Definicje

 1. Formularz Usługi Newslettera – formularz udostępniony w Serwisie, którego wypełnienie przez Usługobiorcę umożliwia skorzystanie z Usługi Newslettera;
 2. Galeria Katowicka – centrum handlowe znajdujące się w Katowicach (adres: ul. 3 Maja 30, 40-097 Katowice);
 3. Polityka Prywatności – załącznik nr 1 do Regulaminu;
 4. Regulamin – niniejszy dokument, określający zasady korzystania z Serwisu oraz zasady świadczenia Usług;
 5. Serwis – serwis internetowy należący do Usługodawcy dostępny pod adresem galeriakatowicka.eu;
 6. Usługa Newslettera – Usługa polegająca na bezpłatnym przesyłaniu newslettera Galerii Katowickiej;
 7. Usługi – usługi świadczone drogą elektroniczną przez Usługodawcę na rzecz Usługobiorców w oparciu o Regulamin; w szczególności Usługa Newslettera;
 8. Usługobiorca – osoba fizyczna, osoba prawna albo jednostka organizacyjna nieposiadająca osobowości prawnej korzystająca z Serwisu i/lub Usług;
 9. Usługodawca – Estlin Investments spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Warszawie (adres: ul. Towarowa 28, 00-839 Warszawa) wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS: 0000636799.

Postanowienia ogólne

 1. Regulamin określa:
  • zasady korzystania z Serwisu;
  • sposób świadczenia Usług przez Usługodawcę; oraz
  • zasady korzystania z Usług przez Usługobiorców.
 2. Korzystanie z Serwisu i/lub Usług przez Usługobiorcę odbywa się za zasadach określonych w Regulaminie.
 3. Usługi świadczone są przez Usługodawcę zgodnie z Regulaminem. Jeżeli świadczenie którejkolwiek z Usług związane jest z koniecznością zaakceptowania przez Usługobiorcę dodatkowych lub zmienionych postanowień Regulaminu Usługodawca poinformuje Usługobiorcę o tych zmianach przed rozpoczęciem korzystania z danej Usługi.
 4. Regulamin oraz informacje o zmianach postanowień Regulaminu udostępniane są Usługobiorcy nieodpłatnie w Serwisie w formie, która umożliwia ich pobranie, utrwalenie i wydrukowanie. Usługobiorca związany jest postanowieniami Regulaminu udostępnionymi w powyżej opisany sposób.
 5. Usługobiorca zobowiązany jest do zapoznania się z Regulaminem przed rozpoczęciem korzystania z Serwisu i/lub Usług oraz zobowiązany jest do przestrzegania postanowień Regulaminu.
 6. Rozpoczęcie korzystania z Serwisu i/lub Usług jest równoznaczne z akceptacją postanowień Regulaminu.

Zakres Usług

 1. Usługodawca świadczy Usługi na rzecz Usługobiorcy. W szczególności Usługodawca świadczy na rzecz Usługobiorcy Usługę Newslettera.
 2. Usługa Newslettera świadczona jest na podstawie Regulaminu.
 3. Usługodawca może świadczyć inne Usługi. W przypadku świadczenia innych Usług Usługodawca każdorazowo przedstawi Usługobiorcy warunki świadczenia danej Usługi.

Usługa Newslettera

 1. W ramach Usługi Newslettera Usługodawca przesyła za pośrednictwem poczty elektronicznej na podany przez Usługobiorcę adres e-mail newsletter, który zawiera w szczególności informacje o aktualnych promocjach w Galerii Katowickiej, informacje o otwarciu nowych sklepów w Galerii Katowickiej, wydarzeniach w Galerii Katowickiej oraz inne wiadomości dotyczące Galerii Katowickiej.
 2. Usługa Newslettera świadczona jest nieodpłatnie przez czas nieoznaczony.
 3. Newsletter wysyłany jest nie częściej niż co 7 dni.
 4. Każdy newsletter zawiera:
  • informację o nadawcy;
  • określenie tematu newslettera;
  • informację o sposobie rezygnacji z Usługi Newslettera.
 1. Zamówienie Usługi Newslettera następuje poprzez:
  • wypełnienie Formularza Usługi Newsletter zamieszczonego w Serwisie;
  • zaakceptowanie Regulaminu;
  • wyrażenie zgody na przetwarzanie danych podanych w Formularzu Usługi Newslettera w celu realizacji Usługi Newslettera;
  • kliknięcie przycisku „Zapisz się”.
 1. Podanie w Formularzu Usługi Newslettera adresu e-mail Usługobiorcy jest niezbędne do świadczenia Usługi Newslettera.

Warunki świadczenia Usług

 1. Usługodawca zastrzega prawo do modyfikacji Usług lub sposobu funkcjonowania Serwisu. Jeżeli modyfikacja będzie związana z koniecznością zmiany Regulaminu Usługobiorca zostanie poinformowany o zmianie w sposób przewidziany w Regulaminie.
 2. Usługodawca zastrzega sobie prawo do odmowy lub zaprzestania świadczenia Usług, jeżeli Usługobiorca narusza postanowienia Regulaminu.

Warunki korzystania z Usług

 1. Zabronione jest korzystanie z Serwisu i/lub Usług w sposób sprzeczny z prawem, naruszający postanowienia Regulaminu lub uzasadniony interes Usługodawcy.
 2. Zabronione jest dokonywanie czynności, które mogą utrudnić lub uniemożliwić funkcjonowanie Serwisu i/lub Usług.
 3. Usługodawca zastrzega, że wszelkie materiały dostępne w Serwisie i/lub w ramach Usług, w tym w szczególności grafiki, artykuły oraz zdjęcia objęte są ochroną prawa autorskiego.
 4. Dostęp do Serwisu oraz Usług możliwy jest dla Usługobiorców:
  • posiadających połączenie z siecią publiczną Internet, oraz
  • posiadających przeglądarkę internetową umożliwiającą wyświetlanie na ekranie komputera dokumentów HTML z opcją akceptowania plików cookies.

Zawarcie umowy

 1. Zawarcie umowy o świadczenie Usługi Newslettera następuje wraz z poprawnym wypełnieniem Formularza Usługi Newslettera.

Prawa i obowiązki Usługodawcy

 1. Usługodawca zobowiązuje się do świadczenia Usług na rzecz Usługobiorcy.
 2. Usługodawca dołoży starań, żeby Serwis funkcjonował w sposób ciągły. Usługodawca zastrzega, że w funkcjonowaniu Serwisu lub w świadczeniu Usług mogą wystąpić przerwy w celu aktualizacji danych, naprawienia błędów i dokonania innych prac konserwacyjnych. Usługodawca nie będzie informował z wyprzedzeniem o planowanej przerwie w funkcjonowaniu Serwisu i/lub w świadczeniu Usług.

Ochrona danych osobowych

 1. Administratorem danych osobowych Usługobiorców przetwarzanych w związku z korzystaniem z Serwisu i/lub w związku ze świadczeniem Usług jest Usługodawca.
 2. Usługodawca przetwarza dane osobowe Usługobiorcy niezbędne do nawiązania, ukształtowania treści, zmiany lub rozwiązania umowy o świadczeniu usług przez Usługodawcę oraz wyłącznie w celu prawidłowej realizacji Usług, zgodnie z Regulaminem i ustawą z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (t.j. Dz.U. z 2017 r. poz. 1219). Usługodawca przetwarza dane osobowe Usługobiorcy zgodnie z przepisami ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (t.j. Dz.U. z 2016 r. poz. 922).
 3. Udostępniając Formularz Usługi Newslettera Usługodawca określa dane, których podanie jest niezbędne w celu zawarcia umowy o świadczenie Usługi Newslettera. Podanie danych osobowych jest dobrowolne. Odmowa podania danych osobowych może skutkować niemożnością świadczenia Usługi Newslettera przez Usługodawcę.
 4. Wypełniając Formularz Usługi Newslettera Usługobiorca wyraża zgodę na przetwarzanie dotyczących go danych osobowych.
 5. Usługodawca, jako administrator danych dba o bezpieczeństwo danych osobowych udostępnionych przez Usługobiorców i stosuje środki wymagane na podstawie przepisów prawa zapewniające bezpieczeństwo tych danych.
 6. Usługobiorca ma prawo dostępu do swoich danych osobowych, uzupełnienia, uaktualnienia lub sprostowania tych danych, a także żądania zaprzestania ich przetwarzania – w takim przypadku Usługobiorca akceptuje fakt, że zaprzestanie przetwarzania danych może wiązać się z zaprzestaniem świadczenia Usług.

Rozwiązanie Umowy

 1. Umowa o świadczenie Usług może być rozwiązana przez którąkolwiek ze Stron.
 2. Umowa o świadczenie Usługi Newslettera może być rozwiązana przez Usługobiorcę poprzez wysłanie przez Usługobiorcę informacji o rezygnacji z Usługi Newslettera na adres e-mail: www@galeriakatowicka.eu lub poprzez kliknięcie linku rozwiązującego umowę o świadczenie Usługi Newslettera zamieszczonego pod Newsletterem.

Postępowanie reklamacyjne

 1. Usługobiorca ma prawo składać reklamację w związku z korzystaniem z Serwisu oraz realizacją Usług.
 2. Reklamacje rozpatruje Usługodawca.
 3. Usługobiorca może złożyć reklamacje za pomocą:
  • formularza kontaktowego umieszczonego w Serwisie;
  • poczty – adres: Galeria Katowicka, ul. 3 Maja 30, 40-097 Katowice
  • poczty elektronicznej – adres: www@galeriakatowicka.eu
 4. Reklamacja powinna zawierać imię, nazwisko oraz adres e-mail lub adres pocztowy (w zależności od metody złożenia reklamacji), przedmiot reklamacji oraz informacje uzasadniające złożenie reklamacji.
 5. Usługodawca rozpatruje reklamację w terminie 14 dni od dnia otrzymania reklamacji.
 6. Reklamacja rozpatrywana jest w oparciu o postanowienia Regulaminu.
 7. Usługodawca informuje Usługobiorcę o decyzji w takiej samej formie, w jakiej otrzymał reklamację.
 8. Reklamacja rozpatrzona przez Usługodawcą zgodnie z postanowieniami Regulaminu nie podlega ponownemu rozpatrzeniu.

Dane kontaktowe Usługodawcy

 1. W sprawach innych niż reklamacje, w szczególności w sprawach pytań, opinii i wniosków dotyczących funkcjonowania Serwisu lub Usług Usługobiorca może skontaktować się z Usługodawcą za pomocą:
  • formularza kontaktowego umieszczonego w Serwisie;
  • poczty – adres: Galeria Katowicka, ul. 3 Maja 30, 40-097 Katowice
  • poczty elektronicznej – adres: www@galeriakatowicka.eu

Postanowienia końcowe

 1. Usługodawca ma prawo do zmiany postanowień Regulaminu. Informacja o zmianie Regulaminu zostanie wysłana na adres e-mail podany w Formularzu Usługi Newslettera. Informacja o zmianie Regulaminu zostanie wysłana nie później niż na 14 dni kalendarzowych przed rozpoczęciem obowiązywania zmienionego Regulaminu.
 2. Informacja o dacie, od której obowiązuje dana wersja Regulaminu umieszczona jest na początku Regulaminu. Zmiany Regulaminu wchodzą w życie w terminie podanym w przesłanej Usługobiorcy informacji o zmianie, nie wcześniej jednak niż po upływie 14 dni kalendarzowych od dnia poinformowania o zmianach Regulaminu. Zmieniony Regulamin będzie wiązał Usługobiorcę, jeżeli w terminie 14 dni kalendarzowych od dnia poinformowania Usługobiorcy o zmianie Regulaminu Usługobiorca nie poinformuje Usługodawcy o rezygnacji z Usług.
 3. W sprawach nieuregulowanych w Regulaminie zastosowanie mają odpowiednie przepisy Kodeksu cywilnego, ustawy o ochronie danych osobowych oraz ustawy o świadczeniu usług drogą elektroniczną.