1. INFORMACJA O TYM, KIM JESTEŚMY I O REGULAMINIE

1.1. Niniejszy Regulamin ma zastosowanie do kart podarunkowych („Karta podarunkowa”) wydawanych przez EML Payments Europe Limited (będącą spółką prawa brytyjskiego, wpisaną do rejestru UK Companies House pod numerem 05852181), z siedzibą w Brindleyplace, 4th Floor, Birmingham, Anglia, B1 2LP („EML”), z których można korzystać w Centrum Handlowym („Dystrybutor”), dla którego została wydana Karta oraz którego nazwa widnieje na przedniej stronie Karty.

1.2. Użyte w Regulaminie pojęcia „my”, „nas” lub „nasz” odnoszą się do EML. Użyte w Regulaminie pojęcia „Ty” lub „Twój” odnoszą się do osoby dokonującej zakupu lub korzystającej z danej Karty podarunkowej.

1.3. Niniejszy dokument zawiera postanowienia regulujące posiadanie i używanie Twojej Karty podarunkowej. Umowa zawarta na podstawie Regulaminu obowiązuje przez okres dwunastu miesięcy, licząc od daty zakupu Karty podarunkowej. Umowa zostaje zawarta w języku polskim. W całym procesie komunikacji między Tobą a nami używany będzie język polski.

1.4. Kupując lub korzystając z Karty podarunkowej, wskazujesz nam, że akceptujesz wszystkie postanowienia Regulaminu. Obowiązkiem nabywcy jest poinformowanie zamierzonego posiadacza Karty podarunkowej, że korzystanie z Karty podarunkowej podlega zasadom określonym w Regulaminie, jak również nabywca powinien dopilnować, żeby posiadacz karty postępował zgodnie z Regulaminem.

2. NASZE KARTY PODARUNKOWE

2.1. Karta podarunkowa może być używana do płacenia za towary i usługi wyłącznie u konkretnych sprzedawców (w tym, w stosownych przypadkach, w restauracjach i siłowniach) zlokalizowanych w centrum handlowym Dystrybutora, dla którego Karta podarunkowa została wydana, którzy akceptują płatności kartami MasterCard oraz akceptują nasze Karty podarunkowe. Przed przystąpieniem do transakcji należy sprawdzić, czy dany sprzedawca akceptuje nasze Karty podarunkowe.

2.2. Za towary lub usługi możesz zapłacić Kartą Podarunkową do wysokości aktualnego salda środków dostępnych na Karcie podarunkowej.

2.3. Nasze Karty podarunkowe nie podlegają przepisom o usługach płatniczych ani przepisom regulującym pieniądz elektroniczny. Zakup Karty podarunkowej oznacza zakup instrumentu umożliwiającego dokonywanie zapłaty za towary i usługi na zasadach wskazanych w Regulaminie; Środki pieniężne przekazane nam jako zapłata za Kartę podarunkową nie stanowią depozytu. Nie będziesz otrzymywać odsetek od salda Karty podarunkowej.

2.4. Karta podarunkowa i jej saldo są ważne przez okres dwunastu miesięcy od daty zakupu (lub od dnia, w którym przyjmiemy płatność za Twoje zamówienie w przypadku Kart podarunkowych zakupionych przez Internet). Karta podarunkowa straci ważność po upływie dwunastu miesięcy od daty jej zakupu (może jednak zostać przedłużona zgodnie z postanowieniami określonymi w punkcie 9.2). W tym dniu Karta podarunkowa przestanie działać i nie będziesz już mógł z niej korzystać.

2.5. Jeśli Karta podarunkowa została zakupiona w elektronicznym punkcie sprzedaży, kwota, jaką można załadować na Karcie podarunkowej jest określana przez odpowiednie centrum handlowe, jednakże nie może ona przekraczać kwoty:

Min.limit doładowania (PLN) [30]

Maks. limit doładowania (PLN) [1000]

Informacje o maksymalnej kwocie doładowania dostępnej dla danego centrum handlowego można uzyskać, kontaktując się z Działem obsługi klienta zgodnie z punktem 14 poniżej.

2.6. Karta podarunkowa zostanie aktywowana w punkcie sprzedaży, a środki zostaną udostępnione do wykorzystania w ciągu jednej godziny od zakupu.

2.7. Jeśli Karta podarunkowa została zakupiona za pośrednictwem kiosku wydającego karty, górny limit doładowania może się różnić w zależności od charakteru danego programu Karty podarunkowej. Karta podarunkowa zostanie automatycznie aktywowana, a środki zostaną udostępnione do wykorzystania w ciągu jednej godziny od zakupu.

2.8. Jeśli Twoja Karta podarunkowa została zakupiona przez Internet, kwota, jaką można załadować na Karcie podarunkowej, wynosi:

Min.limit doładowania (PLN) [30]

Maks. limit doładowania (PLN) [1000].

2.9. Karty podarunkowe zakupione online wymagają aktywacji po ich otrzymaniu. Kartę podarunkową można aktywować, kontaktując się z Działem obsługi klienta zgodnie z punktem 14 poniżej, lub odwiedzając stronę www.emlretail.com/balance. Środki zostaną udostępnione do wykorzystania w ciągu jednej godziny od aktywacji.

2.10. Dodatkowe środki nie mogą zostać załadowane na Twoją Kartę podarunkową po pierwszym zakupie, z wyjątkiem przypadku, gdy sprzedawca dokonuje zwrotu środków z transakcji na Kartę podarunkową. W takiej sytuacji zwrot środków na Kartę podarunkową nie zajmie więcej niż 3 dni od ich otrzymania przez EML od sprzedawcy.

2.11. Salda kilku Kart podarunkowych można skonsolidować na jednej Karcie podarunkowej. Połączenie sald wielu Kart podarunkowych podlega opłacie określonej w punkcie 5 poniżej.

3. ZAKUP KARTY PODARUNKOWEJ

3.1. Zakup Karty Podarunkowej jest możliwy w centrum handlowym lub online (informacje o dokładnej lokalizacji punktu sprzedaży i kanałach sprzedaży dostępnych dla danego centrum handlowego można uzyskać, kontaktując się z Działem obsługi klienta zgodnie z punktem 14 poniżej). Proces zakupu Kart przez Internet będzie uregulowany w osobnym regulaminie dostępnym pod adresem internetowym https://secure.emlconnect.com/Help/TermsOfUse

3.2. Kartę podarunkową można opłacić w następujący sposób (według uznania odpowiedniego centrum handlowego):

3.2.1. w przypadku zakupów dokonywanych osobiście:
3.2.1.1. gotówką;
3.2.1.2. kartą płatniczą lub
3.2.1.3. przelewem,

3.2.2. a w przypadku zakupów online:
3.2.2.1. kartą płatniczą
3.2.2.2. przelewem

3.3. W przypadku płatności przelewem:
3.3.1. nabywca zobowiązany jest do przelania środków na rachunek bankowy wskazany przez EML.
3.3.2. Karty podarunkowe zostaną wydane nabywcy w centrum handlowym, dla którego dane Karty podarunkowe zostały wydane, w ciągu 3 dni roboczych od dnia zaksięgowania środków na koncie bankowym. EML poinformuje nabywcę o możliwości odebrania Kart(y) podarunkowej(-ych) w sposób uzgodniony z nabywcą.

4. OCHRONA DANYCH

Zobowiązujemy się zapewnić, że wszystkie posiadane przez nas dane osobowe będą przez cały czas bezpieczne, chronione i wykorzystywane w sposób odpowiedzialny. Informacje (które mogą obejmować wszelkie przekazane nam dane osobowe) mogą zostać ujawnione stronom trzecim w odniesieniu do Karty podarunkowej lub transakcji dokonanych z wykorzystaniem Karty podarunkowej, gdy jest to wymagane przez prawo, w celu obsługi Karty podarunkowej i przetwarzania transakcji, aby zapobiec przestępstwom finansowym, w celu świadczenia usług, o które zawnioskujesz, oraz, jeśli to konieczne, do powiadamiania Cię o wszelkich zmianach w usługach. Informacje te mogą być przekazywane również do krajów spoza Europejskiego Obszaru Gospodarczego (EOG). Więcej informacji dotyczących kwestii ochrony danych znajduje się w naszej polityce prywatności, którą można znaleźć na stronie www.emlpayments.com/privacy/

5. OPŁATY I PROWIZJE

W poniższej tabeli przedstawiono opłaty i prowizje, które mają zastosowanie przy zakupie i korzystaniu z Kart podarunkowych:

Za ręczną ingerencję związaną z przywróceniem ważności wygasłej Karty podarunkowej. [20]

Koszt nowej Karty podarunkowej i ręcznej ingerencji związanej z wymianą zgubionej, skradzionej lub uszkodzonej Karty podarunkowej. [20]

Koszt konsolidacji salda dwóch lub więcej Kart podarunkowych. [5] za konsolidację sald dwóch Kart podarunkowych; oraz [1] za skonsolidowanie salda każdej kolejnej Karty podarunkowej

Obowiązująca opłata zostanie potrącona z salda Twojej Karty podarunkowej, chyba że poinformujesz nas, że chcesz uiścić
stosowną opłatę osobno.

6. JAK KORZYSTAĆ Z KARTY PODARUNKOWEJ

6.1. Przed użyciem Karty podarunkowej osoba, która będzie z niej korzystać, musi podpisać ją na odwrocie, jeżeli miejsce na podpis zostało przewidziane na Karcie podarunkowej.

6.2. Będziemy uprawnieni do założenia, że transakcja została przez Ciebie autoryzowana, jeśli:

6.2.1. pasek magnetyczny na Karcie podarunkowej został przeciągnięty w terminalu przez sprzedawcę; oraz
6.2.2. istnieje podpisany paragon.

6.3. Zwykle otrzymamy powiadomienie o Twojej autoryzacji za pomocą wiadomości elektronicznej zgodnie z zasadami i procedurami Mastercard.

6.4. Po otrzymaniu przez nas Twojego polecenia wykonania transakcji, jej zatrzymanie lub cofnięcie nie jest możliwe. Wartość transakcji odejmiemy od salda pozostałego na Karcie podarunkowej.

6.5. Karta podarunkowa może być wykorzystana do pełnej lub częściowej płatności za zakupy. W przypadku płatności częściowej osoba korzystająca z Karty podarunkowej będzie zobowiązana do zapłaty pozostałej kwoty zakupu środkami alternatywnymi, na przykład gotówką, kartą debetową lub kredytową.

7. OGRANICZENIA W KORZYSTANIU Z KART PODARUNKOWYCH

7.1. Nie możesz używać Karty podarunkowej u sprzedawców nieuczestniczących w programie.

7.2. Karta podarunkowa:

7.2.1. nie może być uzupełniana po użyciu;
7.2.2. nie może być używana do transakcji zbliżeniowych;
7.2.3. nie może być używana do wypłaty gotówki w bankomatach, bankach ani innych instytucjach;
7.2.4. nie może być używana w celu zakupu obcej waluty;
7.2.5. nie może być używana w celu zakupu naszych Kart podarunkowych; oraz
7.2.6. nie może być używana do sprzedaży wysyłkowej, telefonicznej, internetowej ani innych transakcji
niedokonywanych osobiście (z kasami samoobsługowymi włącznie).

7.3. Karta podarunkowa nie jest:

7.3.1. powiązana z kontem bankowym;
7.3.2. kartą gwarancyjną czeku;
7.3.3. kartą obciążeniową („charge”) ani
7.3.4. kartą kredytową.

7.4. Od salda Karty podarunkowej nie są naliczane odsetki.

7.5. Karta podarunkowa nie jest dokumentem stwierdzającym tożsamość ani nie nadaje się do wykorzystania w celu identyfikacji.

7.6. Karta podarunkowa nie może być używana do preautoryzowanych regularnych płatności, hazardu ani jakichkolwiek nielegalnych celów.

7.7. Możemy ograniczyć możliwość korzystania przez Ciebie z Twojej Karty podarunkowej, jeśli:

7.7.1. Karta podarunkowa zostanie użyta w celach oszukańczych lub na potrzeby innych nielegalnych działań albo będzie w jakikolwiek sposób powiązana z takimi działaniami; lub
7.7.2. użytkownik naruszy lub w inny sposób nie będzie przestrzegać postanowień Regulaminu.

8. ZARZĄDZANIE KARTĄ PODARUNKOWĄ

8.1. Saldo dostępne na Karcie podarunkowej będzie pomniejszane o wartość każdej płatności dokonanej z użyciem Karty podarunkowej. Gdy użyjesz Karty podarunkowej do zapłaty za towary lub usługi, wartość transakcji zostanie zapłacona sprzedawcy lub dostawcy usług za pośrednictwem systemu Mastercard.

8.2. Jeśli spróbujesz dokonać płatności na kwotę przekraczającą saldo pozostałe na Karcie podarunkowej, transakcja zostanie odrzucona. Jeśli znasz saldo pozostałe na Karcie podarunkowej, możesz dokonać częściowej płatności w sposób opisany w punkcie 6.5 powyżej.

8.3. Możesz sprawdzić dostępne saldo na swojej Karcie podarunkowej lub zobaczyć zestawienie ostatnich transakcji:

8.3.1. odwiedzając stronę www.emlretail.com/balance i korzystając z usługi zapytania o saldo;
8.3.2. kontaktując się z Działem obsługi klienta zgodnie z punktem 14 poniżej (prosimy pamiętać, że mogą zostać naliczone opłaty za połączenia; w celu ich ustalenia skontaktuj się ze swoim dostawcą usług telefonicznych); lub
8.3.3. gdy Twoja Karta podarunkowa ma kod QR, skanując smartfonem kod QR, który jest widoczny na odwrocie Karty podarunkowej (usługa obsługiwana przez urządzenia z systemem operacyjnym Apple iOS i Android lub Windows Phone). Prosimy pamiętać, że mogą zostać naliczone opłaty za przesył danych; w celu ich ustalenia skontaktuj się ze swoim dostawcą usług telefonicznych.

9. WAŻNOŚĆ KARTY PODARUNKOWEJ I PRAWO DO ODNOWIENIA

9.1. Twoja Karta podarunkowa straci ważność po upływie dwunastu miesięcy od dnia, w którym została zakupiona; tę datę nazywamy dniem utraty ważności Twojej Karty podarunkowej. W dniu utraty ważności Twoja Karta podarunkowa przestanie działać i nie będziesz już mógł z niej korzystać. Stracisz możliwość korzystania ze środków pozostałych na Twojej Karcie podarunkowej w dniu utraty ważności Karty podarunkowej. Dlatego zachęcamy do wykorzystania całego salda Karty podarunkowej przed jej wygaśnięciem

9.2. Przez okres 90 dni od dnia utraty ważności Twojej Karty podarunkowej możesz zażądać przywrócenia salda, które pozostało na niej w momencie utraty ważności, pod warunkiem uiszczenia opłaty określonej w punkcie 5 (Opłaty i prowizje). Jeśli zdecydujesz się poprosić o przywrócenie i wniesiesz odpowiednią opłatę, saldo Twojej Karty podarunkowej zostanie przywrócone i pozostanie ważne przez okres 90 dni od dnia, w którym poprosiłeś o przywrócenie.

9.3. Przed przywróceniem stosownego salda możemy poprosić Cię o przedstawienie nam lub Dystrybutorowi (działającemu w naszym imieniu) dowodu posiadania Karty podarunkowej, a także możemy poprosić Cię o przedstawienie dowodu tożsamości.

9.4. Jeśli nie masz pewności, jaki jest dzień utraty ważności Twojej Karty podarunkowej, skontaktuj się z Działem obsługi klienta zgodnie z punktem 14 poniżej.

10. TERMIN ODSTĄPIENIA OD UMOWY I PROCEDURA ZWROTU ŚRODKÓW

10.1. Jeśli Karta podarunkowa została kupiona przez Internet, nabywca Karty podarunkowej będący konsumentem może odstąpić od umowy w ciągu 14 dni od otrzymania Karty podarunkowej, bez ponoszenia kosztów z tym związanych. Jeśli jesteś konsumentem i kupiłeś swoją Kartę podarunkową przez Internet i chcesz odstąpić od umowy, skontaktuj się z Działem obsługi klienta zgodnie z punktem 14 poniżej lub postępuj zgodnie z instrukcjami podanymi w punkcie 10.2 poniżej.

10.2. Do zachowania terminu wskazanego w punkcie 10.1. wystarczy wysłanie pocztą oświadczenia o odstąpieniu przed jego upływem. Klient, który odstępuje od umowy na zasadach wskazanych w punkcie 10.1, może wykazać, że jest pierwotnym nabywcą, dołączając do oświadczenia o odstąpieniu od umowy paragon lub wyciąg z rachunku bankowego potwierdzający zakup Karty podarunkowej. Pierwotny nabywca jest zobowiązany do zwrotu Karty podarunkowej, w odniesieniu do której odstąpił od umowy. Odpowiednio zabezpieczoną przesyłkę pocztową, zawierającą Kartę podarunkową, należy wysłać w ciągu 14 dni od dnia odstąpienia od umowy na adres:

[EML Payments Europe Limited
Brindleyplace, 4th Floor,
Birmingham, B1 2LP
Wielka Brytania]

Koszty zwrotu Karty podarunkowej pokrywa nabywca. EML nie przyjmuje przesyłek pocztowych wysłanych za pobraniem.

10.3. Wszelkie środki, które należy zwrócić nabywcy zgodnie z punktem 10.1, zostaną zwrócone w taki sam sposób, w jakie zostały otrzymane. Jeśli przykładowo nabywca zdecydował się zapłacić za Kartę podarunkową przy użyciu karty debetowej lub kredytowej, środki zostaną zwrócone na tę samą kartę debetową lub kredytową. Zwrot środków nabywcy nastąpi po otrzymaniu Karty podarunkowej lub dowodu jej zwrotu, w zależności od tego, co nastąpi wcześniej.

10. 4 Jeśli Karta podarunkowa została zakupiona w centrum handlowym, nabywca nie posiada prawa do odstąpienia od umowy o Kartę podarunkową.

11. BEZPIECZNE PRZECHOWYWANIE KARTY PODARUNKOWEJ I JEJ DANYCH

Jesteś odpowiedzialny za bezpieczne przechowywanie swojej Karty podarunkowej i związanych z nią danych. Podejmuj wszelkie stosowne kroki, aby zapobiec utracie, kradzieży lub niewłaściwemu wykorzystaniu Karty podarunkowej i związanych z nią danych. Nie ujawniaj nikomu szczegółów związanych z Kartą podarunkową, z wyjątkiem przypadków, kiedy jest to absolutnie konieczne, na przykład podczas dokonywania transakcji lub przekazywania Karty podarunkowej innej osobie jako prezent.

12. ZAGUBIONE, SKRADZIONE I USZKODZONE KARTY PODARUNKOWE

12.1. Jeśli Twoja Karta podarunkowa zostanie zgubiona, skradziona lub uszkodzona, zachęcamy do jak najszybszego skontaktowania się z Działem obsługi klienta zgodnie z punktem 14 poniżej. Możemy poprosić Cię o podanie pewnych szczegółów w celu potwierdzenia, że jesteś upoważnionym posiadaczem Karty podarunkowej. Po pomyślnym zakończeniu procesu weryfikacji:

12.1.1. zablokujemy Twoją Kartę podarunkową, jeśli zgłosiłeś jej zgubienie lub kradzież; lub
12.1.2. anulujemy Twoją Kartę podarunkową, jeśli zgłosiłeś jej uszkodzenie.

12.2. W celu pomyślnej weryfikacji, o której mowa w punkcie 12.1, musisz dostarczyć nam:
12.2.1. numer Karty podarunkowej, która została Ci przekazana przy zakupie; lub

12.3. Jeśli nie będziesz w stanie podać numeru Karty podarunkowej lub innych wymaganych informacji (co oznacza, że nie będzie możliwe znalezienie tej Karty podarunkowej w systemie EML), Karta nie zostanie zablokowana/anulowana i pozostaniesz odpowiedzialny za wartość wszystkich transakcji z wykorzystaniem Karty podarunkowej.

12.4. Zablokowanie lub anulowanie Twojej Karty podarunkowej zapewni, że nie będzie można jej już używać.

12.5. Po pomyślnym zakończeniu procesu weryfikacji, opisanym w punkcie 12.1 powyżej, podejmiemy kroki w celu udostępnienia Ci zastępczej Karty podarunkowej we właściwym centrum handlowym, za opłatą określoną w punkcie 5 (Opłaty i prowizje).

12.6. Zastępcze Karty podarunkowe:

12.6.1. można odebrać tylko do daty ważności oryginalnej Karty podarunkowej, która została zgubiona, skradziona lub uszkodzona;
12.6.2. są dostępne tylko wtedy, gdy oryginalna Karta podarunkowa, która została zgubiona, skradziona lub uszkodzona, została zakupiona w centrum handlowym prowadzącym elektroniczny punkt sprzedaży EML; oraz
12.6.3. są ważne przez okres dwunastu miesięcy od daty odebrania zastępczej Karty podarunkowej.

13. ZAKUPY U SPRZEDAWCÓW I SPORY TRANSAKCYJNE

13.1. Nie ponosimy odpowiedzialności za bezpieczeństwo, legalność, jakość ani inne aspekty towarów lub usług zakupionych z wykorzystaniem Karty podarunkowej.

13.2. Jeśli uważasz, że nie autoryzowałeś określonej transakcji, powinieneś skontaktować się jak najszybciej z Działem obsługi klienta zgodnie z punktem 14 poniżej.

13.3. W pewnych okolicznościach na skutek błędu technicznego pomimo zainicjowania transakcji nie zostanie ona zakończona. W takim przypadku może to spowodować potrącenie wartości transakcji z salda Karty podarunkowej i uniemożliwienie skorzystania z tych środków; nazywamy to zawieszoną autoryzacją lub blokadą. W takich przypadkach, w celu przyspieszenia zwrotu środków, rekomendujemy skontaktowanie się z Działem obsługi klienta zgodnie z punktem 14 poniżej i przedstawienie dowodów wykazujących, że transakcja została anulowana lub cofnięta.

14. DZIAŁ OBSŁUGI KLIENTA

14.1. Wszelkie zapytania związane z Kartą podarunkową należy kierować do Działu obsługi klienta w jeden z poniższych sposobów:

14.1.1. dzwoniąc pod numer +48 12 251 82 11 (pamiętaj, że Twój dostawca usług telefonicznych może naliczyć dodatkowe opłaty za połączenie zgodnie ze swoimi stawkami);
14.1.2. pisząc do Działu obsługi klienta — Customer Services, EML Payments Europe Limited, 4th Floor, 11 Brindley Pl, Birmingham B1 2LP, United Kingdom; lub
14.1.3. kontaktując się z nami online na stronie www.emlretail.com/FAQ.

14.2. Dział obsługi klienta jest dostępny w następujących godzinach:
od poniedziałku do soboty w godzinach od 9:00 do 20:00
w niedziele handlowe w godzinach od 10:00 do 20:00
(Godziny według czasu środkowoeuropejskiego).

Jeśli chcesz zgłosić reklamację w związku z Kartą podarunkową, w pierwszej kolejności skontaktuj się z nami, korzystając z wyżej podanych danych. Poprosimy Cię o wyjaśnienie przyczyny Twojego niezadowolenia. Zarejestrujemy Twoją reklamację i ją zbadamy. Wszelkie reklamacje związane z Kartami podarunkowymi będą rozpatrywane przez EML w ciągu 14 dni od daty złożenia pisemnej reklamacji przez posiadacza Karty podarunkowej. Posiadacz Karty podarunkowej zostanie powiadomiony o decyzji odnośnie do reklamacji pisemnie, na adres (w tym adres e-mail) wskazanym w reklamacji. Zaleca się dołączenie do reklamacji dokumentów, które ją uzasadniają i mogą być pomocne w załatwieniu reklamacji.

15. PRAWO I SĄDY

15.1. W sprawach nieuregulowanych w niniejszym Regulaminie mają zastosowanie przepisy polskiego Kodeksu Cywilnego.

15.2. EML i posiadacz Karty podarunkowej podejmą próbę rozwiązania wszelkich sporów w drodze porozumienia między stronami. Wszelkie spory, których nie będzie można rozwiązać w ten sposób, będą rozstrzygane przez sąd powszechny właściwy dla miejsca zamieszkania lub siedziby posiadacza Karty podarunkowej.