REGULAMIN CENTRUM HANDLOWEGO GALERIA KATOWICKA W KATOWICACH („CENTRUM”)

W trosce o bezpieczeństwo oraz dobre samopoczucie Klientów Centrum, uprzejmie prosimy o przestrzeganie następujących postanowień zawartych w niniejszym regulaminie, który obowiązuje na terenie całego Centrum oraz na jego terenach zewnętrznych.

 1. Z Centrum można korzystać tylko w godzinach jego otwarcia wskazanych na wejściach oraz dostępnych na stronie www.galeriakatowicka.eu.
 2. Na terenie Centrum oraz na jego terenach zewnętrznych zabrania się:
  a) przebywania na terenie Centrum osobom odwiedzającym obiekt w celach innych niż wynika to z jego przeznaczenia;
  b) zachowywania się niezgodnie z przepisami prawa lub zakłócania spokoju i komfortu przebywania innych osób odwiedzających, klientów oraz pracowników centrum;
  c) działań niebezpiecznych, niehigienicznych lub szkodliwych;
  d) wnoszenia rzeczy mogących stanowić zagrożenie dla życia lub zdrowia ludzi lub których przechowywanie bądź posiadanie jest prawnie zabronione;
  e) palenia wyrobów tytoniowych i elektronicznych papierosów;
  f) konsumowania napojów alkoholowych (poza restauracjami, kawiarniami i strefą food court, pod warunkiem zakupienia napoju alkoholowego w danym dniu w jednym z punktów gastronomicznych w strefie food court) oraz przebywania pod ich wyraźnym wpływem;
  g) posiadania, spożywania oraz przebywania pod wpływem jakichkolwiek środków odurzających;
  h) dystrybucji materiałów reklamowych, umieszczania plakatów oraz przeprowadzania ankiet bez pisemnej zgody Dyrekcji Centrum;
  i) organizowania zgromadzeń, wystawiania na sprzedaż towarów, handlu obnośnego i obwoźnego, występów muzycznych i tanecznych, innego rodzaju wystąpień bez pisemnej zgody Dyrekcji Centrum;
  j) prowadzenia akcji i zbiórek charytatywnych na całym terenie Centrum Handlowego bez pisemnej zgody Dyrekcji Centrum;
  k) poruszania się po Centrum w sposób inny niż pieszo – nie dotyczy osób z niepełnosprawnościami (w tym na wózkach inwalidzkich) oraz dzieci w wózkach;
  l) biegania i hałasowania;
  m) użytkowania schodów ruchomych i wind niezgodnie z ich przeznaczeniem, a w szczególności biegania po schodach ruchomych, wprowadzania i poruszania się po schodach ruchomych z wózkami dla dzieci, wchodzenia „pod prąd” i poruszania się nieczynnymi schodami;
  n) niszczenia, uszkodzenia lub uczynienia niezdatnym do użytku mienia i urządzeń znajdujących się w Centrum oraz na jego terenach zewnętrznych;
  o) żebrania i akwizycji;
  p) spania;
  q) pozostawiania pakunków i toreb i wszelkiego innego mienia bez opieki;
  r) używania wózków na zakupy do celów niezgodnych z ich przeznaczeniem;
  s) Przesiadywania i przebywania w klatkach ewakuacyjnych;
 3. Małoletni w wieku poniżej 13 lat mogą przebywać na terenie Centrum wyłącznie pod opieką osoby, która z mocy ustawy lub umowy jest zobowiązana do nadzoru nad nimi. Za bezpieczeństwo małoletnich znajdujących się w Centrum odpowiadają ich rodzice lub opiekunowie.
 4. Dyrekcja Centrum zastrzega sobie prawo do ograniczenia swobody wykonywania zdjęć w następujących przypadkach:
  1.1. komercyjnych sesji zdjęciowych, dla których wymagana jest pisemna zgoda Dyrekcji Centrum, przy czym obowiązuje zakaz wykonywania zdjęć z ujęciem elementów jednoznacznie identyfikujących Centrum, a także zakaz udostępniania zarówno odpłatnego jak i nieodpłatnego lub sprzedaży zdjęć przestrzeni Centrum na platformy publiczne i do banków zdjęć;
  1.2. zaistnienia podejrzenia, że zdjęcia wykonywane są w celach, które mogą zagrozić bezpieczeństwu obiektu, najemców lub Klientów Centrum (fotografowanie wszelkich elementów wschodzących w skład systemu bezpieczeństwa obiektu, kamer, instalacji, itp.). W takiej sytuacji ochrona obiektu ma prawo do podjęcia interwencji (pozyskanie informacji na temat celu wykonywania zdjęć, żądanie zaprzestania dalszego fotografowania);
  1.3. korzystania z logotypu Centrum, co wymaga pisemnej zgody Dyrekcji Centrum;
  1.4. fotografii z ujęciem wizerunków klientów, dzieł sztuki na terenie Centrum oraz logotypów lub nazw marek, dla których wymagane jest uzyskanie osobnej zgody na rozpowszechnianie takich treści bezpośrednio od twórcy lub podmiotu uprawnionego.
 5. Centrum jest przyjazne zwierzętom domowym. Zezwala się na wprowadzanie na teren Centrum zwierząt domowych zapewniając ochronę przed zagrożeniem lub uciążliwością tych zwierząt dla innych ludzi, zwierząt lub mienia, m.in. poprzez:
  a) sprawowanie opieki nad nimi w sposób wykluczający zagrożenie bezpieczeństwa lub uciążliwość dla zwierząt i ludzi;
  b) natychmiastowe usuwanie zanieczyszczeń spowodowanych przez zwierzęta z terenu Centrum;
  c) prowadzenie psa na smyczy lub trzymanie go na rękach, a psa agresywnego lub rasy uznawanej za agresywną lub psa będącego wynikiem krzyżowania tej rasy – na smyczy i w kagańcu;
  d) prowadzenie zwierząt wyłącznie pod opieką osób dających gwarancję opanowania zwierzęcia w momencie rozdrażnienia.
  5.1 Zakazuje się pozostawiania zwierząt bez dozoru i opieki.
  5.2 Wprowadzając zwierzęta domowe na teren Centrum właściciel lub dzierżyciel winien zapewnić stałą, bezpośrednią kontrolę i dozór nad nimi.
  5.3 Jedyną osobą odpowiedzialną za nadzór nad zwierzęciem oraz szkody wywołane przez zwierzę jest jego właściciel lub odpowiednio, jeśli pies przebywa w Centrum z inną osobą niż właściciel, jego faktyczny opiekun. Właściciel lub zarządca Centrum w żadnym wypadku nie pełnią nadzoru nad zwierzęciem.
  5.4 Właściciel/opiekun zwierzęcia zobowiązany jest stosować się do wszelkich uwag personelu lub kierownictwa Centrum.
  5.5 Za wszystkie szkody, zniszczenia, zabrudzenia wyrządzone przez zwierzę odpowiada jego właściciel.
  5.6 Kwestia wprowadzania zwierząt do poszczególnych lokali jest regulowana indywidualnie przez najemców.
  5.7 Z uwagi na komfort klientów zabrania się przebywania zwierząt na terenie strefy stolikowej food court na poziomie +2 oraz +3, wyłączając strefę Dogbar przeznaczoną dla klientów ze zwierzętami. Zakaz nie dotyczy sytuacji, gdy zwierzę jest psem przewodnikiem towarzyszącym osobie niewidomej lub niedowidzącej – na smyczy.
 6. Tace przeznaczone są do korzystania jedynie w strefie stolikowej food court, zabronione jest wynoszenie tac poza wskazaną strefę.
 7. O wszystkich rzeczach znalezionych należy niezwłocznie poinformować służbę ochrony Centrum lub Punkt Informacyjny.
 8. W przypadku zagrożenia pożarowego lub zagrożenia bezpieczeństwa, należy niezwłocznie zawiadomić o takim fakcie służby ochrony Centrum. W przypadku akcji ewakuacyjnej lub ratowniczej, należy stosować się do poleceń służb kierujących akcją.
 9. Siedzenie dozwolone jest jedynie w miejscach do tego przeznaczonych (ławki, strefa food court, co-working, strefy wypoczynku); Zasady korzystania z Parkingu określa Regulamin Parkingu Niestrzeżonego przy ul. 3 Maja 30 w Katowicach. Zasady korzystania z pozostałych stref (typu co-working, dogbar, plac zabaw i inne) określone są odrębnymi regulaminami. Centrum zastrzega możliwość wprowadzenia odrębnych regulaminów dla poszczególnych stref.
 10. Centrum jest monitorowane. Monitoring prowadzony jest w celu zapewnienia bezpieczeństwa osób i mienia (art.6 ust. 1 lit. f RODO).
 11. Wejście na teren Centrum oznacza zgodę na wszelkie postanowienia niniejszego Regulaminu.
 12. Niezależnie od wymienionych wyżej postanowień zabrania się podejmowania w Centrum działań zakazanych w świetle obowiązującego prawa.
 13. Wszystkich odwiedzających uprzejmie prosimy o stosowanie się do postanowień Regulaminu oraz innych zaleceń porządkowych właściciela Estlin Investments Sp. z o.o. oraz zarządcy Centrum: Apsys Polska S.A. i jej współpracowników oraz pracowników ochrony Centrum.
 14. Naruszenie Regulaminu bądź zaleceń, o których mowa powyżej, pociągnie za sobą podjęcie przez służbę ochrony Centrum odpowiednich działań, co nie wyklucza skierowania sprawy na drogę sądową. Przebywanie na terenie Centrum po zażądaniu opuszczenia Centrum przez jego Dyrekcję lub pracowników ochrony Centrum może wiązać się z wezwaniem służb mundurowych.
 15. Informujemy, iż pracownicy administracji Centrum pozostają do Państwa dyspozycji pod numerem telefonu 32 41 41 290 lub osobiście w biurze administracji Centrum. Pomocą służą również pracownicy punktu informacyjnego pod numerem telefonu: 32 41 41 309, oraz ochrona pod numerem telefonu: 32 41 41 308.
 16. Administratorem danych osobowych jest Estlin Investments sp. z o.o., z siedzibą w Warszawie (kod pocztowy: 00-839), przy ul. Towarowej 28, wpisanej do rejestru przedsiębiorcówKRS prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy w Warszawie, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000636799, o numerze NIP: 522-307-14-42, REGON: 365395501, kapitał zakładowy w wysokości 5.100,00 zł (dalej „Administrator”). Z Administratorem można kontaktować się listownie pod adresem: Estlin Investmnets Sp. z o.o., ul. Towarowa 28, 00-839 Warszawa. Treść obowiązku informacyjnego dostępna jest na wejściach do Centrum oraz w punkcie informacyjnym, biurze monitoringu oraz biurze obsługi parkingu.

Apsys Polska S.A.
Dyrekcja Centrum