Zgodnie z art. 13 ust. 1 i ust. 2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) dalej RODO informujemy, iż:

 1. Administratorem Pani/Pana Danych Osobowych jest Estlin Investemnts Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie przy ul. Towarowej 28. (dalej jako „Administrator”).
 2. Może Pan/Pani skontaktować się z Administratorem danych pisząc na adres e-mail: kontakt@galeriakatowicka.eu. W przypadku złożenia wniosku możemy prosić Panią/Pana o podanie dodatkowych informacji pozwalających na potwierdzenie Pani/Pana tożsamości.
 3. Nagrywanie rozmów telefonicznych realizowane jest w celu podniesienia bezpieczeństwa klientów i osób znajdujących się na terenie GALERII KATOWICKIEJ. Celem przetwarzania danych osobowych jest ograniczenie możliwości naruszenia obowiązującego prawa lub norm współżycia społecznego, zabezpieczenie materiału dowodowego pozwalającego na wyjaśnienie, czy miało miejsce naruszenie oraz ustalenie i obrona lub dochodzenia roszczeń.
 4. Monitoringiem rozmów objęte są wszystkie rozmowy przychodzące.
 5. Podstawą prawną przetwarzania Państwa danych osobowych jest realizacja prawnie uzasadnionego interesu administratora (art. 6 ust. 1 lit. f RODO), polegającego na realizacji w/w celów.
 6. Nagrania przechowywane są przez okres nie dłuższy niż 7 dni. W przypadku, w którym nagrania stanowią dowód w postępowaniu prowadzonym na podstawie przepisów prawa lub Administrator stwierdzi, iż mogą one stanowić dowód w postępowaniu prowadzonym przez sąd lub inny organ publiczny, termin ulega przedłużeniu do czasu prawomocnego zakończenia postępowania.
 7. Zarejestrowane rozmowy mogą być ujawniane pracownikom i współpracownikom Administratora oraz organom do tego uprawnionym na mocy przepisów prawa, a także podmiotom współpracującym z Administratorem, w szczególności dostawcom systemów informatycznych i usług IT oraz dostawcom usług zaopatrującym Administratora w rozwiązania techniczne, informatyczne oraz organizacyjne, umożliwiające Administratorowi prowadzenie działalności gospodarczej, w tym obsługę infolinii. W przypadku dochodzenia roszczeń dane mogą być przekazywane również kancelariom prawnym. O ile zachodzi taka potrzeba podmioty zewnętrzne przetwarzają dane osobowe na podstawie i zgodnie z zawartymi umowami powierzenia przetwarzania danych osobowych i wyłącznie na polecenie Administratora.
 8. Przysługuje Pani/Panu prawo do:
  – dostępu do swoich danych osobowych,
  – ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania,
  – wniesienia uargumentowanego sprzeciwu wobec przetwarzania, z zastrzeżeniem jednak ograniczeń wynikających z prawa powszechnie obowiązującego,
  – wniesienia skargi do organu nadzoru, gdy uzna Pani/Pan, iż przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy.
 1. Pani/Pana dane nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany, w tym również w formie profilowania.
 2. Pani/Pana dane osobowe nie będą przekazywane do państwa trzeciego/organizacji międzynarodowej.