W trosce o bezpieczeństwo oraz dobre samopoczucie Klientów Centrum, uprzejmie prosimy o przestrzeganie następujących  postanowień  zawartych  w niniejszym regulaminie, który obowiązuje na terenie całego Centrum Handlowo-Rozrywkowego Galeria Katowicka oraz na terenach zewnętrznych.

 1. Z Centrum Handlowego można korzystać tylko w godzinach jego otwarcia wskazanych na wejściach oraz dostępnych na stronie www.galeriakatowicka.eu.
 2. Zabrania się przebywania na terenie Centrum Handlowego osobom odwiedzającym obiekt w celach innych niż wynika to z jego przeznaczenia, w tym również osobom zachowującym się niezgodnie z przepisami prawa lub zakłócającym spokój innych osób odwiedzających Centrum Handlowe.
 3. W żadnych okolicznościach, niedopuszczalna jest jakakolwiek działalność, która może być uznana za niebezpieczną, niehigieniczną, szkodliwą lub działalność, która może przeszkadzać innym osobom odwiedzającym Centrum Handlowe.
 4. Małoletni w wieku poniżej 13 lat mogą przebywać na terenie Centrum Handlowego wyłącznie pod opieką osoby, która z mocy ustawy lub umowy jest zobowiązana do nadzoru nad nimi.
 5. Za bezpieczeństwo małoletnich znajdujących się w Centrum Handlowym odpowiadają ich rodzice lub opiekunowie.
 6. Zabrania się wchodzenia na teren Centrum Handlowego z rzeczami mogącymi stanowić zagrożenie dla życia lub zdrowia ludzi lub których przechowywanie bądź posiadanie jest prawnie zabronione.
 7. Na terenie Centrum Handlowego zabrania się palenia wyrobów tytoniowych, w tym elektronicznych papierosów, konsumowania napojów alkoholowych oraz przebywania pod ich wpływem. Na terenie Centrum Handlowego obowiązuje zakaz posiadania, spożywania oraz przebywania pod wpływem jakichkolwiek środków odurzających.
 8. Fotografowanie i fi lmowanie Centrum Handlowego lub jego części, bez pisemnej zgody Dyrekcji Centrum Handlowego, jest zabronione.
 9. Dystrybucja materiałów reklamowych, umieszczanie plakatów oraz przeprowadzanie ankiet bez pisemnej zgody Dyrekcji Centrum Handlowego jest zabronione.
 10. Zabrania   się  organizowania   zgromadzeń,  wystawiania  na  sprzedaż  towarów,  handlu  obnośnego  i  obwoźnego,  występów  muzycznych   i tanecznych, innego rodzaju wystąpień oraz prowadzenia akcji charytatywnych na całym terenie Centrum Handlowego bez pisemnej zgody Dyrekcji Centrum Handlowego.
 11. Na terenie Centrum Handlowego zabrania się w szczególności biegania, hałasowania, jazdy na łyżworolkach, deskorolkach, hulajnogach, rowerach i motocyklach, jak również ich wprowadzania na teren Centrum Handlowego.
 12. Zabrania się użytkowania schodów ruchomych i wind niezgodnie z ich przeznaczeniem, a w szczególności biegania po schodach ruchomych, wprowadzania i poruszania się po schodach ruchomych z wózkami dla dzieci, wchodzenia „pod prąd” i poruszania się nieczynnymi schodami.
 13. Psy można wprowadzać do Centrum Handlowego jedynie na smyczy i w kagańcu. Wszystkie nieczystości powinny zostać usunięte przez ich właścicieli. Pełna odpowiedzialność za psy spoczywa na ich właścicielach.  Ze względów sanitarnych strefa stolikowa food court usytuowana  na poziomie +2 oraz +3 jest całkowicie wyłączona z możliwości wprowadzania na nią zwierząt.
 14. Zabrania się niszczenia, uszkodzenia lub uczynienia niezdatnym do użytku mienia i urządzeń znajdujących się w Centrum Handlowym, w tym w szczególności urządzeń zainstalowanych w pomieszczeniach ogólnodostępnych takich jak toalety, pomieszczenia sanitarne itp.
 15. Tace przeznaczone są do korzystania jedynie w strefi e stolikowej food court, zabronione jest wynoszenie tac poza wskazaną strefę.
 16. Żebranie i akwizycja na terenie Centrum Handlowego jest zabronione.
 17. O wszystkich rzeczach znalezionych należy niezwłocznie poinformować służbę ochrony Centrum Handlowego.
 18. Siedzenie dozwolone jest jedynie na przeznaczonych do tego ławkach znajdujących się w ogólnodostępnych miejscach.
 19. Centrum Handlowe jest monitorowane.
 20. Wobec osób naruszających niniejszy Regulamin będą wyciągane konsekwencje prawne.
 21. Wejście na teren Centrum Handlowego oznacza zgodę na wszelkie postanowienia niniejszego Regulaminu.
 22. Dotyczy dostawców: Dostawy kończą się o godzinie 10:00. Po godzinie 10:00 możliwe są dostawy tylko niewielkich przesyłek  kurierskich przenoszonych ręcznie (nie dotyczy lokali, które mają możliwość towarowania drzwiami bezpośrednio z zaplecza, tj. korytarzy dostawczych). Zabrania się realizowania dostaw wózkami paletowymi. Maksymalna wysokość składowania towaru na wózku  nie może przekroczyć 1,2m.

Niezależnie od wymienionych wyżej postanowień zabrania się podejmowania w Centrum Handlowym działań zakazanych w świetle obowiązującego prawa. Wszystkich odwiedzających uprzejmie prosimy o stosowanie się do postanowień Regulaminu oraz innych zaleceń porządkowych właściciela Estlin Investments Sp. z o.o. oraz fi rmy zarządczej Apsys Polska S.A. i jej współpracowników. Naruszenie Regulaminu bądź zaleceń, o których mowa powyżej, pociągnie za sobą podjęcie przez służbę ochrony Centrum Handlowego odpowiednich działań. Przebywanie na terenie Centrum Handlowego po zażądaniu opuszczenia Centrum przez jego Dyrekcję lub pełnomocników może być ścigane karnie. Informujemy, iż pracownicy administracji Centrum Handlowego pozostają do Państwa dyspozycji pod numerem telefonu 32 41 41 290 lub osobiście w biurze administracji Centrum Handlowego. Pomocą służą również pracownicy punktu informacyjnego pod numerem telefonu: 32 41 41 309, oraz ochrona pod numerem telefonu: 32 41 41 308. Administratorem danych osobowych jest Estlin Investments Sp. z o.o., z siedzibą w Warszawie (kod pocztowy: 00-839), przy ul. Towarowej 28, wpisanej do rejestru przedsiębiorców KRS prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy w Warszawie, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000636799, o numerze NIP: 522-307-14-42, REGON: 365395501, kapitał zakładowy w wysokości 5.100,00 zł (dalej „Administrator”). Z Administratorem można kontaktować się listownie pod adresem: Estlin Investmnets Sp. z o.o., ul. Towarowa 28, 00-839 Warszawa. Monitoring prowadzony jest w celu zapewnienia bezpieczeństwa osób i mienia (art. 6 ust. 1 lit. f RODO). Pełna treść obowiązku informacyjnego dostępna jest w punkcie informacyjnym, biurze monitoringu oraz biurze obsługi parkingu.

Apsys Polska S.A.
Dyrekcja Centrum