1. Niniejszy Regulamin określa zasady korzystania ze Strefy Instapoint stanowiącego własność Galerii udostępnionego Klientom nieodpłatnie.
 2. Miejsce zostaje udostępnione zgodnie z harmonogramem pracy Galerii od 29 marca 2022 r.
 3. Czas w Strefie – maksymalnie 30 minut.
 4. W Strefie może przebywać maksymalnie 5 osób.
 5. Korzystanie z punktu jest dobrowolne.
 6. Korzystający ponosi pełną odpowiedzialność za swoje bezpieczeństwo i zachowanie. Za zachowanie nieletnich odpowiadają ich opiekunowie prawni.
 7. Klientom korzystającym ze Strefy zabrania się:
  a. umyślnego niszczenia scenografii i wyposażenia;
  b. utrudniania korzystania ze Strefy innym klientom ponad wyznaczony limit czasowy;
  c. spożywania napojów oraz jedzenia,
  d. wnoszenia na teren Strefy niebezpiecznych przedmiotów, narzędzi, broni, materiałów wybuchowych i pirotechnicznych, środków odurzających i substancji psychotropowych, środków trujących i promieniotwórczych, płynów łatwopalnych, przedmiotów, które w ocenie obsługi mogą spowodować zagrożenie.
 8. Osoby naruszające Regulamin, przepisy powszechnie obowiązujące, których zachowanie może stanowić zagrożenie dla innych osób lub integralności scenografii Instapoint’u mogą zostać poproszone o opuszczenie Strefy.
 9. Ochrona obiektu sprawuje pieczę również w Strefie Instapoint’u.
 10. Zrobione zdjęcia/selfie można oznaczać @galeria_katowicka.