REGULAMIN KART UPOMINKOWYCH

§ 1 ZAKRES REGULACJI

Niniejszy regulamin określa zasady nabywania i używania Kart Upominkowych wydawanych przez Crunch Payments Limited z siedzibą w Brentwood, a w szczególności prawa i obowiązki Posiadaczy i Wydawcy Kart Upominkowych.

§ 2 DEFINICJE
Zwroty pisane w niniejszym regulaminie wielką literą mają następujące znaczenie:

Akceptant – przedsiębiorca prowadzący działalność gospodarczą w Centrum Handlowym, który akceptuje zapłatę przy użyciu Kart Upominkowych jako sposób zapłaty za swoje towary lub usługi;
Centrum Handlowe – centrum handlowe, którego nazwa jest umieszczona na Karcie Upominkowej;
Dzień Roboczy – każdy dzień od poniedziałku do piątku, za wyjątkiem dni ustawowo wolnych od pracy w Rzeczpospolitej Polskiej zgodnie z właściwymi przepisami;
Kartomat – samoobsługowe urządzenie umożliwiające zakup Kart Upominkowych, w tym zapłatę ceny przy użyciu karty płatniczej za pośrednictwem terminala płatniczego zainstalowanego w tym urządzeniu;
Karta Upominkowa – przedpłacona karta płatnicza wydana przez Wydawcę na okaziciela, która umożliwia w okresie jej ważności dokonywanie za jej pomocą zapłaty za towary lub usługi nabyte wyłącznie w Centrum Handlowym od Akceptantów, do wysokości aktualnego Salda dostępnego na tej karcie. Karty Upominkowe umożliwiają dokonywanie zapłaty z użyciem paska magnetycznego i nie posiadają funkcjonalności zlecania transakcji płatniczych bezstykowo (zbliżeniowo);
Kwota Zasilenia – Saldo Karty Upominkowej w momencie wydania jej Nabywcy;
Nabywca – osoba, która nabywa od Wydawcy, w tym za pośrednictwem innych podmiotów, Kartę Upominkową w zamian za przekazanie Wydawcy środków pieniężnych w wysokości równej Kwocie Zasilenia Karty Upominkowej;
Okres Ważności Karty – okres 12 miesięcy od dnia aktywowania Karty Upominkowej na zasadach wskazanych w § 4 Regulaminu;
Posiadacz – Nabywca lub inna osoba, która w celu zapłaty za towary lub usługi Akceptanta posługuje się Kartą Upominkową;
Punkt Sprzedaży – miejsce w Centrum Handlowym, w którym jest prowadzona sprzedaż Kart Upominkowych poprzez Aplikacje, wydawanych dla tego Centrum Handlowego;
Regulamin – niniejszy regulamin;
Saldo Karty Upominkowej – kwota środków pieniężnych znajdująca się na Karcie Upominkowej;
Wydawca – Crunch Payments Limited, z siedzibą w Brentwood, Brent Hall Warley Gap, LittleWarley, Londyn, CM13 3DP, zarejestrowana w brytyjskim rejestrze handlowym pod numerem 11929149.

§ 3 NABYWANIE KART UPOMINKOWYCH

 1. Wydawca wydaje Karty Upominkowe Nabywcom w zamian za otrzymane od Nabywcy środki pieniężne w wysokości odpowiadającej Kwocie Zasilenia.
 2. Minimalna Kwota Zasilenia to 50 PLN lub wyższa w zależności od decyzji Centrum Handlowego.
 3. Maksymalna Kwota Zasilenia to 1000 PLN lub 4000 PLN i jest zależna od decyzji Centrum Handlowego. Dokładne dane na ten temat można uzyskać dzwoniąc do Biura Obsługi Klienta pod numer +48 22 188 1909 (opłata za połączenie telefoniczne zgodna ze stawkami operatora sieci) lub do Punktu Sprzedaży w Centrum Handlowym.
 4. Karta Upominkowa nie może zostać wydana w zamian za środki pieniężne znajdujące się na innej Karcie
  Upominkowej.
 5. Karty Upominkowe mogą być dystrybuowane, w zależności od decyzji danego Centrum Handlowego:
  a) w Punkcie Sprzedaży danego Centrum Handlowego lub
  b) w Kartomacie lub
  c) na stronie internetowej www.finpay.pl lub
  d) na dedykowanej stronie internetowej danego Centrum Handlowego.
  Informacje o kanałach dystrybucji Kart Upominkowych dostępnych dla danego Centrum Handlowego można uzyskać w tym Centrum Handlowym lub dzwoniąc do Biura Obsługi Klienta pod numer +48 22 188 1909 (opłata za połączenie telefoniczne zgodna ze stawkami operatora sieci).
 6. Nabycie Karty Upominkowej w Punkcie Sprzedaży może wymagać podania przez Nabywcę jego danych osobowych w sytuacjach wskazanych w Polityce Prywatności. Administratorem danych jest Wydawca. Zakres danych osobowych, o których mowa w zdaniu pierwszym niniejszego ustępu oraz zasady ich przetwarzania określa Polityka Prywatności.
 7. Wraz z Kartą Upominkową Nabywca otrzymuje potwierdzenie zasilenia Karty Upominkowej.
 8. Wydanie Karty Upominkowej nabytej w Punkcie Sprzedaży lub w Kartomacie następuje niezwłocznie po dokonaniu zapłaty Kwoty Zasilenia.
 9. Zasady i terminy wydawania Kart Upominkowych nabywanych na stronie internetowej określa odrębny regulamin udostępniony na stronie internetowej www.finpay.pl .

§ 4 AKTYWACJA KARTY

 1. W celu korzystania z Karty Upominkowej niezbędna jest jej aktywacja.
 2. W zależności od decyzji Nabywcy, Karta Upominkowa nabyta w Punkcie Sprzedaży może zostać aktywowana:
  a) bezpośrednio przy jej nabyciu albo
  b) w innym terminie w okresie 12 miesięcy od dnia wydania Nabywcy danej nieaktywnej Karty Upominkowej, przy użyciu kodu służącego do aktywacji, przekazanego Nabywcy wraz z nieaktywną Kartą Upominkową.
 3. Karta Upominkowa dystrybuowana za pośrednictwem Kartomatu zostaje aktywowana przy jej nabyciu.
 4. Zasady i terminy aktywacji Kart Upominkowych nabywanych na stronie internetowej określa odrębny regulamin.
 5. Aktywacja Kart Upominkowych, o której mowa w ust. 2 lit. a. oraz w ust. 3 powyżej następuje najpóźniej w ciągu 30 minut od wydania danej Karty Upominkowej Nabywcy.
 6. W celu aktywacji Karty Upominkowej, o której mowa w ust. 2 lit. b powyżej Posiadacz powinien podać w Punkcie Sprzedaży lub dzwoniąc do Biura Obsługi Klientów pod numer +48 22 188 1909 (opłata za połączenie według stawek operatora sieci) numer danej Karty Upominkowej oraz przekazany Nabywcy przy nabyciu Karty Upominkowej kod służący jej aktywacji. Kod znajduje się na potwierdzeniu zasilenia Karty Upominkowej. Aktywacja Karty Upominkowej w przypadkach określonych w zdaniu poprzedzającym następuje w ciągu 30 minut od momentu przekazania do Punktu Sprzedaży lub do Biura Obsługi Klientów danych wskazanych w zdaniu poprzedzającym.

§ 5 UŻYWANIE KARTY UPOMINKOWEJ

 1. Karta Upominkowa może zostać przekazana przez Nabywcę osobie trzeciej, która staje się jej Posiadaczem. Do używania Karty Upominkowej uprawniony jest jej każdoczesny Posiadacz.
 2. Karta Upominkowa może być używana wyłącznie do dokonywania zapłaty w Centrum Handlowym, dla którego została wydana, za towary lub usługi nabywane od Akceptantów. W niektórych Centrach Handlowych Karta Upominkowa może nie być honorowana w niektórych sklepach (informacja o liście sklepów w danym Centrum Handlowym niehonorujących Karty Upominkowej jest dostępna w Punkcie Sprzedaży Centrum Handlowego, dla którego została wydana oraz pod numerem Biura Obsługi Klienta (opłata za połączenie zgodne ze stawkami operatora sieci).
 3. Kartą Upominkową nie można dokonywać wypłat gotówki z bankomatu lub zapłaty za towary lub usługi świadczone za pośrednictwem poczty, telefonu, Internetu, operatorów telefonii komórkowych oraz w kasach samoobsługowych ani dokonywać innych transakcji, przy których Posiadacz nie jest obecny.
 4. Zapłata Kartą Upominkową jest możliwa wyłącznie:
  a) w Okresie Ważności Karty;
  b) jeżeli Karta Upominkowa została aktywowana;
  c) jeżeli Karta Upominkowa nie została zniszczona lub uszkodzona w sposób uniemożliwiający korzystanie z niej;
  d) do wysokości aktualnego Salda Karty Upominkowej.
 5. Każdoczesny Posiadacz autoryzuje transakcje Kartą Upominkową poprzez złożenie podpisu na dowodzie dokonania transakcji.
 6. Transakcje Kartą Upominkową dokonywane są w złotych polskich.
 7. Saldo Karty Upominkowej ulega każdorazowo obniżeniu o cenę towarów lub usług, za które nastąpiła zapłata Kartą Upominkową.
 8. Posiadacz nie jest uprawniony do otrzymania reszty w gotówce, gdy wartość towarów lub usług, za które zapłacił Kartą Upominkową, jest niższa niż aktualne Saldo Karty Upominkowej.
 9. W sytuacji, gdy wartość nabywanych towarów lub usług jest wyższa niż aktualne Saldo Karty Upominkowej, Posiadacz jest zobowiązany do zapłaty na rzecz Akceptanta różnicy ceny w sposób akceptowany przez danego Akceptanta, jeżeli umożliwia on zapłatę za swoje towary i usługi częściowo z wykorzystaniem Karty Upominkowej a częściowo z wykorzystaniem innej metody płatności.
 10. Posiadacz może dokonywać zapłaty z użyciem Karty Upominkowej wielokrotnie do wyczerpania aktualnego Salda Karty Upominkowej lub do upływu Okresu Ważności Karty. Posiadacz może sprawdzić wysokość aktualnego Salda Karty Upominkowej oraz Okres Ważności Karty:
  a) dzwoniąc pod numer Biura Obsługi Klienta +48 22 188 1909 (opłata za połączenie telefoniczne zgodne ze stawkami operatora sieci);
  b) na stronie internetowej www.finpay.pl poprzez wprowadzenie numeru Karty Upominkowej widocznego na odwrocie Karty Upominkowej nad kodem QR;
  c) w Punkcie Sprzedaży lub Giftomacie w Centrum Handlowym, w którym Karta Upominkowa została nabyta;
  d) skanując smartfonem kod QR widoczny na odwrocie Karty Upominkowej.
 11. Karta Upominkowa nie podlega wymianie na środki pieniężne w całości ani w części. Zasady określone w zdaniu poprzedzającym obowiązują także w razie braku wykorzystania wszystkich środków znajdujących się na Karcie Upominkowej w okresie jej ważności.
 12. Środki gromadzone na Karcie Upominkowej nie podlegają oprocentowaniu.
 13. Karta Upominkowa nie może zostać doładowana po jej nabyciu, z wyjątkiem sytuacji, gdy Akceptant dokonuje zwrotu środków z transakcji na Kartę Upominkową. W takiej sytuacji zwrot środków na Kartę Upominkową nie zajmie więcej niż 7 dni od ich otrzymania przez Wydawcę od Akceptanta.

§ 6 WYGAŚNIĘCIE WAŻNOŚCI KARTY UPOMINKOWEJ

 1. Karta Upominkowa ważna jest przez kolejne 12 miesięcy od dnia jej zakupu. Po upływie 12 miesięcy od dnia zakupu Karta Upominkowa traci ważność, a niewykorzystane Saldo Karty Upominkowej nie podlega zwrotowi.
 2. Posiadacz ma prawo do wznowienia Karty Upominkowej w ciągu 90 dni, licząc od dnia upływu Okresu Ważności Karty. Wznowienie Karty Upominkowej polega na przywróceniu możliwości korzystania ze środków znajdujących się na Karcie Upominkowej w momencie utraty ważności przez tę Kartę Upominkową, pomniejszonych o opłatę należną Wydawcy z tytułu wznowienia Karty Upominkowej. Środki zostaną udostępnione na nowej Karcie Upominkowej.
 3. W celu wznowienia Karty Upominkowej Posiadacz powinien zgłosić się do Punktu Sprzedaży lub do Kartomatu w Centrum, dla którego została wydana Karta, posiadając ze sobą Kartę Upominkową, której ważność została utracona.
 4. Wznowienie Karty Upominkowej następuje w tym samym dniu, w którym Posiadacz zgłosi się do Punktu Sprzedaży lub Kartomatu.
 5. Posiadacz może zostać poproszony o przedstawienie dodatkowych informacji potwierdzających, że jest on prawowitym Posiadaczem Karty Upominkowej.
 6. Ważność Karty Upominkowej może zostać wydłużona maksymalnie do 15 miesięcy licząc od dnia jej aktywacji. Tym samym Posiadacz może korzystać ze wznowionej Karty Upominkowej przez okres od dnia jej wznowienia do maksymalnie ukończenia 15-ego miesiąca licząc od dnia jej zakupu. Z chwilą upływu terminu, o którym mowa w zdaniu poprzedzającym, Karta Upominkowa traci ważność, a niewykorzystane Saldo Karty Upominkowej nie podlega zwrotowi. Ponowne wznowienie Karty Upominkowej nie jest możliwe.
 7. Posiadacz jest zobowiązany do uiszczenia za wznowienie Karty Upominkowej opłaty, o której mowa w § 10 Regulaminu. Opłata zostanie potrącona przez Wydawcę z kwoty środków dostępnych na wznowionej Karcie Upominkowej przed jej wydaniem Posiadaczowi.

§ 7 POŁĄCZENIE SALDA KART UPOMINKOWYCH

 1. Posiadacz ma prawo połączyć środki znajdujące się na kilku Kartach Upominkowych wydanych dla tego samego Centrum Handlowego, których termin ważności jeszcze nie upłynął. W tym celu Posiadacz powinien przedstawić Karty Upominkowe, których Salda mają zostać połączone w Punkcie Sprzedaży w Centrum Handlowym, dla którego Karty Upominkowe podlegające połączeniu zostały wydane.
 2. Za połączenie środków znajdujących się na kilku Kartach Upominkowych Wydawca pobiera opłatę, o której mowa w § 10 Regulaminu.
 3. Środki zostaną udostępnione na nowej Karcie Upominkowej.
 4. Okres Ważności nowej Karty Upominkowej upływa po 12 miesiącach od daty jej wydania.
 5. Nie jest możliwe połączenie środków z Kart Upominkowych wydanych dla Centrum Handlowego, dla którego dystrybucja Kart Upominkowych nie odbywa się w Punkcie Sprzedaży.

§ 8 UTRATA LUB USZKODZENIE KARTY UPOMINKOWEJ

 1. W przypadku, w którym w celu nabycia Karty Upominkowej Wydawca wymaga przekazania mu przez Nabywcę jego danych osobowych zgodnie z Polityką Prywatności, Posiadacz może zastrzec Kartę Upominkową, która została przez niego utracona lub uległa uszkodzeniu. W tym celu Posiadacz powinien skontaktować się z Biurem Obsługi Klienta pod numerem telefonu +48 22 188 1909 (opłata za połączenie telefoniczne zgodne ze stawkami operatora sieci).
 2. W celu zastrzeżenia Karty Upominkowej Posiadacz jest zobowiązany podać dane Nabywcy Karty Upominkowej.
 3. W przypadku zastrzeżenia Karty Upominkowej Wydawca blokuje możliwość korzystania z zastrzeżonej Karty Upominkowej i wydaje Posiadaczowi nową Kartę Upominkową w miejsce zastrzeżonej Karty Upominkowej. Saldo nowej Karty Upominkowej jest równe sumie środków pozostających na zastrzeżonej Karcie Upominkowej w momencie jej zastrzeżenia pomniejszonej o opłatę pobraną przez Wydawcę zgodnie z § 10 Regulaminu. Odbiór nowej Karty Upominkowej możliwy jest w Punkcie Sprzedaży w Centrum, dla którego została wydana Karta.
 4. Okres Ważności Karty wydanej w miejsce zastrzeżonej Karty Upominkowej upływa po 12 miesiącach od daty jej wydania.

§ 9 ZWROT KARTY UPOMINKOWEJ

 1. 1. Nabywca, który w celu nabycia Karty Upominkowej został poproszony o przekazanie danych osobowych zgodnie z Polityką Prywatności, może odstąpić od umowy nabycia Karty Upominkowej i zwrócić ją Wydawcy, jeżeli:
  a) nie upłynął okres 14 dni od dnia nabycia Karty Upominkowej;
  b) Nabywca przekaże Wydawcy Kartę Upominkową w Punkcie Sprzedaży, w którym Karta Upominkowa została nabyta;
  c) Saldo Karty Upominkowej jest równe Kwocie Zasilenia;
  d) Nabywca przedstawi kartę płatniczą o tym samym numerze co karta płatnicza, której użyto w celu zapłaty Kwoty Zasilenia, w przypadku gdy zasilenie Karty Upominkowej zostało dokonane kartą płatniczą.
 2. Do odstąpienia od umowy o Kartę Upominkową i jej zwrotu Wydawcy nie jest uprawniony Posiadacz niebędący Nabywcą.
 3. Po odstąpieniu przez Nabywcę od umowy nabycia Karty Upominkowej i zwróceniu jej Wydawcy zgodnie z postanowieniami ust. 1 powyżej, Wydawca zwróci Nabywcy środki pieniężne w wysokości równej Kwocie Zasilenia tej Karty Upominkowej w taki sam sposób, w jaki Nabywca przekazał Wydawcy środki pieniężne w celu nabycia Karty Upominkowej, z zastrzeżeniem, że Centrum Handlowe, w którym Karta Upominkowa została nabyta może określić sposób zwrotu gotówki Nabywcy (dokładna informacja dostępna jest w danym Centrum Handlowym lub pod numerem Biura Obsługi Klienta. (Opłata za połączenie telefoniczne zgodne ze stawkami operatora sieci).
 4. Zasady zwrotu Karty Upominkowej nabytej na stronie internetowej określa odrębny regulamin.

§ 10 OPŁATY

Wydawca pobiera następujące opłaty:

a) za wznowienie środków na Karcie Upominkowej: 30 PLN
b) za wydanie nowej Karty Upominkowej w miejsce utraconej lub zniszczonej Karty Upominkowej w sytuacjach wskazanych w Regulaminie: 30 PLN;
c). za połączenie środków z kilku Kart Upominkowych: 3 PLN za każdą kartę użytą w procesie połączenia środków, czyli opłata za połączenie środków z 2 Kart Upominkowych wyniesie 3 PLN za każdą Kartę, z których środki mają być przetransferowane oraz 3 PLN za nową Kartę Upominkową, na którą środki zostaną przetransferowane. Oznacza to, że całkowita opłata w użytym przykładzie wyniesie 9 PLN.

§ 11 REKLAMACJE

 1. Wszelkie reklamacje dotyczące niewykonania lub nienależytego wykonania przez Wydawcę usług świadczonych na podstawie Regulaminu mogą być składane:
  d) drogą mailową na adres Biura Obsługi Klienta: karta@finpay.pl;
  e) pisemnie na adres FinPay sp. z o.o. ul. Tuwima 8/2, 42-217 Częstochowa.
 2. Zaleca się załączenie do reklamacji dokumentów, które ją uzasadniają i mogą być pomocne do rozstrzygnięcia reklamacji.
 3. W przypadku reklamacji dotyczącej Karty Upominkowej uszkodzonej w stopniu uniemożliwiającym jej prawidłowe używanie Posiadacz jest zobowiązany do dostarczenia wraz z reklamacją Karty Upominkowej, której dotyczy reklamacja. W przypadku pozytywnego rozpatrzenia reklamacji Wydawca wyda Posiadaczowi nową Kartę Upominkową zasiloną kwotą stanowiącą równowartość środków zgromadzonych na uszkodzonej Karcie Upominkowej w chwili jej przekazania Wydawcy. Okres ważności Karty Upominkowej wydanej w miejsce zniszczonej Karty Upominkowej będzie wynosił 12 miesięcy od daty jej zasilenia.
 4. Wydawca będzie rozpatrywać wszelkie reklamacje związane z Kartami Upominkowymi w terminie 14 dni od daty złożenia reklamacji. Posiadacz zostanie poinformowany o decyzji w sprawie reklamacji w formie pisemnej na adres (tym adres e-mail) wskazany w reklamacji.
 5. Postanowienia Regulaminu nie naruszają uprawnień Nabywców ani Posiadaczy przewidzianych powszechnie obowiązującymi przepisami prawa.

§ 12 PRZETWARZANIE DANYCH OSOBOWYCH

 1. Administratorem danych osobowych przetwarzanych w związku z dystrybucją i korzystaniem z Kart Upominkowych, jak również w związku ze składaniem i rozpatrywaniem reklamacji jest Wydawca.
 2. Zakres danych, które są zbierane i przetwarzane w związku z dystrybucją i korzystaniem z Kart Upominkowych uzależniony jest każdorazowo od wartości zasilenia Karty Podarunkowej, tj. salda Karty Upominkowej w chwili jej wydania Nabywcy.
 3. W przypadku Karty Upominkowej, której wartość zasilenia jest nie wyższa niż 1 000 PLN, Wydawca będzie przetwarzać dane w zakresie niezbędnym do wykonania umowy o wydanie Karty Upominkowej, obejmujące dane Karty Upominkowej, w tym jej numer, wartość zasilenia, historię obciążeń, aktualne saldo Karty Upominkowej oraz adres email o ile Nabywca zdecyduje się na otrzymanie potwierdzenia zasilenia Karty Upominkowej na wskazany adres email.
 4. W przypadku zgłoszenia reklamacji dotyczącej korzystania z Karty Upominkowej, będą ponadto zbierane i przetwarzane dane osobowe Nabywcy lub Posiadacza i/lub ich reprezentantów, zawarte w zgłoszeniu reklamacyjnym oraz zgromadzone w związku z jego rozpatrzeniem. Obejmuje to dane identyfikacyjne i kontaktowe, a także informacje dotyczące zgłoszenia oraz jego rozpatrzenia przez Wydawcę.
 5. W przypadku Karty Upominkowej, której wartość zasilenia jest wyższa niż 1 000 PLN, obok danych wskazanych powyżej, dla celów weryfikacji Nabywcy i osób reprezentujących Nabywcę, będą zbierane i przetwarzane również dodatkowe dane osobowe Nabywcy i/lub jego reprezentanta, obejmujące imię, nazwisko, adres zamieszkania, adres e-mail, numer telefonu oraz również serię i numer dowodu osobistego przy płatności gotówką.
 6. W przypadku, gdy wartość zasilenia nabytych Kart Upominkowych przekracza kwotę 4000 PLN, Wydawca pobierze i będzie przetwarzać serię i numer dowodu osobistego niezależnie od wybranej formy płatności.
 7. Podanie danych jest dobrowolne. W niektórych przypadkach brak podania danych może jednak skutkować niemożnością zawarcia Wydawcą umowy, której przedmiotem jest wydanie Karty Upominkowej lub korzystania z Karty Upominkowej, a także niemożnością rozpatrzenia przez Wydawcę reklamacji dotyczącej korzystania z Karty Upominkowej, przyjęcia oświadczenia o odstąpieniu od umowy o nabycie Karty Podarunkowej czy umożliwienia zastrzeżenia Karty Podarunkowej.
 8. Szczegółowe informacje dotyczące zasad przetwarzania danych osobowych przez Wydawcę znajdują się w Polityce prywatności.

§ 13 POSTANOWIENIA KOŃCOWE

 1. Nabywca poprzez przyjęcie Karty Upominkowej akceptuje treść Regulaminu i zobowiązuje się przestrzegać jego postanowień. Nabywca oraz każdoczesny Posiadacz jest zobowiązany do poinformowania osoby, której przekazuje Kartę Upominkową o treści Regulaminu. Posiadacz poprzez przyjęcie Karty Upominkowej akceptuje treść Regulaminu i zobowiązuje się przestrzegać jego postanowień.
 2. Umowa o Kartę Upominkowa zawierana na podstawie Regulaminu zostaje zawarta w języku polskim.
 3. Nabywca i Posiadacz może kontaktować się z Wydawcą w sprawie usług świadczonych na podstawie
  Regulaminu w formie:
  a) pisemnej na adres: FinPay sp. z o.o. ul. Tuwima 8/2, 42-217 Częstochowa;
  b) poczta elektroniczna na adresu karta@finpay.pl;
  c) dzwoniąc do Biura Obsługi Klienta na numer +48 22 188 1909 (opłata za połączenie zgodna ze
  stawkami operatora sieci).
 4. Zasady przetwarzania danych osobowych w związku z zawarciem i wykonywaniem umowy zawartej na podstawie Regulaminu określa Polityka Prywatności.
 5. Treść Regulaminu oraz Polityki Prywatności jest udostępniona na stronach internetowych www.finpay.pl oraz w Punktach Sprzedaży.
 6. Do wszelkich spraw nieuregulowanych w Regulaminie mają zastosowanie przepisy Kodeksu Cywilnego, a w przypadku, w którym Nabywca lub Posiadacz jest konsumentem – także przepisy ustawy z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta.
 7. Spory, które nie mogą zostać rozwiązane na mocy porozumienia między Stronami, będą rozstrzygane przez sąd powszechny właściwy dla miejsca zamieszkania lub siedziby Nabywcy lub Posiadacza.