 12.45-14.15 – 10 os.
   15 min przerwy technicznej
  3. 14.30-16.00 – 10 os.
   15 min przerwy technicznej
  4. 16.15-17.45 – 10 os.
   15 min przerwy technicznej
  5. 18.00-19.30 – 10 os.
 4. Uczestnik zobowiązany jest przestrzegać porządku oraz dostosować się do uwag osoby prowadzącej. W razie zachowania zagrażającego, uniemożlwiającego przeprowadzenie lub kontynuowanie Warsztatów, Uczestnik może utracić prawo udziału w Akcji (utrata prawa udziału może zostać komunikowana przez przedstawiciela Organizatora, Ochronę lub prowadzącego warsztaty)
 5. Działania warsztatowe przebiegają wyłącznie z wykorzystaniem udostępnionych materiałów, dozwolone jest przynoszenie własnych elementów.
 6. Uczestnik po zakończeniu warsztatów zabiera wykonane w trakcie warsztatów elementy ze sobą. Z chwilą zakończenia danej godziny warsztatów przechodzi na Uczestnika na własność dany wykonany przedmiot.

ZASADY RODO

 1. Administratorem danych osobowych (w szczególności wizerunku oraz treści oświadczeń) zebranych podczas niniejszej Akcji jest Agencja 5AM Karolina Musiał, z siedzibą w Mysłowicach, przy ul. Krakowskiej 7/3, 41-400 Mysłowice, NIP 6252396727, Regon 24295235
 2. Uczestnik ma prawo wglądu do przekazanych danych osobowych oraz ich poprawiania jak również zgłaszania sprzeciwu wobec przetwarzania przekazanych danych w celach marketingowych lub wobec przekazywania ich innemu administratorowi danych.
 3. Zgodę na przetwarzanie danych osobowych Uczestnik wyraża poprzez przystąpienie do Akcji oraz wypełnienie odpowiednich zgód i oświadczeń.
 4. Organizator oświadcza, iż dane Uczestników nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany i nie będą poddawane profilowaniu.
 5. Organizator stosuje środki techniczne i organizacyjne mające na celu należyte, odpowiednie do zagrożeń oraz kategorii danych objętych ochroną zabezpieczenia powierzonych danych osobowych. Organizator wdrożył odpowiednie środki, aby zapewnić stopień bezpieczeństwa odpowiadający ryzyku z uwzględnieniem stanu wiedzy technicznej, kosztu wdrożenia oraz charakteru, zakresu, celu i kontekstu przetwarzania oraz ryzyko naruszenia praw i wolności osób fizycznych o różnym prawdopodobieństwie wystąpienia i wadze zagrożenia. Organizator w szczególności uwzględnia ryzyko wiążące się z przetwarzaniem danych wynikające z:
  • przypadkowego lub niezgodnego z prawem zniszczenia,
  • utraty, modyfikacji, nieuprawnionego ujawnienia danych,
  • nieuprawnionego dostępu do danych osobowych przesyłanych, przechowywanych lub w inny sposób przetwarzanych.

Część IV. REKLAMACJE

 1. Rozpatrzeniu podlegają reklamacje złożone w formie pisemnej, wysłane listem poleconym na adres Organizatora, AGENCJA 5AM Karolina Musiał”, ul Krakowska 7/3, 41-400 Mysłowice , z dopiskiem REKLAMACJA w terminie do 7 dni od zaistnienia zdarzania podlegającego reklamacji od zakończenia Akcji.
 2. Zgłoszenie reklamacyjne powinno zawierać dane personalne zgłaszającego reklamację takie jak: imię i nazwisko, dokładny adres Uczestnika, datę i miejsce zdarzenia, którego dotyczy roszczenie, jak również dokładny opis i powód reklamacji oraz treść żądania.
 3. Organizator wyśle odpowiedź w terminie 14 (słownie: czternastu) dni od dnia otrzymania listu poleconego na adres podany przez Klienta w reklamacji. Reklamacje złożone z przekroczeniem terminu pkt 1 nie podlegają rozpatrzeniu.
 4. Decyzja Organizatora w przedmiocie reklamacji jest wiążąca i ostateczna.
 5. W przypadku zgłoszenia reklamacji Administratorem danych osobowych jest Karolina Musiał, prowadząca działalność gospodarczą pod firmą „AGENCJA 5AM Karolina Musiał”, ul Krakowska 7/3, 41-400 Mysłowice, NIP 6252396727
 6. Podanie danych osobowych ma charakter dobrowolny, ale jest niezbędne do przeprowadzenia postępowania reklamacyjnego.
 7. Dane osobowe Uczestników, którzy złożyli reklamacje będą przetwarzane na podstawie art. 6 pkt. 1 lit. b) RODO.

Część V. POSTANOWIENIA KOŃCOWE

 1. Wszystkie treści zawarte w materiałach reklamowo-promocyjnych mają charakter jedynie informacyjny. Moc prawną mają jedynie postanowienia niniejszego Regulaminu oraz obowiązujące przepisy prawa.
 2. Udział w Akcji jest dobrowolny.

Katowice 30.09.2022r.