Regulamin rekrutacji do sesji modowej podczas wydarzenia Flesz Fashion by Kato w Galerii Katowickiej


Część I. POSTANOWIENIA OGÓLNE

 1. Niniejszy regulamin określa warunki rekrutacji do sesji podczas Flesz Fashion by Kato (dalej: Sesja lub Wydarzenie), która odbędzie się w Galerii Katowickiej w Katowicach
 2. Terminarz działań:
  1. 12-22 września 2022 r. – przesyłanie zgłoszeń za pomocą formularza na stronie galeriakatowicka.eu w zakładce www.galeriakatowicka.eu/casting
  2. 23 września 2022 r. wyłonienie zwycięzców
  3. 23-27 września 2022 r. kontakt ze zwycięzcami
  4. 30 września 2022 r. oraz 1 października 2022 r.  w godzinach 08:00-20:00 sesja zdjęciowa
  5. 14-31 października 2022 wystawa zdjęć z sesji na terenie Galerii Katowickiej
 3. Organizatorem jest Agencja 5AM Karolina Musiał, z siedzibą w Mysłowicach, przy ul. Krakowskiej 7/3, 41-400 Mysłowice, NIP 6252396727, Regon 24295235 (dalej: Organizator ) działająca na zlecenie zarządcy centrum  Galeria Katowicka Apsys Polska S.A. z siedziba w Warszawie.
 4. Wypełnienie ankiety zgłoszeniowej wraz z przesłaniem zdjęć i tym samym wyrażenie chęci wzięcia udziału w sesji oraz wystawie wraz z oświadczeniami z ankiety wskazuje i jest równoznaczne z akceptacją niniejszego Regulaminu w całości i oznacza, że potencjalny uczestnik sesji zobowiązuje się do przestrzegania określonych w nim zasad, jak również potwierdza, iż spełnia wszystkie warunki, które uprawniają go do udziału w sesji i wystawie. W przypadku niespełnienia przez potencjalnego uczestnika któregokolwiek z warunków Regulaminu lub naruszenia którejkolwiek z jego zasad, traci on prawo udziału w sesji, wystawie oraz/lub prawo do nagród.
 5. Rekrutacja do sesji trwa od 12 września 2022 r. do 22 września 2022 r. do godz. 23.59. Zgłoszenia należy wysyłać wyłącznie poprzez formularz na stronie www. Znajdującej się pod adresem (link) Zgłoszenie, aby było rozpatrywane musi zawierać: wszystkie dane i zgody wskazane w formularzu zgłoszeniowym oraz wypełnioną rubrykę opisu „Napisz coś o sobie”, pliki zawierające dwa aktualne zdjęcia, które nie zostały poddane obróbce, nie użyto do nich żadnych filtrów a jedno zdjęcie nie przekracza 5MB (zdjęcia: 1.całej sylwetki 2.twarzy z widocznym kolorem i długością włosów)
 6. Informacja o wyniku rekrutacji będzie wysyłana drogą mailową i/lub telefoniczną na dane pozostawione w treści formularza do 27 września 2022 r. do godziny 18:00. Organizator zastrzega, iż nie wszystkie osoby zgłaszające się przejdą pozytywnie rekrutację, informacja zostanie przekazana wyłącznie do osób, które zostaną zakwalifikowane do sesji a wybór dokonywany jest w uzgodnieniu z reżyserem sesji.
 7. Zgodnie z deklaracją w odpowiedniej kategorii dorośli (osoby od 16 roku życia) oraz opiekunowie wraz z dziećmi, którzy przejdą pozytywnie rekrutację zobowiązani są stawić się w jednym z dni 30 września lub 1 października w Galerii Katowickiej w Katowicach, w miejscu wskazanym w wiadomości o pozytywnym przejściu rekrutacji. Każdy zakwalifikowany uczestnik otrzyma dokładną informację o dniu i godzinie stawienia się na sesję.
 8. Rekrutacja następuje w kategorii open, czyli bez względu na wiek, płeć i poza zdjęciami równie ważne jest zawarcie opisu „Napisz coś o sobie”, który będzie także podstawą dokonania wyboru osób do sesji.
 9. W rekrutacji i sesji nie mogą brać udziału pracownicy i współpracownicy zarządcy Galerii Handlowej Katowice, osoby korzystające z powierzchni użytkowej w Galerii Handlowej Katowice, na podstawie jakiegokolwiek stosunku prawnego (najemcy, biorący w bezpłatne używanie), ani ich pracownicy i współpracownicy w Galerii Handlowej Katowice, ani takie podmioty lub ich pracownicy i współpracownicy, o ile biorą bezpośredni udział w organizowaniu lub przeprowadzeniu rekrutacji i sesji, w tym także pracownicy ochrony i serwisu sprzątającego Galerii. Za pracowników uważa się wszelkie osoby wykonujące pracę lub inne powtarzające się czynności na rzecz podmiotów wymienionych powyżej niezależnie od podstawy, na jakiej ta współpraca jest wykonywana).
 10. W rekrutacji oraz sesji nie mogą brać udziału osoby najbliższe osób wskazanych w punkcie powyżej, tj. małżonek, małżonka, konkubent, konkubina, wstępni, zstępni, rodzeństwo, ojczym, macocha, pasierb, pasierbica, teściowie, zięć, synowa, przysposabiający, przysposobiony.
 11. Organizator w toku rekrutacji może zweryfikować przesłankę wykluczającą zawartą w pkt 9 i 10 niniejszego Regulaminu i w razie stwierdzenie okoliczności tam zawartych wykluczyć osobę z udział w rekrutacji lun Sesjach.
 12. Uczestnictwo w Konkursie, sesji oraz wystawie jest dobrowolne. Zgody wyrażone w formularzu zgłoszeniowym wskazują na chęć wzięcia udziału w sesji oraz rozpowszechnienia wizerunku w ramach kampanii promującej Galerię Katowicka i wystawę, która będzie efektem sesji zdjęciowej. Zgody są dobrowolnej, a ich niewyrażenie uniemożliwia wzięciu udziału w rekrutacji do sesji.
 13. Ewentualne wątpliwości w zakresie prawa do uczestniczenia w Konkursie rozstrzyga Organizator.

Część II. ZASADY UCZESTNICZENIA W REKRUTACJI i SESJACH

 1. Warunkiem udziału w sesji jest:
  1. Wypełnienie i wysłanie w całości wypełnionego formularza rejestracyjnego (oznaczenie kompletu oświadczeń i pola „Napisz coś o sobie”), przesłanie wraz z formularzem dwóch zdjęć, które nie zostały poddane obróbce, nie użyto do nich żadnych filtrów a jedno zdjęcie nie przekracza 5mb (zdjęcia: całej sylwetki, twarzy z widocznym kolorem i długością włosów) w dniach 12 września 2022 r. do 22 września 2022 r.
  2. Przejście pozytywnie procedury rekrutacji – otrzymanie maila z potwierdzeniem.
  3. Potwierdzenie udziału w sesji we wskazanym terminie.
  4. Zgłoszenie się w miejscu sesji.
 2. Obecność w dniu sesji, w czasie przygotowań do sesji jest obowiązkowa. Warunkiem udziału w sesji jest potwierdzenie tożsamości modela i w razie osób niepełnoletnich jego opiekuna prawnego, za pomocą dokumentu tożsamości oraz zgodność danych osobowych zawartych w formularzu zgłoszeniowym.
 3. Model/Modelka oraz jeśli to wymagane, jego prawny opiekun wyraża zgodę na przetwarzanie ich danych oraz wizerunku przez Organizatora oraz Zarządcę i Właściciela Galerii Katowickiej, w celach związanych z organizacją i przeprowadzeniem sesji oraz wykonanych w jej trakcie materiałach foto wideo oraz w ramach wystawy, która będzie efektem przeprowadzonej sesji – zgodnie z obowiązującymi przepisami. Wyrażana zgoda jest dobrowolna jednak niezbędna do prawidłowego przeprowadzenia Konkursu.
 4. Model/Modelka oraz jego opiekun prawny (jeśli to wymagane) wyraża zgodę na wykorzystanie i rozpowszechnianie swojego wizerunku bezpłatnie – zgoda wyrażona na rzecz Organizatora oraz Zarządcy i Właściciela Galerii Katowickiej a utrwalonego w dokumentacji fotograficznej i filmowej wykonanej czasie sesji w materiałach informacyjnych i promocyjnych dotyczących Organizatora oraz Galerii Katowickiej, w tym w sieci Internet na stronie internetowej centrum oraz na portalu społecznościowym Facebook i Instagram oraz przez Organizatora na następujących polach eksploatacji: oficjalny profil Organizatora (https://plfacebook.com/agencjaeventowa5am) oraz do wewnętrznych celów raportowych Organizatora, w tym do utrwalania i zwielokrotniania tego wizerunku. (Zgoda powyższa zostaje udzielona nieodpłatnie bez ograniczenia terytorium, czasu i ilości wykorzystania, przy użyciu wszelkich dostępnych technik i nośników materialnych); Wyrażona zgoda jest dobrowolna.
 5. Osobom, które przejdą pozytywnie rekrutację i wystąpią w sesji przyznawane są dodatkowo poza udziałem w Wydarzeniu nagrody w postaci kart podarunkowych Galerii Katowickiej o wartości 200 zł na osobę.
 6. Modelom/Modelkom nie przysługuje prawo do zastrzeżenia szczególnych właściwości nagrody ani do otrzymania ich ekwiwalentu pieniężnego. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za jakość i użyteczność nagrody (w tym odpowiedzialności z tytułu gwarancji lub rękojmi za wady rzeczy będącej nagrodą). Odpowiedzialnym z tego tytułu jest osoba udzielająca gwarancji (producent, dystrybutor, sprzedawca).
 7. Nabycie Nagrody nastąpi na podstawie protokołu przekazania po potwierdzeniu przez Organizatora zgodności danych, prawidłowości podanych danych osobowych oraz stwierdzeniu braku przesłanek po stronie Modela/Modelki wyłączających od udziału zgodnie z niniejszym regulaminem bądź w razie naruszenia ustaleń i wymogów udziału w sesji. Jeżeli po weryfikacji okaże się, że nie jest on uprawniony do udziału, nie spełnia warunków Regulaminu, odmawia potwierdzenia przyjęcia Nagrody albo nie może z jakiegokolwiek innego powodu Nagrody odebrać, taki Model/Modelka traci prawo do przyznanej Nagrody. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za niemożność odbioru lub realizacji Nagród z przyczyn leżących po stronie przyjmujących nagrodę.
 8. Model/Modelka nie może zrezygnować z Nagrody na rzecz osób trzecich.

 

Część III. POSTĘPOWANIE REKLAMACYJNE

 1. Każdemu Uczestnikowi przysługuje prawo wniesienia pisemnej reklamacji dotyczącej sposobu przeprowadzenia rekrutacji i/ lub Sesji oraz jego rozstrzygnięcia nie później niż 5 (pięć) dni od daty zakończenia  Rekrutacji i Sesji (tj. do dnia 06.10.2022 r.). Reklamacje wniesione po upływie powyższego terminu nie będą rozpatrywane. Za datę wniesienia reklamacji uważa się datę stempla pocztowego na przesyłce zawierającej reklamację.
 2. Zgłoszenie reklamacyjne musi zawierać dokładne dane personalne zgłaszającego (imię, nazwisko, dokładny adres wraz z kodem pocztowym reklamującego) oraz przyczynę reklamacji, treść żądania reklamującego oraz opis okoliczności uzasadniających reklamację oraz wyrażenie zgody na przetwarzanie danych osobowych w celach związanych z rozpatrzeniem reklamacji (zgoda jest dobrowolna jednakże jej nieudzielenie uniemożliwi właściwe rozpatrzenie reklamacji).
 3. Reklamacje należy kierować pisemnie na adres Organizatora rekrutacji, sesji i wystawy: AGENCJA 5 AM Karolina Musiał z siedzibą ul. Krakowska 7/3, 41-400 Mysłowice, z dopiskiem na kopercie Galeria Katowicka – Flesz Fashion by Kato.
 4. Osoba wnosząca reklamację zostanie powiadomiona o rozstrzygnięciu reklamacji za pomocą listu poleconego, najpóźniej w terminie 21 dni od daty otrzymania reklamacji przez Organizatora.
 5. Decyzja w sprawie reklamacji jest ostateczna, możliwe inne drogi dochodzenia roszczeń opisują przepisu ogólne.
 6. Postępowanie reklamacyjne jest dobrowolne, a fakt złożenia bądź nie reklamacji nie wyłącza prawa Uczestnika Rekrutacji i Sesji do niezależnego od postępowania reklamacyjnego dochodzenia roszczeń na drodze postępowania sądowego.

Część IV. PRZETWARZENIE DANYCH OSOBOWYCH

 1. Administratorem danych osobowych (w szczególności wizerunku) zebranych podczas Rekrutacji i Sesji jest Agencja 5AM Karolina Musiał, z siedzibą w Mysłowicach, przy ul. Krakowskiej 7/3, 41-400 Mysłowice, NIP 6252396727, Regon 24295235
 2. Uczestnik ma prawo wglądu do przekazanych danych osobowych oraz ich poprawiania jak również zgłaszania sprzeciwu wobec przetwarzania przekazanych danych w celach marketingowych lub wobec przekazywania ich innemu administratorowi danych.
 3. Administrator oświadcza, iż dane/wizerunek nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany i nie będą poddawane profilowaniu.
 4. Organizator stosuje środki techniczne i organizacyjne mające na celu należyte, odpowiednie do zagrożeń oraz kategorii danych objętych ochroną zabezpieczenia powierzonych danych osobowych.

Część V. POSTANOWIENIA KOŃCOWE

 1. Regulamin dostępny jest do pobrania w okresie trwania Rekrutacji i Sesji na stronie galeriakatowicka.eu
 2. Zasady przeprowadzenia Rekrutacji i Sesji określa wyłącznie niniejszy Regulamin. Wszystkie treści dotyczące Rekrutacji i Sesji zawarte w materiałach reklamowo-promocyjnych dotyczących Wydarzenia mają charakter jedynie informacyjny. Moc prawną mają jedynie postanowienia niniejszego Regulaminu.
 3. Przez przystąpienie do rekrutacji i/lub sesji potencjalny uczestnik akceptuje w całości zasady zawarte w niniejszym Regulaminie, formularzach zgłoszeniowych, oświadczeń zawierających zgody na wykorzystanie wizerunku oraz danych i zobowiązuje się do ich przestrzegania, jak również potwierdza, iż spełnia wszystkie warunki, które uprawniają go do udziału w Konkursie. W przypadku niespełnienia przez potencjalnego Uczestnika  któregokolwiek z warunków Regulaminu lub naruszenia którejkolwiek z jego zasad, dany potencjalny Uczestnik traci prawo udziału w Konkursie oraz prawo do otrzymania Nagrody.
 4. Naruszenie przez Uczestnika któregokolwiek z postanowień Regulaminu, a także naruszenie dobrych obyczajów w związku z uczestnictwem w Konkursie upoważnia Organizatora do wyłączenia Uczestnika z sesji oraz powoduje utratę prawa do Nagrody, nawet w przypadku spełnienia innych wymagań  określonych w Regulaminie. Organizator ma prawo odmówić przyznania Nagrody Uczestnikowi, w stosunku, do którego Organizator powziął uzasadnione podejrzenie o podejmowanie działań sprzecznych z Regulaminem po przeprowadzeniu postępowania wyjaśniającego stwierdzającego dokonanie naruszeń.
 5. Wszelkie spory wynikłe z tytułu wykonania zobowiązań związanych z Wydarzeniu będą rozstrzygane przez sąd powszechny właściwy dla miejsca położenia Centrum Handlowego.
 6. W kwestiach nieuregulowanych niniejszym Regulaminem stosuje się przepisy Kodeksu cywilnego i innych ustaw.
 7. W sprawach nieuregulowanych w Regulaminie zastosowanie mają odpowiednie przepisy.

Stan na dzień 12.09.2022r.