§ 1 – WSTĘP

Niniejszy Regulamin określa zasady funkcjonowania strefy co-working stworzonej przez Właściciela Galerii Katowickiej – Estlin Investments sp. z o.o. („Właściciel”).

Zakres, szczegóły i warunki świadczenia usług zawarte są w niniejszym Regulaminie. Bezpłatne korzystanie z dostępu do usług strefy co-working możliwe jest codziennie od poniedziałku do niedzieli w godzinach otwarcia Galerii Katowickiej (za wyjątkiem dni ustawowo wolnych od pracy), tj. od poniedziałku do soboty 9:00 – 21:00, w niedziele handlowe 10:00 – 20:00, w niedziele niehandlowe co-working nieczynny.

Właścicielowi przysługuje prawo zmiany Regulaminu w dowolnej chwili. Informacja o zmianie Regulaminu, a także jego aktualna treść, będzie publikowana na stronie internetowej www.galeriakatowicka.eu oraz dostępna w pomieszczeniu co-working i punkcie informacyjnym Galerii Katowickiej znajdującym się na poziomie 0 (przy głównym wejściu od ul. 3 Maja).

Regulamin Centrum Handlowo-Rozrywkowego Galerii Katowickiej obowiązujący na terenie całej Galerii ma również zastosowanie w pomieszczeniu co-working.

§ 2 – KORZYSTANIE Z INTERNETU

W sali do co-workingu odbierany jest zasięg Internetu dostępnego na terenie całego Centrum Handlowo-Rozrywkowego Galeria Katowicka.

Wykorzystywanie łącza do pobierania i/lub udostępniania materiałów niezgodnych z prawem lub nadmierne obciążanie łącza przez ściąganie dużych plików (np. filmów) jest niedozwolone i może spowodować zaprzestanie świadczenia usług w trybie natychmiastowym.

Właściciel nie odpowiada za jakiekolwiek ewentualne szkody powstałe w skutek nie działania lub nieprawidłowego działania łącza internetowego.

§ 3 – ODPOWIEDZIALNOŚĆ

Właściciel zastrzega sobie prawo ograniczenia dostępności do sali. Informacje o wszelkich ograniczeniach można uzyskać w punkcie informacyjnym Centrum Handlowo-Rozrywkowego Galerii Katowickiej.

Właściciel nie ponosi odpowiedzialności za niemożność zrealizowania jakichkolwiek usług w przypadku zaistnienia okoliczności nadzwyczajnych lub niezależnych od Właściciela.

Właściciel nie świadczy usług przechowania ani dozoru nad rzeczami użytkowników strefy co-working. Właściciel nie odpowiada za rzeczy użytkowników w nim pozostawione.

§ 4 – REZERWACJE

W zależności od dostępności pomieszczenia co-working istnieje możliwość płatnego wynajmu sali. Rezerwacji można dokonać w punkcie informacyjnym Galerii Katowickiej osobiście lub pod numerem telefonu 32 41 41 309. Rezerwacja sali możliwa jest dwa razy w tygodniu (za wyjątkiem niedziel niehandlowych).

Koszt wynajmu sali wynosi 100 zł/h (brutto).

Rezerwacja wiąże się z wpłatą zaliczki w wysokości równowartości jednej godziny wynajmu. Zaliczkę należy wpłacić w punkcie informacyjnym – nie później niż dzień przed zarezerwowanym terminem. Zaliczka jest zaliczana na poczet należności całkowitej za czas rezerwacji sali co-working.

Dokonana rezerwacja sali może być anulowana (odwołana) bezpłatnie nie później niż jeden dzień przed zarezerwowanym terminem. W przypadku nieodwołania rezerwacji oraz niestawienia się w dniu rezerwacji po odbiór kluczy, zaliczka zostanie zaliczona na poczet odszkodowania za stratę, jaką Właściciel poniósł w związku z niewynajęciem sali co-working. Rezerwacja jest możliwa do odbioru Skorzystanie z zarezerwowanej sali możliwe jest pod warunkiem zgłoszenia się 30 minut przed planowaną godziną rozpoczęcia w punkcie informacyjnym.

Rzutnik będący na wyposażeniu pomieszczenia co-working udostępniany jest jedynie użytkownikom rezerwującym sale. Niezbędnych informacji dotyczących działania oraz uruchamiania rzutnika udziela punkt informacyjny.

§ 5 – KORZYSTANIE Z ZAREZEROWANEJ SALI

Celem odebrania kluczy do sali co-working należy udać się do biura monitoringu ochrony wraz z potwierdzeniem wpłaty zaliczki otrzymanym uprzednio w punkcie informacyjnym. Korzystanie z sali jest możliwe po wcześniejszym zweryfikowaniu poprawności działania sprzętu znajdującego się na jej wyposażeniu zgodnie z procedurą opisaną poniżej.

Osoba rezerwująca salę co-working przed przekazaniem kluczy proszona jest o podpisanie protokołu dotyczącego przyjęcia odpowiedzialności za użytkowany przez niego sprzęt, wskazującego także wartość udostępnionego do użytkowania sprzętu oraz potwierdzającego, że podczas przekazania, sprzęt nie wykazywał żadnych nieprawidłowości i pozwalał na poprawne włączenie oraz dalszą eksploatację. Podpisanie protokołu przez osobę dokonującą rezerwacji sali co-working nie jest konieczne, lecz stanowi warunek jej udostępnienia.

Zwrot sali co-working odbywa się na podstawie protokołu zwrotu podpisanego przez przedstawiciela Właściciela oraz osobę dokonującą rezerwacji sali co-working, określającego m.in. stan zwracanych urządzeń. W przypadku nieobecności osoby dokonującej rezerwacji sali co-working lub nieuzasadnionej odmowy podpisania protokołu zwrotu, Właściciel uprawniony jest do podpisania protokołu samodzielnie. Wady lub uszkodzenia sali co-working wskazane w protokole zwrotu, naprawiane będą na koszt osoby dokonującej rezerwacji sali co-working. Koszty naprawy należy pokryć w dniu wskazanym w wezwaniu do zapłaty.

§ 6 – PRZEPISY PORZĄDKOWE

Użytkownicy Co-working zobowiązani są do:

  1. Przestrzegania niniejszego Regulaminu;
  2. Poszanowania osób i mienia;
  3. Utrzymywania porządku i czystości;
  4. Zachowania ciszy i spokoju, a w szczególności wyciszenia dzwonków telefonów komórkowych;
  5. Naprawiania wszystkich szkód i zniszczeń powstałych z ich winy na własny koszt.

Działania niedozwolone na terenie strefy Co-workingu:

  1. Wnoszenie i spożywanie alkoholu oraz innych używek, a także palenia papierosów (w tym papierosów elektronicznych);
  2. wnoszenie i spożywanie gorącego jedzenia (w tym ze strefy food court i restauracji);
  3. Używanie urządzeń powodujących nadmierny hałas;
  4. Słuchanie muzyki lub innych materiałów dźwiękowych bez słuchawek..


§ 7 – NUMERY TELEFONÓW

Punkt Informacyjny Galerii Katowickiej 32 41 41 309
Biuro Monitoringu Ochrony 32 41 41 308
Administracja Galerii Katowickiej 32 41 41 290

§ 8 – ADMINISTRATOR DANYCH OSOBOWYCH

Administratorem danych osobowych jest Estlin Investments Sp. z o.o., z siedziba w Warszawie (kod pocztowy: 00-839), przy ul. Towarowej 28, wpisanej do rejestru przedsiębiorców KRS prowadzonego przez Sad Rejonowy dla m. st. Warszawy w Warszawie, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sadowego pod numerem KRS 0000636799, o numerze NIP: 522-307-14-42, REGON: 365395501, kapitał zakładowy w wysokości 5.100,00 zł (dalej „Administrator”). Z Administratorem można kontaktować się listownie pod adresem: Estlin Investmnets Sp. z o.o., ul. Towarowa 28, 00-839 Warszawa. Monitoring prowadzony jest w celu zapewnienia bezpieczeństwa osób i mienia (art. 6 ust. 1 lit. f RODO). Pełna treść obowiązku informacyjnego dostępna jest w punkcie informacyjnym, biurze monitoringu oraz biurze obsługi parkingu.