Regulamin Programu Promocyjnego z Aplikacją KatoKarta

Niniejszy Regulamin reguluje funkcjonowanie Programu Promocyjnego z Aplikacją „KatoKarta” w Galerii Katowickiej w Katowicach.

Regulamin został sporządzony w oparciu o przepisy powszechnie obowiązującego prawa na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej. Warunkiem udziału w Programie Promocyjnym jest akceptacja treści niniejszego Regulaminu.

 

§ 1
Definicje

 1. Administrator Danych Osobowych – Estlin Investments Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie, ul. Towarowa 28, wpisaną do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000636799, NIP 5223071442
 2. Aplikacja – bezpłatna aplikacja mobilna, oprogramowanie działające na urządzeniach mobilnych w systemach Android lub iOS, za pomocą którego Użytkownicy mogą brać udział w Programie Promocyjnym.
 3. Urządzenie stacjonarne – urządzenie usytuowane w Centrum Handlowym umożliwiające korzystanie z Programu Promocyjnego.
 4. Centrum Handlowe – Centrum Handlowe Galeria Katowicka zlokalizowane w Katowicach przy ul. 3 Maja 30.
 5. Edycja Okresowa – szczególne warunki obowiązujące w ramach Program Promocyjnego w danym okresie, ujęte w Regulaminie Edycji Okresowej.
 6. Gra/ Akcja – zestaw zadań do realizacji przez Użytkownika. Zestaw dostępny w określonym i wskazanym w Aplikacji czasie. Poprzez wykonania zadań Użytkownik może uzyskać dodatkowe przywileje w Programie Promocyjnym.
 7. Katalog nagród – elektroniczna forma przedstawienia dostępnych Nagród w Programie Promocyjnym.
 8. Konto – indywidualne konto Użytkownika. Zakładane za pośrednictwem Aplikacji, utworzone podczas rejestracji Użytkownika w Programie Promocyjnym. Konto jest niezbędne w celu uczestniczenia w Programie Promocyjnym.
 9. Lokal – pomieszczenie handlowe lub usługowe znajdujące się w Centrum Handlowym, w którym Sprzedawca prowadzi działalność.
 10. Nagroda – Karta podarunkowa lub inne nagrody rzeczowe i usługowe dostępne dla Użytkownika.
 11. Operator – Visual Effect Sebastian Pawlica prowadzący działalność gospodarczą pod firmą Visual Effect Sebastian Pawlica z siedzibą przy Al. Wojciecha Korfantego 141 C, 40-154 Katowice, NIP 9542637402.
 12. Organizator – organizator Programu Promocyjnego – Visual Effect Sebastian Pawlica prowadzący działalność gospodarczą pod firmą Visual Effect Sebastian Pawlica z siedzibą przy Al. Wojciecha Korfantego 141 C, 40-154 Katowice, NIP 9542637402.
 13. Fundator nagród – Estlin Investments Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie, ul. Towarowa 28, wpisaną do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000636799, NIP 5223071442.
 14. Paragon – paragon fiskalny potwierdzający dokonanie transakcji u Sprzedawcy.
 15. Program Promocyjny – akcja organizowana przez Centrum Handlowe.
 16. Promocja – elektroniczna forma przedstawienia: promocji, rabatu.
 17. Aktualność – informacja o wydarzeniach w Centrum Handlowym.
 18. Punkty – ilość (zbiór) w Programie Promocyjnym do wykorzystania i zamiany na Nagrody udostępnione w Katalogu Nagród Programu Promocyjnego.
 19. Punkt Obsługi Programu – wyznaczone miejsce w Centrum Handlowym przeznaczone do obsługi Użytkownika, zlokalizowany w Info Punkcie na poziomie 0, przy wejściu głównym od ul. 3 Maja.
 20. Regulamin – niniejszy dokument, określający w szczególności zasady udziału Użytkowników w Programie Promocyjnym oraz prawa, obowiązki i zakres odpowiedzialności Centrum Handlowego, Operatora, Organizatora oraz Użytkowników.
 21. Regulamin Edycji Okresowej – dokument, określający w szczególności zasady udziału Użytkowników w Programie Promocyjnym oraz prawa, obowiązki i zakres odpowiedzialności Centrum Handlowego, Operatora, Organizatora oraz Użytkowników w ramach poszczególnych Edycji Okresowych.
 22. Sprzedawca – osoba fizyczna, jednostka organizacyjna nieposiadająca osobowości prawnej, ale posiadająca zdolność prawną lub osoba prawna prowadząca działalność usługowo–handlową na terenie Centrum Handlowego, oferująca w Lokalach produkty lub usługi biorące udział w Programie Promocyjnym.
 23. Użytkownik – pełnoletnia osoba fizyczna posiadająca pełną zdolność do czynności prawnych, która w wyniku rejestracji zalogowała się do Aplikacji i uzyskała unikatowy nr ID oraz zaakceptowała warunki Regulaminu.
 24. Wersja Desktop/ Strona www – odsłona internetowa, która umożliwia dostęp do widoku katalogu nagród, możliwości rejestracji oraz logowania się na przeglądarkach internetowych, bez konieczności instalacji Aplikacji.

§ 2
Czas trwania Programu Promocyjnego oraz Edycje Okresowe

 1. Program Promocyjny trwa od 01.01.2021 r. aż do jego odwołania przez Operatora, z wyłączeniem dni, w których Centrum Handlowe jest nieczynne.
 2. Organizator może zakończyć Program Promocyjny w każdym czasie, z ważnej przyczyny, jakimi są (ale niewyłącznie):
  1. zmiana powszechnie obowiązujących przepisów prawa mająca bezpośredni wpływ na Program Promocyjny i skutkująca koniecznością jego zakończenia;
  2. ekonomiczna nieopłacalność Programu Promocyjnego;
  3. wydanie orzeczenia lub decyzji przez sąd lub uprawniony organ władzy publicznej dotyczącej Programu Promocyjnego i skutkującej koniecznością jego zakończenia;
  4. wprowadzenie w miejsce Programu Promocyjnego innych form działalności promocyjnomarketingowej dotyczącej Centrum Handlowego, Organizatora lub Sprzedawców.
 3. O zakończeniu Programu Organizator powiadomi Użytkowników poprzez komunikat w Aplikacji i na Stronie www oraz wiadomość e-mail, wraz ze wskazaniem daty zakończenia Programu Promocyjnego, nie krótszy niż 30 (trzydzieści) dni od daty przesłania powiadomienia o zakończeniu Programu Promocyjnego.
 4. Organizator nie będzie naliczał Użytkownikom jakichkolwiek Punktów począwszy od daty zakończenia Programu. Organizator zapewnia jednak Użytkownikom możliwość wykorzystania ważnych Punktów naliczonych na ich Konta, jeszcze przez co najmniej 1 miesiąc od daty zakończenia Programu, na zasadach określonych w Regulaminie. Po upływie terminu, o którym mowa w poprzednim zdaniu, Program zostaje definitywnie zamknięty, zaś Konta Użytkowników usunięte. Z chwilą usunięcia Kont niewykorzystane Punkty oraz Nagrody przypisane do tych Kont przepadają.
 5. Program Promocyjny podzielony jest na Edycje Okresowe. Każda Edycja Okresowa odbywać się będzie w oparciu o indywidualny regulamin. Regulaminy Edycji Okresowych mogą odmiennie kształtować prawa i obowiązki Użytkowników niż Regulamin. W przypadku, w którym postanowienia Regulaminu będą sprzeczne z postanowieniami Regulaminu danej Edycji Okresowej – decydujące znaczenie ma Regulamin Edycji Okresowej. Każdy Regulamin Edycji Okresowej z chwilą jego przyjęcia stanowić będzie załącznik do niniejszego Regulaminu. W przypadku braku Regulaminu Edycji Okresowej obowiązują wyłącznie zapisy niniejszego Regulaminu.

§ 3
Aplikacja

 1. Aplikacja umożliwia Użytkownikowi uczestnictwo w Programie Promocyjnym. Aplikację można pobrać bezpłatnie w serwisach Google Play oraz App Store.
 2. Aplikacja działa na telefonach komórkowych opartych na systemach Android w wersji 8.0 i nowszych lub na systemie iOS w wersji 13.6 i nowszych.
 3. W celu zapewnienia prawidłowego działania aplikacji Użytkownik musi posiadać w swoim urządzeniu mobilnym ciągłe połączenie internetowe oraz potwierdzić w ustawieniach swojego urządzenia mobilnego dostęp Aplikacji do: kamery, powiadomień push oraz połączeń sieciowych.
 4. Centrum Handlowe oraz Operator zastrzegają sobie prawo do dowolnej modyfikacji oraz sposobu działania Aplikacji, w tym usunięcia wszelkich zgromadzonych w bazie danych, zaprzestania działalności, przeniesienia praw oraz podjęcia wszelkich dozwolonych przez prawo czynności związanych z Aplikacją.
 5. Użytkownik ponosi pełną odpowiedzialność za złamanie powszechnie obowiązującego prawa bądź jakąkolwiek szkodę majątkową oraz niemajątkową wywołaną jego działaniami w Aplikacji – w szczególności wynikających z podania nieprawdziwych danych osobowych i naruszeniem dóbr osobistych osób trzecich. Użytkownik ponosi pełną odpowiedzialność za podjęte przez siebie działania, które mogą godzić w interesy Organizatora, Operatora lub Centrum Handlowego lub osób trzecich.
 6. Organizator Programu Promocyjnego nie ponosi odpowiedzialności za ewentualne szkody powstałe w wyniku błędów, awarii i przerw w funkcjonowaniu Aplikacji niezależnych od Organizatora Programu Promocyjnego.
 7. Organizator Programu Promocyjnego zastrzega sobie prawo do:
  1. zmiany funkcjonalności Aplikacji w każdym czasie, w tym funkcjonalności i specyfikacji profilu;
  2. czasowego zawieszania działania Aplikacji;
  3. trwałego wyłączenia Aplikacji po zamieszczeniu stosownej informacji w Aplikacji, bez archiwizowania zamieszczonych przez Użytkowników treści;
  4. żądania natychmiastowego zaprzestania działań dokonywanych przez Użytkownika, które mogą godzić w interesy Organizatora lub osób trzecich. Odmowa zastosowania się do takiego żądania przez Użytkownika będzie uznana za naruszenie Regulaminu i w konsekwencji uprawnia Operatora do czasowego lub trwałego zablokowania dostępu do Aplikacji włącznie z ewentualnym usunięciem Konta i zebranych na nim Punktów Użytkownika.
 8. Po dokonaniu rejestracji Użytkownik korzystający z urządzenia mobilnego (smartfona) ma możliwość udzielić bądź odmówić zgody na wysyłanie powiadomień push do Użytkownika bezpośrednio z poziomu Aplikacji. Wyrażenie zgody na otrzymywanie powiadomień push nie jest warunkiem udziału w Programie lub korzystania z Aplikacji, ale skutkuje ograniczeniem funkcjonalności Aplikacji, które wykorzystują powiadomienia push.

§ 4
Rejestracja Użytkownika

 1. Rejestracja Użytkownika, a tym samym założenie Konta jest dobrowolna. Brak rejestracji ogranicza dostępność niektórych funkcji Aplikacji, w szczególności uniemożliwia zbieranie Punktów i odbieranie Nagród.
 2. Użytkownik zobowiązany jest do podania prawdziwych danych osobowych w procesie rejestracyjnym.
 3. Sposoby rejestracji Użytkownika w Programie Promocyjnym:
  1. Poprzez rejestrację w urządzeniu mobilnym:
   1. Pobierając na urządzenie mobilne Aplikację „KatoKarta”.
   2. Po uruchomieniu Aplikacji klikając „Dołącz do programu” i wyborze sposobu rejestracji:
    a. Szybka rejestracja,
    b. Pełna rejestracja,
    c. Opcjonalnie: poprzez logowanie z wykorzystaniem Apple ID.
  2. Poprzez wersję web (stronę internetową):
   1. Wchodząc na stronę internetową pod adresem www.katokarta.pl
   2. Po kliknięciu „Dołącz do programu” i wyborze sposobu rejestracji:
    a. Szybka rejestracja,
    b. Pełna rejestracja.
  3. Poprzez urządzenie stacjonarne:
   Po kliknięciu „Dołącz do programu” i wyborze sposobu rejestracji:
   a. Szybka rejestracja,
   b. Pełna rejestracja.
 4. Szybka rejestracja polega na utworzeniu Konta tymczasowego przez Użytkownika po podaniu numeru telefonu, hasła, potwierdzeniu nr tel. kodem sms oraz akceptacji Regulaminu oraz Polityki Prywatności.
 5. Konto tymczasowe pozwala na ograniczony dostęp do Programu Promocyjnego obejmujący rejestrację paragonów i wgląd do katalogu nagród. Aby w pełni korzystać z Konta Użytkownik po zalogowaniu dokonuje finalizacji aktywacji Konta według instrukcji zawartych w formularzu rejestracyjnym.
 6. W formularzu rejestracyjnym w pełnej rejestracji Użytkownik zobowiązany jest podać:
  1. imię i nazwisko,
  2. adres e-mail,
  3. numer telefonu,
  4. hasło dostępowe.
 7. W formularzu rejestracyjnym w pełnej rejestracji (oraz w Koncie po rejestracji), Użytkownik może podać dodatkowo:
  1. kod pocztowy,
  2. datę urodzenia,
  3. płeć.
 8. Użytkownik w celu pełnej rejestracji i korzystania z Programu Promocyjnego musi zaznaczyć oświadczenie o akceptacji Regulaminu oraz Polityki Prywatności.
 9. Użytkownik podczas rejestracji może również wyrazić zgodę na przetwarzanie danych osobowych przez Organizatora Programu Promocyjnego w celach marketingowych oraz w celach profilowania i dostosowania ofert handlowych i informacji związanych z działalnością Centrum Handlowego oraz Sprzedawców poprzez e-mail oraz SMS. Wyrażenie powyższych zgód nie jest warunkiem niezbędnym do udziału w Programie Promocyjnym lub korzystania z Aplikacji.
 10. Po dokonaniu rejestracji Użytkownik ma możliwość udzielić bądź odmówić zgody na wysyłanie informacji handlowych poprzez e-mail oraz SMS. Tyczy się to również zgody na przetwarzanie danych osobowych w celach marketingowych. Wniosek Użytkownika zostanie uwzględniony w czasie nie dłuższym niż 24h.
 11. Loginem do Konta Użytkownika w przypadku szybkiej rejestracji jest nr telefonu. W przypadku pełnej rejestracji loginem do Konta Użytkownika jest adres e-mail lub nr telefonu.
 12. Założenie Konta poprzez logowanie z wykorzystaniem Apple ID polega na zalogowaniu zgodnie z procedurami Apple ID oraz uzupełnieniu danych zgodnie z § 4 pkt. 3 ppk 6-11.
 13. Założenie Konta przez Użytkownika jest równoznaczne z zawarciem z Organizatorem umowy o prowadzenie Konta na warunkach wskazanych w niniejszym Regulaminie.
 14. Podany adres e-mail podczas rejestracji musi zostać potwierdzony przez Użytkownika poprzez kliknięcie w przesłany link na adres e-mail Użytkownika. W innym wypadku Konto nie zostanie założone.
 15. Numer telefonu Użytkownika podany podczas rejestracji lub logowania się z wykorzystaniem Apple ID musi zostać potwierdzony przez Użytkownika poprzez podanie kodu w przesłanego wiadomością SMS na telefon Użytkownika.
 16. Podane hasło podczas rejestracji powinno zawierać 8 znaków, małe i wielkie litery oraz cyfry lub znaki specjalne. Użytkownik nie powinien ujawniać hasła osobom trzecim, powinien chronić go przed kradzieżą. Organizator ani Operator nie ponoszą żadnej odpowiedzialności za jakiekolwiek następstwa utraty hasła przez Użytkownika, nie powstałe z winy Organizatora ani Operatora.
 17. Użytkownik może posiadać tylko jedno Konto, niezależnie od ilości posiadanych telefonów i adresów e-mail. W razie wykrycia przez Organizatora lub Operatora naruszenia zdania poprzedniego, Operator lub Organizator mogą usunąć kolejne Konta założone przez tego samego Użytkownika włącznie z wykasowaniem z tych kont zebranych Punktów.
 18. Użytkownik na jednym urządzeniu mobilnym może założyć tylko jedno konto, w przypadku konieczności wykorzystania jednego urządzenia mobilnego dla kilku kont należy zgłosić to Operatorowi który nieobligatoryjnie udostępni możliwość zalogowania dodatkowego konta na danym urządzeniu mobilnym.
 19. Brak spełnienia wszystkich warunków rejestracji oraz podania wszystkich wymaganych danych osobowych może skutkować niepełną funkcjonalnością Aplikacji oraz brakiem możliwości dostarczania bieżących informacji dotyczących Konta, jak również informacji o Nagrodach.
 20. W przypadku naruszenia zasad Regulaminu lub zasad współżycia społecznego przez Użytkownika, Organizator lub Operator zastrzegają sobie prawo do zablokowania konta Użytkownika oraz odebrania Użytkownikowi możliwości udziału w Programie Promocyjnym lub usunięcia konta włącznie z zebranymi Punktami. Użytkownik zostanie poinformowany mailowo lub przez aplikację o powodach działań z zakresu blokowania poszczególnych funkcjonalności Konta wraz ze wskazaniem koniecznych do wykonania kroków związanych z wyjaśnieniem działań potencjalnie niezgodnych z prawem lub Regulaminem. Okres blokady trwa do czasu pozytywnej weryfikacji, w miarę możliwości nie dłużej niż 60 dni od dnia udzielenia odpowiedzi i dostarczenia niezbędnych dokumentów lub informacji Organizatorowi. W przypadku niedostarczenia wymaganych informacji po 90 dniach, Konto Użytkownika może zostać bezpowrotnie usunięte. Organizator ma prawo zwrócić się do Użytkownika o osobiste stawienie się w Punkcie Informacyjnym Galerii celem przedstawienia oryginałów Dowodów Zakupu, złożenia dodatkowych wyjaśnień i/lub stosownych pisemnych oświadczeń.

§ 5
Rejestracja Paragonów

 1. Po dokonaniu zakupu produktów lub usług u Sprzedawców w okresie trwania Programu Promocyjnego, Użytkownik otrzymuje Paragon.
 2. Paragony spełniające warunki określone w § 6 w celu zgłoszenia do Programu Promocyjnego, należy zarejestrować. Rejestracji paragonów można dokonać poprzez:
  1. zeskanowanie Paragonu odpowiednim narzędziem (skanerem) dostępnym w ramach Aplikacji. Skaner umożliwia Użytkownikowi dodanie zdjęcia Paragonu w celu jego rejestracji i naliczenia Punktów. Po pozytywnej weryfikacji Paragonu, Punkty zostaną naliczone automatycznie. W przypadku nieprawidłowości Użytkownik zostanie poinformowany poprzez Aplikację o dalszych krokach i statusie naliczenia Punktów,
  2. przekazanie Paragonu do zarejestrowania przez obsługę w Punkcie Obsługi Programu (podczas rejestracji konieczne jest podanie adresu e-mail lub ID Użytkownika),
  3. zeskanowanie Paragonu w Urządzeniu Stacjonarnym dostępnym w Centrum Handlowym. Po zalogowaniu i zeskanowaniu Paragonu Punkty zostaną naliczone automatycznie. W przypadku nieprawidłowości Użytkownik zostanie poinformowany poprzez komunikat na ekranie Urządzenie Stacjonarnego o dalszych krokach i statusie naliczenia Punktów.
 3. Organizator zastrzega sobie możliwość w trakcie trwania Programu Promocyjnego zmian procesu
  rejestracji Paragonów ze względów technicznych lub bezpieczeństwa, a także wskutek wykrycia naruszeń
  oraz prób obejścia ograniczeń w rejestracji paragonów.

§ 6
Warunki i Ograniczenia dotyczące rejestracji Paragonów

 1. Warunkiem rejestracji Paragonów jest dokonanie zakupu u Sprzedawcy.
 2. Rejestracji podlegają tylko Paragony fiskalne nie starsze niż 7 dni od daty widniejącej na Paragonie.
 3. Minimalna wartość paragonu możliwego do rejestracji wynosi 20 zł.
 4. Maksymalna wartość paragonu możliwego do rejestracji wynosi 500 zł. W przypadku rejestracji paragonu o wyższej wartości, kwota do naliczania Punktów będzie ograniczona z tego Paragonu do 500 zł. Niezaliczona w ramach danego Paragonu kwota (powyżej 500 zł) nie upoważnia do ponownego rejestrowania tego Paragonu w celu uzyskania dodatkowych Punktów.
 5. Użytkownik uprawniony jest do rejestracji maksymalnie dwóch Paragonów od jednego Sprzedawcy w ciągu jednego dnia.
 6. Każdy Paragon można zarejestrować tylko jeden raz.
 7. Użytkownik musi być właścicielem Paragonu oraz osobą, która dokonała opłacenia Paragonu.
 8. Paragony muszą być czytelnymi i niezniszczonymi oryginałami. Paragon nie może być zarejestrowany, jeśli nosi oznaki fałszerstwa lub zniszczenia (pomięcia, zamazania, kreślenia, klejenia itp.)
 9. Zabronione jest podrabianie lub modyfikowane Paragonów. Takie działanie jest przestępstwem i w razie ujawnienia będzie zgłaszane odpowiednim organom ścigania przez Organizatora lub Operatora.
 10. Rejestracji w Programie nie podlegają Paragony za zakupy dokonane kartami podarunkowymi/bonami wydawanymi przez Sprzedawców lub Centrum Handlowe, a także za zakup samych kart podarunkowych/bonów lub doładowań kart podarunkowych/ bonów, wydawanych przez Sprzedawców.
 11. W przypadku, kiedy zakup jednego produktu lub jednej usługi, został rozłożony na kilka odrębnych Paragonów, rejestracji podlega tylko jeden Paragon z danego produktu lub danej usługi.
 12. Wyłączeniu z naliczania Punktów podlegają całkowicie Sprzedawcy oznaczeni na liście w Aplikacji lub na Stronie www, zakładka NAGRODY – Zwrot z paragonów – „BRAK PUNKTÓW Z PARAGONU”.
 13. Wyłączeniu podlegają Paragony od innych Sprzedawców zawierające następujący towary i usługi: leki, produkty alkoholowe, wyroby tytoniowe i e-papierosy, karty doładowań typu prepaid operatorów sieci telefonicznych, zakłady bukmacherskie, karty przedpłacone, bony podarunkowe, transakcje zapłaty za indywidualne opłaty za media (gaz, prąd, woda, telefon, Internet, czynsz za mieszkanie lub najmowany lokal) raty kredytu lub pożyczki, transakcje wymiany walut, rezerwacje oraz przedpłaty dokonane w biurach podroży.
 14. Pracownicy (w tym zleceniobiorcy) Sprzedawców mogą ̨brać udział w Programie z zastrzeżeniem, że nie są ̨oni uprawnieni do rejestracji Paragonów wydanych przez Sprzedawcę,̨ u którego są zatrudnieni. Operator, Organizator Programu Promocyjnego i jego pracownicy nie mogą brać udziału w Programie.
 15. Wyłączeniu z rejestracji podlegają faktury, paragony fiskalne z NIP nabywcy, dowody sprzedaży/potwierdzenia za zakupy online dokonane przelewem, PayU lub inną formą płatności internetowej. Paragony za zakupy dokonane online i opłacone w sklepie na terenie Centrum Handlowego podlegają rejestracji.
 16. Na zeskanowanym paragonie powinny być widoczne takie dane jak: nazwa sklepu, numer paragonu, kwota, data.
 17. W przypadku naruszenia zasad opisanych w §6 Operator zastrzegają sobie prawo do zablokowania konta Użytkownika oraz odebrania Użytkownikowi możliwości udziału w Programie Promocyjnym jak i usunięcia konta włącznie z zebranymi Punktami.

§ 7
Naliczanie, ograniczenia i ważność Punktów

 1. Naliczanie Punktów odbywa się w okresie trwania Programu Promocyjnego. Reguły określone w niniejszym Regulaminie znajdują zastosowanie wyłącznie w przypadku, w którym Regulamin danej Edycji Okresowej nie wprowadza innych zasad.
 2. Punkty za Paragony: Punkty są naliczane z zarejestrowanych Paragonów według przelicznika: 1 punkt za każde 1 zł.
 3. Maksymalna ilość Punktów możliwa do zebrania w czasie 1 miesiąca wynosi 10 000 Punktów.
 4. Ważność Punktów: Naliczone Punkty tracą ważność po upływie 3 pełnych miesięcy na koniec miesiąca kalendarzowego, licząc od daty rejestracji Paragonu lub daty przyznania dodatkowych Punktów w ramach Programu Promocyjnego, lecz nie dłużej niż do końca trwania Programu Promocyjnego, chyba że Regulamin Edycji Okresowej wprowadza w tym zakresie inne zasady.
 5. W przypadku zwrotu towaru z Paragonu uprzednio zarejestrowanego w Programie Promocyjnym lub wymiany zarejestrowanego Paragonu na fakturę, należy niezwłocznie taki Paragon wyrejestrować z Programu Promocyjnego. Po zalogowaniu się w Aplikacji lub na Stronie www należy przejść do zakładki KONTO – TWOJA HISTORIA oraz potwierdzić w danym Paragonie wyrejestrowanie poprzez funkcję „wyrejestruj”.
 6. W chwili wyrejestrowania wartości zwracanego towaru następuje wyrejestrowanie Punktów otrzymanych z całego Paragonu. W przypadku niewystarczającej ilości Punktów na Koncie Użytkownika Punkty Użytkownika będą miały wartość ujemną. W trakcie rejestrowania kolejnych Paragonów wartość Punktów będzie się zwiększać.
 7. W przypadku wykrycia nadużycia Użytkownika, tj. w szczególności zwracania towarów lub usług bez dokonania wyrejestrowania Paragonu, Organizator ma prawo do żądania od Użytkownika zwrotu odebranej Nagrody w stanie nienaruszonym lub jej równowartości. Jednocześnie Operator zastrzegają sobie prawo do zablokowania konta Użytkownika oraz odebrania Użytkownikowi możliwości udziału w Programie Promocyjnym oraz usunięcia konta włącznie z zebranymi Punktami.
 8. Brak wyrejestrowania Paragonu, z którego zakupione towary zostały zwrócone, może w określonych sytuacjach stanowić o popełnieniu przestępstwa i w razie ujawnienia będzie zgłaszane odpowiednim organom ścigania przez Organizatora lub Operatora.
 9. Zasady naliczania Punktów ujęte w niniejszym § 7 Regulaminu mogą ulec zmianie, o czym Użytkownik zostanie powiadomiony drogą mailową. Zmiana naliczania Punktów nie wpłynie na ilość oraz wartość wcześniej zebranych Punktów przez Użytkownika.

§ 8
Nagrody i odbiór nagród

 1. Zebranie wystarczającej ilości Punktów pozwala na odblokowanie Nagrody i możliwości jej odebrania. Informacja w Katalogu Nagród określa liczbę Punktów, która uprawnia do ich wykorzystania w zamian za otrzymanie Nagrody.
 2. Dostępny w aplikacji Katalog Nagród składa się z definiowanych Kategorii:
  1. Nagrody na start,
  2. Karty Podarunkowe,
  3. Inne Kategorie z nagrodami.
 3. Nagrody na startNagroda/y dostępna do odebrania jednorazowo, przez 30 dni dla Użytkowników, którzy podczas procesu rejestracji uzupełnią obowiązkowe dane, potwierdzą obowiązkowe oświadczenia oraz potwierdzą dodatkowo wszystkie zgody na komunikację marketingową i wpiszą dodatkowe dane osobowe takie jak: kod pocztowy, data urodzenia i płeć. Nagrody na start w trakcie trwania Programu Promocyjnego mogą zostać zmienione na inną lub wyłączone. W trakcie trwania Programu każdy Użytkownik może otrzymać jeden raz Nagrodę na start. Po odebraniu Nagrody na start i usunięciu Konta oraz ponownemu przystąpieniu do Programu Nagroda na start nie zostaje przyznana.
 4. Karty Podarunkowedostępność Kart podarunkowych jest widoczna w Aplikacji na dostępnej skali, która informuje o dostępnych środkach (budżecie przeznaczonym przez Organizatora) na poczet umożliwienia odbioru Karty Podarunkowej. W przypadku informacji 0% (słownie: zero procent), Karty Podarunkowej nie można odebrać. Doładowanie środków w ramach budżetu odbywa się cyklicznie. Informacja o dacie zasilenia konta w celu umożliwienia odbioru Karty podarunkowej widnieje w Aplikacji w Kategorii Nagród„Karty Podarunkowe”.
 5. Inne kategorie: tematyczne kategorie z Nagrodami. Ilość kategorii oraz ilość dostępnych Nagród jest zmienna i regularnie aktualizowana.
 6. Odbiór Kart Podarunkowych jest ograniczony do 1 szt. o wartosci 50 zł na okres 1 tygodnia licząc od Pn – Nd.
 7. Ponadto, Użytkownik może odebrać dziennie jedną nagrodę z Katalogu Nagród: inne Kategorie z Nagrodami.
 8. Nagrodę musi odebrać osobiście właściciel Konta. Upoważnienia do odebrania Nagrody przez osoby trzecie nie są uwzględniane.
 9. Sposoby odbierania Nagród:
  1. Poprzez wydrukowanie Dokumentu odbioru Nagrody w Punkcie Obsługi Programu,
  2. Poprzez wydrukowanie Dokumentu Odbioru Nagrody na Urządzeniu Stacjonarnym,
  3. Poprzez Aplikację lub Stronę www (na własnym urządzeniu mobilnym) bezpośrednio w miejscu odbioru Nagrody (informacja o miejscu odbioru nagrody widoczna w Aplikacji widok Nagrody).
 10. Po odbiorze Nagrody zmniejsza się ilość Punktów zgromadzonych przez Użytkownika, zgodnie z wartością odebranej Nagrody.
 11. Użytkownikowi nie przysługuje prawo do zwrotu Nagrody oraz do wymiany Nagrody na gotówkę lub Nagrody innego rodzaju.
 12. Wartość Nagród nie przekracza kwoty zwolnionej z podatku dochodowego (2000,00 zł; art. 21 ust.1 pkt.68 ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych Dz.U.2021.1128 t.j. z późn. zm.).
 13. W przypadku naruszenia zasad Regulaminu przez Użytkownika Centrum Handlowe lub Operator zastrzega sobie prawo do żądania zwrotu odebranej Nagrody w stanie nienaruszonym.
 14. Nagrody z Katalogu Nagród dostępne do wyczerpania zapasów.
 15. Nagrody w postaci Kart Podarunkowych objęte są dodatkowym regulaminem znajdującym się na stronie internetowej: www.galeriakatowicka.eu/regulaminy/regulamin-karty-podarunkowej

§9
Dane osobowe / Polityka prywatności

 1. Dane osobowe są administrowane przez Administratora Danych Osobowych. Punkt kontaktowy – do kontaktu z Administratorem Danych Osobowych: Centrum Handlowe (biuro zarządu).
 2. Administrator Danych Osobowych nie powołał inspektora ochrony danych osobowych.
 3. Administrator Danych Osobowych w ramach Programu Promocyjnego i Aplikacji przetwarza następujące dane osobowe Użytkowników:
  1. dane podawane przy rejestracji Użytkownika: imię, nazwisko, adres e-mail, numer telefonu, data urodzenia, płeć i kod pocztowy,
  2. adres MAC telefonu,
  3. adres IP,
  4. inne dane wprowadzone w formularzach elektronicznych poszczególnych usług,
  5. historia zakupów i zwyczaje zakupowe,
  6. saldo Punktów,
  7. geolokalizacja,
  8. pliki cookies, które przeznaczone są do zbierania danych takich jak adres IP, nazwa domeny, typ przeglądarki, typ systemu operacyjnego, ilość otwartych sesji, długość sesji. Dane te mogą być zbierane przez pliki cookies, system Google
  9. dane dotyczące zarejestrowanych Paragonów, takie jak wartość Paragonu, data wystawienia Paragonu, data rejestracji Paragonu.
 4. Dane przetwarzane są przez Administratora Danych Osobowych w następujących celach:
  1. korzystaniu z Aplikacji i świadczenia usług Aplikacji oraz udziału w Programie Promocyjnym, w szczególności przesyłania i otrzymywania treści przez autorów komunikatów do i od Użytkownika, naliczania Punktów, odbioru Nagród, obsługi reklamacji, z zaznaczeniem, że udział w Programie Promocyjnym ma charakter promocyjny Centrum Handlowego i Sprzedawców, umożliwienie brania udziału w Programie Promocyjnym (podstawą prawną przetwarzania danych w tym zakresie jest niezbędność przetwarzania do wykonania umowy udziału w Programie promocyjnym [art. 6 ust. 1 lit. b RODO], a w zakresie danych podanych fakultatywnie – podstawą prawną przetwarzania jest zgoda [art. 6 ust. 1 lit. a RODO]);
  2. udział w Programie Promocyjnym wymaga założenia Konta, co rodzi konieczność podania niektórych danych osobowych. W celu ułatwienia obsługi Aplikacji i Programu Promocyjnego oraz odblokowania dodatkowych jego funkcji, Użytkownik może podać dodatkowe dane, wyrażając tym samym zgodę na ich przetwarzanie. Takie dane można w każdym czasie usunąć. Podanie danych oznaczonych jako obowiązkowe jest wymagane w celu założenia i obsługi Konta, a ich niepodanie skutkuje brakiem możliwości rejestracji w Aplikacji i udziału w Programie Promocyjnym. Podanie pozostałych danych jest dobrowolne;
  3. poprawy jakości świadczonych usług – podstawą prawną przetwarzania jest prawnie uzasadniony interes Administratora Danych Osobowych (art. 6 ust. 1 lit. f RODO) polegający na prowadzeniu analiz aktywności Użytkowników w Aplikacji i sposobu korzystania z Konta w celu poprawy stosowanych funkcjonalności oraz jakości świadczonych usług;
  4. wyjaśnienia okoliczności ewentualnego korzystania z usługi niezgodnie z Regulaminem lub z obowiązującymi przepisami prawa (niedozwolone korzystanie), przeciwdziałania nadużyciomw Programie – podstawą prawną przetwarzania danych jest prawnie uzasadniony interes Administratora (art. 6 ust. 1 lit. f RODO) polegający na wykrywaniu i eliminacji nadużyć w Programie;
  5. dochodzenia roszczeń przez Administratora Danych Osobowych lub obrony przed nimi – podstawą prawną przetwarzania jest uzasadniony interes Administratora Danych Osobowych (art. 6 ust. 1 lit. f RODO) polegający na ochronie jego praw;
  6. marketing usług własnych Administratora Danych Osobowych i Sprzedawców, w tym profilowanie; oznacza to, że dzięki automatycznemu przetwarzaniu danych Administrator dokonuje oceny wybranych czynników dotyczących osób fizycznych w celu analizy ich zachowania lub stworzenia prognozy na przyszłość i dostosowywaniu ofert handlowych dla poszczególnych Użytkowników; profilowanie prowadzone jest na podstawie historii zakupów, sposobu korzystania z Aplikacji, w tym preferowanych przez Użytkownika Sklepów oraz Nagród, danych o lokalizacji, płci, wieku, miejscu zamieszkania; Przetwarzanie danych osobowych Użytkownika, polegające na zautomatyzowanym podejmowaniu decyzji, jest niezbędne do wykonania umowy o uczestnictwo w Programie Promocyjnym zawartej pomiędzy Użytkownikiem a Administratorem poprzez utworzenie Konta (art. 22 ust. 2 lit. a RODO), gdyż cały Program Promocyjny opiera się na przygotowywaniu i przedstawianiu spersonalizowanych ofert promocyjnych oraz Nagród w Programie Promocyjnym. Użytkownik może również w każdym czasie zrezygnować z udziału w Programie Promocyjnym, usuwając Konto.
  7. marketing usług własnych Administratora Danych Osobowych i Sprzedawców polegający na kierowaniu do Użytkowników treści marketingowych różnymi kanałami, tj. za pośrednictwem poczty e-mail, drogą MMS / SMS lub telefonicznie lub za pomocą wiadomości typu push. Takie działania są podejmowane przez Administratora wyłącznie w przypadku, gdy Użytkownik wyraził na nie zgodę, którą może wycofać w dowolnym momencie.
 5. Dane osobowe nie będą przekazywane do państwa trzeciego lub organizacji międzynarodowej.
 6. Kategorie odbiorców danych osobowych to:
  1. podmioty wykonujące na rzecz Administratora Danych Osobowych usługi księgowe;
  2. podmioty wykonujące na rzecz Administratora Danych Osobowych usługi prawne;
  3. podmioty wykonujące na rzecz Administratora Danych Osobowych usługi marketingowe;
  4. podmioty wykonujące na rzecz Administratora Danych Osobowych usługi utrzymania infrastruktury IT;
  5. Operator;
  6. Organizator;
  7. podmioty funkcjonujące w strukturze organizacyjnej Administratora Danych Osobowych, Organizatora oraz Operatora.
 7. Dane osobowe będą usuwane w terminie, w jakim zezwalają na to przepisy prawa (w tym w szczególności przepisy podatkowe i rachunkowe nakładające na administratora obowiązek przechowywania danych osobowych) lub z dniem przedawnienia wzajemnych roszczeń Administratora Danych Osobowych oraz Użytkownika – w zależności od tego, który z tych terminów przypada później. Po upływie okresu przetwarzania dane są nieodwracalnie usuwane lub zanonimizowane. Dane osobowe w postaci e-maila oraz numeru telefonu będą przechowywane także zawsze w okresie 3 lat od dnia usunięcia konta Użytkownika w celu dokonywania weryfikacji przez Administratora Danych Osobowych czy dana osoba fizyczna ubiegająca się o status Użytkownika może skorzystać z premii lub nagród „na start” związanych w pierwsza rejestracją w Programie.
 8. Użytkownik posiada prawo do żądania od Administratora Danych Osobowych dostępu do danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, a także o prawo do przenoszenia danych.
 9. Jeśli przetwarzanie danych odbywa się na podstawie zgody Użytkownika, Użytkownik posiada prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem.
 10. Użytkownik posiada prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego.
 11. W odniesieniu do decyzji podejmowanych wyłącznie w oparciu o zautomatyzowane przetwarzanie danych osobowych Użytkownika, w tym profilowanie, każdy Użytkownik ma prawo do uzyskania interwencji ludzkiej ze strony Administratora Danych Osobowych, wyrażenia własnego stanowiska i do zakwestionowania decyzji (art. 22 ust. 3 RODO). W tym celu Użytkownik może skontaktować się punktemkontaktowym wskazanym w ust.1, w tym umówić się na rozmowę telefoniczną z Administratorem Danych Osobowych lub Inspektorem Ochrony Danych (jeśli ten drugi w danym czasie funkcjonuje w strukturze Programu Promocyjnego).
 12. Podanie danych osobowych takich jak: imię, nazwisko, e-mail, numer telefonu, w formularzach elektronicznych jest dobrowolne, ale konieczne, aby Użytkownik mógł brać udział w Programie Promocyjnym w zakresie określonym w Regulaminie, natomiast podanie pozostałych danych (data urodzenia, płeć i kod pocztowy) jest dobrowolne i ich niepodanie nie powoduje jakichkolwiek negatywnych skutków dla Użytkownika oraz umożliwia udział w Programie Promocyjnym w zakresie określonym w Regulaminie.
 13. Administrator Danych Osobowych może przetwarzać dane osobowe Użytkownika w celach marketingowych oraz przesyłać do niego informacje handlowe zarówno swoje, jak i Sprzedawców, o ile Użytkownik wyrazi na to zgodę podczas rejestracji lub w ramach korzystania z Aplikacji.
 14. Użytkownik dokonując rejestracji składa następujące oświadczenia:
  1. „akceptuję Regulamin Aplikacji oraz potwierdzam, że moje dane osobowe podane przy rejestracji w Aplikacji są przetwarzane przez Administratora Danych Osobowych w niżej opisany sposób” – oświadczenie obligatoryjne w celu założenia Konta i uczestnictwa w Programie Promocyjnym;
  2. „wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych podanych w formularzu rejestracyjnym przez Administratora Danych Osobowych w celach marketingowych – kontakt na mój e-mail oraz SMS/MMS” – oświadczenie dobrowolne.
 15. Aplikacja gromadzi i przekazuje do bazy danych zarządzanej przez Centrum Handlowe informacje dotyczące sposobu korzystania z Aplikacji przez danego Użytkownika.
 16. Celem tego gromadzenia danych i ich przetwarzania jest możliwość przekazywania poprzez Aplikację dedykowanych, indywidualnych ofert oraz zmiana kolejności tych ofert.
 17. Aplikacja realizuje funkcje pozyskiwania danych w celu oraz w następujący sposób:
  1. poprzez dobrowolnie wprowadzone w formularzach dane przez Użytkownika;
  2. poprzez zapisywanie w urządzeniach końcowych pliki cookies (tzw. “ciasteczka”);
  3. poprzez zapisywanie danych technicznych na serwerach.
 18. Komunikacja między Aplikacją, a systemami Operatora odbywa się z użyciem połączenia szyfrowanego https.
 19. Aplikacja może uzyskać dostęp do następujących uprawnień na urządzeniu mobilnym Użytkownika:
  1. informacji o położeniu w przypadku wyszukiwania przez Użytkownika punktów usługowych lub korzystania z usługi lokalizacji, po wyrażeniu zgody przez Użytkownika;
  2. aparatu fotograficznego, na potrzeby skanowania QR Code;
  3. dostęp do pamięci telefonu w celu składowania danych;
  4. dostęp do połączeń sieciowych (WIFI/3G). Uprawnienia Aplikacji można odwołać przez zmianę ustawień systemowych na urządzeniu mobilnym lub odinstalowanie Aplikacji.
 20. Informacja o plikach cookies:
  1. aplikacja w wersji desktop korzysta z plików cookies;
  2. pliki cookies (tzw. „ciasteczka”) stanowią dane informatyczne, w szczególności pliki tekstowe, które przechowywane są w urządzeniu końcowym tj. urządzeniu mobilnym Użytkownika Aplikacji i przeznaczone są do korzystania z poszczególnych funkcji Aplikacji;
  3. podmiotem zamieszczającym na urządzeniu końcowym Użytkownika Aplikacji pliki cookies oraz uzyskującym do nich dostęp jest Organizator Programu Promocyjnego.
 21. Pliki cookies wykorzystywane są w następujących celach:
  1. tworzenia statystyk, które pomagają zrozumieć, w jaki sposób Użytkownicy korzystają z wersji desktop, co umożliwia ulepszanie jej struktury i zawartości;
  2. utrzymanie sesji Użytkownika (po zalogowaniu), dzięki której Użytkownik nie musi na każdej podstronie wersji desktop ponownie wpisywać loginu i hasła;
  3. określania profilu Użytkownika w celu wyświetlania mu dopasowanych materiałów.
  4. szczegóły korzystania z plików cookies wykorzystywane w statystykach: w polityce ochrony prywatności Google Analytics;
  5. pliki cookies mogą być wykorzystane przez sieci reklamowe, w szczególności sieć Google, do wyświetlenia reklam dopasowanych do sposobu, w jaki Użytkownik korzysta z Aplikacji. W tymcelu mogą zachować informację o ścieżce nawigacji Użytkownika lub czasie pozostawania na danej stronie;
  6. w zakresie informacji o preferencjach Użytkownika gromadzonych przez sieć reklamową Google Użytkownik może przeglądać i edytować informacje wynikające z plików cookies przy pomocy narzędzia: https://www.google.com/ads/preferences/.
 22. Informacje o tym, jak zablokować lub odblokować pliki cookies dostępna jest w menu „Pomoc” przeglądarki internetowej. W przypadku popularnych przeglądarek internetowych informacje o ustawieniach cookies dostępne są pod poniższymi linkami:
  1. Internet Explorer: http://windows.microsoft.com/pl-PL/windows-vista/Block-or-allow-cookies;
  2. Mozilla Firefox: http://support.mozilla.org/pl/kb/ciasteczka;
  3. Google Chrome: http://support.google.com/chrome/bin/answer.py?hl=pl&answer=95647;
  4. Opera: http://help.opera.com/Linux/9.22/pl/cookies.html.
 23. Aplikacja może gromadzić dane Użytkowników dotyczące sposobu używania przez nich Aplikacji. Typy danych analitycznych, które są gromadzone, to między innymi data i godzina łączenia się urządzenia z serwerami, wersja oprogramowania, pozycja geograficzna urządzenia, język, jakie informacje i pliki zostały wyświetlone na urządzeniu, zachowanie Użytkownika (np. jakie funkcje były wykorzystywane, częstotliwość użycia), informacje o stanie urządzenia, model urządzenia, informacje o sprzęcie i systemie operacyjnym. Te dane mogą być wykorzystane do ulepszania jakości i funkcjonalności Aplikacji, wprowadzania na rynek produktów i funkcji, które najlepiej spełniają potrzeby Użytkowników; do identyfikowania i rozwiązywania problemów związanych z Aplikacją.
 24. Informacja o geolokalizacji:
  1. w zakresie następujących części funkcjonalności tj. mapa Centrum Handlowego oraz aktywne prowadzenie do Sprzedawcy, odbioru Nagrody Użytkownik może uzyskać dostęp do tej części Usług wyłącznie po uruchomieniu funkcji bluetooth wyrażając tym samym zgodę na zlokalizowanie urządzenia mobilnego;
  2. dane związane z lokalizacją Użytkownika w Centrum Handlowym mogą być gromadzone przez Operatora i przetwarzane wyłącznie w celach statystycznych.
 25. Informacje o niektórych zachowaniach Użytkowników podlegają logowaniu w warstwie serwerowej. Dane te są wykorzystywane wyłącznie w celu administrowania serwisem oraz w celu zapewnienia jak najbardziej sprawnej obsługi świadczonych usług hostingowych.
 26. Przeglądane zasoby identyfikowane są poprzez adresy URL. Ponadto zapisowi mogą podlegać:
  1. czas nadejścia zapytania;
  2. czas wysłania odpowiedzi;
  3. nazwę stacji Użytkownika – identyfikacja realizowana przez protokół HTTP;
  4. informacje o błędach jakie nastąpiły przy realizacji transakcji HTTP;
  5. informacje o przeglądarce.
 27. Informacje o adresie IP:
  1. dane powyższe nie są kojarzone z konkretnymi osobami przeglądającymi strony;
  2. dane powyższe są wykorzystywane jedynie dla celów administrowania serwerem.
 28. Jeśli Użytkownik nie chce otrzymywać plików cookies, może zmienić ustawienia przeglądarki. Wyłączenie obsługi plików cookies niezbędnych dla procesów uwierzytelniania, bezpieczeństwa, utrzymania preferencji Użytkownika może utrudnić, a w skrajnych przypadkach może uniemożliwić korzystanie ze stron www.
 29. W celu zarządzania ustawieniami cookies zmienić należy ustawienia w swojej przeglądarce internetowej/ systemie i w tym celu postępować zgodnie z instrukcjami danej przeglądarki/systemu.
 30. Bez zgody zarejestrowanego Użytkownika Aplikacji, Aplikacja nie upublicznia żadnych informacji, które go dotyczą.
 31. Dane osobowe są administrowane przez Administratora Danych Osobowych. Punkt kontaktowy – do kontaktu z Administratorem Danych Osobowych: Centrum Handlowe (biuro zarządu).
 32. Administrator Danych Osobowych nie powołał inspektora ochrony danych osobowych.
 33. Administrator Danych Osobowych w ramach Programu Promocyjnego i Aplikacji przetwarza następujące dane osobowe Użytkowników:
  1. dane podawane przy rejestracji Użytkownika: imię, nazwisko, adres e-mail, numer telefonu, data urodzenia, płeć i kod pocztowy,
  2. adres MAC telefonu,
  3. adres IP,
  4. inne dane wprowadzone w formularzach elektronicznych poszczególnych usług,
  5. historia zakupów i zwyczaje zakupowe,
  6. saldo Punktów,
  7. geolokalizacja,
  8. pliki cookies, które przeznaczone są do zbierania danych takich jak adres IP, nazwa domeny, typ przeglądarki, typ systemu operacyjnego, ilość otwartych sesji, długość sesji. Dane te mogą być zbierane przez pliki cookies, system Google
  9. dane dotyczące zarejestrowanych Paragonów, takie jak wartość Paragonu, data wystawienia Paragonu, data rejestracji Paragonu.
 34. Dane przetwarzane są przez Administratora Danych Osobowych w następujących celach:
  1. korzystaniu z Aplikacji i świadczenia usług Aplikacji oraz udziału w Programie Promocyjnym, w szczególności przesyłania i otrzymywania treści przez autorów komunikatów do i od Użytkownika, naliczania Punktów, odbioru Nagród, obsługi reklamacji, z zaznaczeniem, że udział w Programie Promocyjnym ma charakter promocyjny Centrum Handlowego i Sprzedawców, umożliwienie brania udziału w Programie Promocyjnym (podstawą prawną przetwarzania danych w tym zakresie jest niezbędność przetwarzania do wykonania umowy udziału w Programie promocyjnym [art. 6 ust. 1 lit. b RODO], a w zakresie danych podanych fakultatywnie – podstawą prawną przetwarzania jest zgoda [art. 6 ust. 1 lit. a RODO]);
  2. udział w Programie Promocyjnym wymaga założenia Konta, co rodzi konieczność podania niektórych danych osobowych. W celu ułatwienia obsługi Aplikacji i Programu Promocyjnego oraz odblokowania dodatkowych jego funkcji, Użytkownik może podać dodatkowe dane, wyrażając tym samym zgodę na ich przetwarzanie. Takie dane można w każdym czasie usunąć. Podanie danych oznaczonych jako obowiązkowe jest wymagane w celu założenia i obsługi Konta, a ich niepodanie skutkuje brakiem możliwości rejestracji w Aplikacji i udziału w Programie Promocyjnym. Podanie pozostałych danych jest dobrowolne;
  3. poprawy jakości świadczonych usług – podstawą prawną przetwarzania jest prawnie uzasadniony interes Administratora Danych Osobowych (art. 6 ust. 1 lit. f RODO) polegający na prowadzeniu analiz aktywności Użytkowników w Aplikacji i sposobu korzystania z Konta w celu poprawy stosowanych funkcjonalności oraz jakości świadczonych usług;
  4. wyjaśnienia okoliczności ewentualnego korzystania z usługi niezgodnie z Regulaminem lub z obowiązującymi przepisami prawa (niedozwolone korzystanie), przeciwdziałania nadużyciom w Programie – podstawą prawną przetwarzania danych jest prawnie uzasadniony interes Administratora (art. 6 ust. 1 lit. f RODO) polegający na wykrywaniu i eliminacji nadużyć w Programie;
  5. dochodzenia roszczeń przez Administratora Danych Osobowych lub obrony przed nimi – podstawą prawną przetwarzania jest uzasadniony interes Administratora Danych Osobowych
   (art. 6 ust. 1 lit. f RODO) polegający na ochronie jego praw;
  6. marketing usług własnych Administratora Danych Osobowych i Sprzedawców, w tym profilowanie; oznacza to, że dzięki automatycznemu przetwarzaniu danych Administrator dokonuje oceny wybranych czynników dotyczących osób fizycznych w celu analizy ich zachowania lub stworzenia prognozy na przyszłość i dostosowywaniu ofert handlowych dla poszczególnych Użytkowników; profilowanie prowadzone jest na podstawie historii zakupów, sposobu korzystania z Aplikacji, w tym preferowanych przez Użytkownika Sklepów oraz Nagród, danych o lokalizacji, płci, wieku, miejscu zamieszkania; Przetwarzanie danych osobowych Użytkownika, polegające na zautomatyzowanym podejmowaniu decyzji, jest niezbędne do wykonania umowy o uczestnictwo w Programie Promocyjnym zawartej pomiędzy Użytkownikiem a Administratorem poprzez utworzenie Konta (art. 22 ust. 2 lit. a RODO), gdyż cały Program Promocyjny opiera się na przygotowywaniu i przedstawianiu spersonalizowanych ofert promocyjnych oraz Nagród w Programie Promocyjnym. Użytkownik może również w każdym czasie zrezygnować z udziału w Programie Promocyjnym, usuwając Konto.
  7. marketing usług własnych Administratora Danych Osobowych i Sprzedawców polegający na kierowaniu do Użytkowników treści marketingowych różnymi kanałami, tj. za pośrednictwem poczty e-mail, drogą MMS / SMS lub telefonicznie lub za pomocą wiadomości typu push. Takie działania są podejmowane przez Administratora wyłącznie w przypadku, gdy Użytkownik wyraził na nie zgodę, którą może wycofać w dowolnym momencie.
 35. Dane osobowe nie będą przekazywane do państwa trzeciego lub organizacji międzynarodowej.
 36. Kategorie odbiorców danych osobowych to:
  1. podmioty wykonujące na rzecz Administratora Danych Osobowych usługi księgowe;
  2. podmioty wykonujące na rzecz Administratora Danych Osobowych usługi prawne;
  3. podmioty wykonujące na rzecz Administratora Danych Osobowych usługi marketingowe;
  4. podmioty wykonujące na rzecz Administratora Danych Osobowych usługi utrzymania infrastruktury IT;
  5. Operator;
  6. Organizator;
  7. podmioty funkcjonujące w strukturze organizacyjnej Administratora Danych Osobowych, Organizatora oraz Operatora.
 37. Dane osobowe będą usuwane w terminie, w jakim zezwalają na to przepisy prawa (w tym w szczególności przepisy podatkowe i rachunkowe nakładające na administratora obowiązek przechowywania danych osobowych) lub z dniem przedawnienia wzajemnych roszczeń Administratora Danych Osobowych oraz Użytkownika – w zależności od tego, który z tych terminów przypada później. Po upływie okresu przetwarzania dane są nieodwracalnie usuwane lub zanonimizowane. Dane osobowe w postaci e-maila oraz numeru telefonu będą przechowywane także zawsze w okresie 3 lat od dnia usunięcia konta Użytkownika w celu dokonywania weryfikacji przez Administratora Danych Osobowych czy dana osoba fizyczna ubiegająca się o status Użytkownika może skorzystać z premii lub nagród „na start” związanych w pierwsza rejestracją w Programie.
 38. Użytkownik posiada prawo do żądania od Administratora Danych Osobowych dostępu do danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, a także o prawo do przenoszenia danych.
 39. Jeśli przetwarzanie danych odbywa się na podstawie zgody Użytkownika, Użytkownik posiada prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem.
 40. Użytkownik posiada prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego.
 41. W odniesieniu do decyzji podejmowanych wyłącznie w oparciu o zautomatyzowane przetwarzanie danych osobowych Użytkownika, w tym profilowanie, każdy Użytkownik ma prawo do uzyskania interwencji ludzkiej ze strony Administratora Danych Osobowych, wyrażenia własnego stanowiska i do zakwestionowania decyzji (art. 22 ust. 3 RODO). W tym celu Użytkownik może skontaktować się punktem kontaktowym wskazanym w ust.1, w tym umówić się na rozmowę telefoniczną z Administratorem Danych Osobowych lub Inspektorem Ochrony Danych (jeśli ten drugi w danym czasie funkcjonuje w strukturze Programu Promocyjnego).
 42. Podanie danych osobowych takich jak: imię, nazwisko, e-mail, numer telefonu, w formularzach elektronicznych jest dobrowolne, ale konieczne, aby Użytkownik mógł brać udział w Programie Promocyjnym w zakresie określonym w Regulaminie, natomiast podanie pozostałych danych (data urodzenia, płeć i kod pocztowy) jest dobrowolne i ich niepodanie nie powoduje jakichkolwiek negatywnych skutków dla Użytkownika oraz umożliwia udział w Programie Promocyjnym w zakresie określonym w Regulaminie.
 43. Administrator Danych Osobowych może przetwarzać dane osobowe Użytkownika w celach marketingowych oraz przesyłać do niego informacje handlowe zarówno swoje, jak i Sprzedawców, o ile Użytkownik wyrazi na to zgodę podczas rejestracji lub w ramach korzystania z Aplikacji.
 44. Użytkownik dokonując rejestracji składa następujące oświadczenia:
  1. „Przeczytałam/-em i akceptuję Regulamin oraz Politykę Prywatności” – oświadczenie obligatoryjne w celu założenia Konta i uczestnictwa w Programie Promocyjnym;
  2. „Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych podanych w formularzu rejestracyjnym przez Organizatora Programu Promocyjnego w celach marketingowych – kontakt na mój e-mail oraz SMS/MMS” – oświadczenie dobrowolne.
  3. „Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych podanych w formularzu rejestracyjnym przez Organizatora Programu Promocyjnego w celach profilowania i dostosowania dla mnie ofert handlowych ora informacji związanych z działalnością Centrum Handlowego oraz Sprzedawców – w zakresie danych osobowych takich jak: data urodzenia, płeć, kod pocztowy, preferencje zakupowe.” – oświadczenie dobrowolne.
 45. Aplikacja gromadzi i przekazuje do bazy danych zarządzanej przez Centrum Handlowe informacje dotyczące sposobu korzystania z Aplikacji przez danego Użytkownika.
 46. Celem tego gromadzenia danych i ich przetwarzania jest możliwość przekazywania poprzez Aplikację dedykowanych, indywidualnych ofert oraz zmiana kolejności tych ofert.
 47. Aplikacja realizuje funkcje pozyskiwania danych w celu oraz w następujący sposób:
  1. poprzez dobrowolnie wprowadzone w formularzach dane przez Użytkownika;
  2. poprzez zapisywanie w urządzeniach końcowych pliki cookies (tzw. “ciasteczka”);
  3. poprzez zapisywanie danych technicznych na serwerach.
 48. Komunikacja między Aplikacją, a systemami Operatora odbywa się z użyciem połączenia szyfrowanego
  https.
 49. Aplikacja może uzyskać dostęp do następujących uprawnień na urządzeniu mobilnym Użytkownika:
  1. informacji o położeniu w przypadku wyszukiwania przez Użytkownika punktów usługowych lub korzystania z usługi lokalizacji, po wyrażeniu zgody przez Użytkownika;
  2. aparatu fotograficznego, na potrzeby skanowania QR Code;
  3. dostęp do pamięci telefonu w celu składowania danych;
  4. dostęp do połączeń sieciowych (WIFI/3G). Uprawnienia Aplikacji można odwołać przez zmianę ustawień systemowych na urządzeniu mobilnym lub odinstalowanie Aplikacji.
 50. Informacja o plikach cookies:
  1. aplikacja w wersji desktop korzysta z plików cookies;
  2. pliki cookies (tzw. „ciasteczka”) stanowią dane informatyczne, w szczególności pliki tekstowe, które przechowywane są w urządzeniu końcowym tj. urządzeniu mobilnym Użytkownika Aplikacji i przeznaczone są do korzystania z poszczególnych funkcji Aplikacji;
  3. podmiotem zamieszczającym na urządzeniu końcowym Użytkownika Aplikacji pliki cookies oraz uzyskującym do nich dostęp jest Organizator Programu Promocyjnego.
 51. Pliki cookies wykorzystywane są w następujących celach:
  1.  tworzenia statystyk, które pomagają zrozumieć, w jaki sposób Użytkownicy korzystają z wersji desktop, co umożliwia ulepszanie jej struktury i zawartości;
  2. utrzymanie sesji Użytkownika (po zalogowaniu), dzięki której Użytkownik nie musi na każdej podstronie wersji desktop ponownie wpisywać loginu i hasła;
  3. określania profilu Użytkownika w celu wyświetlania mu dopasowanych materiałów.
  4. szczegóły korzystania z plików cookies wykorzystywane w statystykach: w polityce ochrony prywatności Google Analytics;
  5. pliki cookies mogą być wykorzystane przez sieci reklamowe, w szczególności sieć Google, do wyświetlenia reklam dopasowanych do sposobu, w jaki Użytkownik korzysta z Aplikacji. W tym celu mogą zachować informację o ścieżce nawigacji Użytkownika lub czasie pozostawania na danej stronie;
  6. w zakresie informacji o preferencjach Użytkownika gromadzonych przez sieć reklamową Google Użytkownik może przeglądać i edytować informacje wynikające z plików cookies przy pomocy narzędzia: https://www.google.com/ads/preferences/.
 52. Informacje o tym, jak zablokować lub odblokować pliki cookies dostępna jest w menu „Pomoc” przeglądarki internetowej. W przypadku popularnych przeglądarek internetowych informacje o ustawieniach cookies dostępne są pod poniższymi linkami:
  1. Internet Explorer: http://windows.microsoft.com/pl-PL/windows-vista/Block-or-allow-cookies;
  2. Mozilla Firefox: http://support.mozilla.org/pl/kb/ciasteczka;
  3. Google Chrome: http://support.google.com/chrome/bin/answer.py?hl=pl&answer=95647;
  4. Opera: http://help.opera.com/Linux/9.22/pl/cookies.html.
 53. Aplikacja może gromadzić dane Użytkowników dotyczące sposobu używania przez nich Aplikacji. Typy danych analitycznych, które są gromadzone, to między innymi data i godzina łączenia się urządzenia z serwerami, wersja oprogramowania, pozycja geograficzna urządzenia, język, jakie informacje i pliki zostały wyświetlone na urządzeniu, zachowanie Użytkownika (np. jakie funkcje były wykorzystywane, częstotliwość użycia), informacje o stanie urządzenia, model urządzenia, informacje o sprzęcie i systemie operacyjnym. Te dane mogą być wykorzystane do ulepszania jakości i funkcjonalności Aplikacji, wprowadzania na rynek produktów i funkcji, które najlepiej spełniają potrzeby Użytkowników; do identyfikowania i rozwiązywania problemów związanych z Aplikacją.
 54. Informacja o geolokalizacji:
  1. w zakresie następujących części funkcjonalności tj. mapa Centrum Handlowego oraz aktywne prowadzenie do Sprzedawcy, odbioru Nagrody Użytkownik może uzyskać dostęp do tej części Usług wyłącznie po uruchomieniu funkcji bluetooth wyrażając tym samym zgodę na zlokalizowanie urządzenia mobilnego;
  2. dane związane z lokalizacją Użytkownika w Centrum Handlowym mogą być gromadzone przez
   Operatora i przetwarzane wyłącznie w celach statystycznych.
 55. Informacje o niektórych zachowaniach Użytkowników podlegają logowaniu w warstwie serwerowej. Dane te są wykorzystywane wyłącznie w celu administrowania serwisem oraz w celu zapewnienia jak najbardziej sprawnej obsługi świadczonych usług hostingowych.
 56. Przeglądane zasoby identyfikowane są poprzez adresy URL. Ponadto zapisowi mogą podlegać:
  1. czas nadejścia zapytania;
  2. czas wysłania odpowiedzi;
  3. nazwę stacji Użytkownika – identyfikacja realizowana przez protokół HTTP;
  4. informacje o błędach jakie nastąpiły przy realizacji transakcji HTTP;
  5. informacje o przeglądarce.
 57. Informacje o adresie IP:
  1. dane powyższe nie są kojarzone z konkretnymi osobami przeglądającymi strony;
  2. dane powyższe są wykorzystywane jedynie dla celów administrowania serwerem.
 58. Jeśli Użytkownik nie chce otrzymywać plików cookies, może zmienić ustawienia przeglądarki. Wyłączenie obsługi plików cookies niezbędnych dla procesów uwierzytelniania, bezpieczeństwa, utrzymania preferencji Użytkownika może utrudnić, a w skrajnych przypadkach może uniemożliwić korzystanie ze stron www.
 59. W celu zarządzania ustawieniami cookies zmienić należy ustawienia w swojej przeglądarce internetowej/systemie i w tym celu postępować zgodnie z instrukcjami danej przeglądarki/systemu.
 60. Bez zgody zarejestrowanego Użytkownika Aplikacji, Aplikacja nie upublicznia żadnych informacji, które go dotyczą.

§ 10
Reklamacje

 1. Prawo do składania reklamacji, co do niezgodności czynności prowadzonej Promocji z Regulaminem, przysługuje Użytkownikowi w ciągu 14 dni od dnia dokonania tej czynności.
 2. Reklamacja powinna być złożona w formie pisemnej (listem poleconym) na adres: Visual Effect Al. Wojciecha Korfantego 141 C, 40-154 Katowice lub za pomocą środków komunikacji elektronicznej na adres twoja@katokarta.pl z dopiskiem „Reklamacja”. Organizator rozpatrzy reklamację w ciągu 14 dni roboczych od jej otrzymania oraz powiadomi Użytkownika o jej rozstrzygnięciu. Reklamacja powinna zawierać: imię, nazwisko i dokładny adres Użytkownika, numer telefonu kontaktowego, kserokopię zarejestrowanych Paragonów i dokładny opis oraz powód reklamacji. Organizator rozpatrzy reklamację w ciągu 14 dni roboczych od jej otrzymania oraz powiadomi Użytkownika o jej rozstrzygnięciu.
 3. Reklamacje dotyczące wad towarów odebranych w Sklepie jako Nagrody w Programie Promocyjnym są rozpatrywane zgodnie z przepisami Kodeksu cywilnego o rękojmi za wady. Tzn., jeżeli Użytkownik domaga się wymiany wadliwej Nagrody na Nagrodę wolną od wad, powinien zgłosić takie żądanie do Organizatora za pośrednictwem Sklepu, w którym odebrał wadliwą nagrodę. Wymiana Nagrody na wolną od wad następuje w Sklepie (personel Sklepu działa w tym zakresie w imieniu Organizatora) za zwrotem Nagrody wadliwej.
 4. Wszelkie spory wynikłe z tytułu wykonania zobowiązań związanych z Promocją nierozwiązane w sposób polubowny będą rozstrzygane przez właściwy sąd powszechny.
 5. Organizator Programu Promocyjnego nie wyraża zgody na pozasądowe rozwiązywanie sporów wynikłych z Regulaminu. Pod adresem http://ec.europa.eu/consumers/odr dostępna jest platforma internetowego systemu rozstrzygania sporów pomiędzy konsumentami i przedsiębiorcami na szczeblu unijnym (platforma ODR). Platforma ODR stanowi interaktywną i wielojęzyczną stronę internetową z punktem kompleksowej obsługi dla konsumentów i przedsiębiorców dążących do pozasądowego rozstrzygnięcia sporu dotyczącego zobowiązań umownych wynikających z internetowej umowy sprzedaży lub umowy o świadczenie usług, jednakże Centrum Handlowe, Organizator ani Operator nie wyraża woli korzystania z platformy ODR.

§ 11
Warunki licencyjne

 1. Projekt graficzny Aplikacji, struktura Aplikacji, Aplikacja, kod źródłowy lub skompilowany Aplikacji, strony internetowe służące do obsługi Aplikacji oraz wszelkie dokumenty opracowane przez Organizatora Programu Promocyjnego i Operatora w związku z udostępnieniem Aplikacji, włączając w to również powiązane utwory, np. dokumenty lub informacje o charakterze instruktażowym, stanowią utwory w rozumieniu przepisów prawa autorskiego.
 2. Z chwilą pobrania i zainstalowania Aplikacji, Organizator Programu Promocyjnego oraz Operator udzielają na rzecz Użytkownika licencji na jej używanie i korzystanie z niej, z zachowaniem niniejszych warunków licencyjnych.
 3. Prawo do używania Aplikacji i korzystania z niej przez Użytkownika w ramach udzielonej licencji, obowiązuje wyłącznie na następujących polach eksploatacji:
  1. zapisanie i odtworzenie w pamięci mobilnego urządzenia telekomunikacyjnego w miejscu i czasie przez siebie wybranym;
  2. dostęp i wyświetlenie za pośrednictwem mobilnego urządzenia telekomunikacyjnego w miejscu i czasie przez siebie wybranym.
 4. Użytkownik nie może:
  1. wypożyczać, dzierżawić ani odsprzedawać utworów ani żadnej ich części, jak również tworzyć utworów pochodnych na ich podstawie;
  2. wykonywać zmian utworów;
  3. usuwać informacji o prawach własności lub prawach autorskich, które mogą pojawić się w obszarze utworów;
  4. wykorzystywać utworów w celach naruszających obowiązujące przepisy prawa powszechnego lub normy etyczne i moralne.
 5. Organizator Programu Promocyjnego ani Operator nie przenosi na Użytkownika żadnych praw autorskich majątkowych do Aplikacji ani żadnych utworów stanowiących jej część, ani uprawnienia do przyznawania zezwoleń w przedmiocie rozporządzania prawami autorskimi majątkowymi do tych utworów lub Aplikacji i korzystania z nich, w tym do ich dalszej odsprzedaży, a także na wykonywania innych praw zależnych, niezastrzeżonych w warunkach licencyjnych.
 6. Licencja jest nieograniczona w czasie, nieograniczona terytorialnie i niewyłączna, a obowiązuje w stosunku do całości Aplikacji oraz wszystkich jej części.
 7. Operator zachowuje wyłączne prawa do decydowania o zachowaniu integralności Aplikacji i utworów.
 8. Każdorazowe naruszenie niniejszego § 11 Regulaminu uprawnia do usunięcia konta Użytkownika z Aplikacji.

§ 12
Zmiany Regulaminu

 1. Regulamin wchodzi w życie w dacie jego opublikowania za pośrednictwem Aplikacji i na Stronie www.
 2. Zmiana Regulaminu może nastąpić z przyczyny zmiany przepisów prawa dotyczących przedmiotu świadczenia Usług, a także z powodu zmian technicznych lub organizacyjnych dotyczących świadczeń realizowanych przez Organizatora Programu Promocyjnego, a w szczególności w następujących przypadkach:
  1.  zmiana w zakresie funkcjonowania oferowanych przez Organizatora Programu Promocyjnego produktów i usług – w tym wycofanie się z Programu lub jego części;
  2. wprowadzenie przez Organizatora Programu Promocyjnego nowych produktów lub usług, do których będą miały zastosowanie postanowienia Regulaminu;
  3. zmiana dot. systemów informatycznych wykorzystywanych przez Organizatora Programu Promocyjnego, do których mają zastosowanie postanowienia Regulaminu,
  4. zmiana przepisów prawa: regulujących produkty lub Usługi oferowane przez Organizatora Programu Promocyjnego, do których zastosowanie mają postanowienia Regulaminu, mających wpływ na wykonywanie umowy czy Regulaminu, zmiana przepisów podatkowych i/lub zasad rachunkowości stosowanych przez Organizatora Programu Promocyjnego, zmiana lub wydanie nowych orzeczeń sądowych, orzeczeń organów administracji, zaleceń lub rekomendacji uprawnionych organów, w tym Prezesa Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów oraz Komisji Europejskiej – w zakresie związanym z wykonywaniem umowy czy Regulaminu;
  5. zmiana przez Organizatora Programu Promocyjnego modelu biznesowego prowadzonej działalności, objętej niniejszym Regulaminem;
  6. zmiana w zakresie przystępowania przez nowych Użytkowników do Programu Promocyjnego;
  7. zmiana zasad naliczania Punktów w ramach Programu Promocyjnego lub możliwości uzyskania dodatkowych Punktów;
  8. konieczność dostosowania wymogów technicznych wskazanych w Regulaminie do aktualnych standardów;
  9. podjęcie decyzji o pozbawieniu wszystkich pracowników Sprzedawców możliwości udziału w Programie Promocyjnym.
 3. Publikacja informacji o zmianie Regulaminu następuje w obszarze Aplikacji oraz drogą elektroniczną poprzez przesłanie wiadomości pocztą elektroniczną na adres podany przez Użytkownika w Aplikacji, w terminie co najmniej 14 dni (lub wcześniej) przed datą rozpoczęcia obowiązywania jego nowego brzmienia. Do momentu wejścia w życie nowego lub zmienionego Regulaminu Użytkownik może wypowiedzieć Regulamin – w takiej sytuacji konto Użytkownika zostanie usunięte z Aplikacji z chwilą, w której nowy lub zmieniony Regulamin wszedłby w życie. Usunięcie konta Użytkownika z Aplikacji powoduje bezpowrotną utratę zgromadzonych punktów.
 4. W tym samym trybie określonym w niniejszym § 12 zmianom mogą ulegać Regulaminy Edycji Okresowych.

§13
Postanowienia końcowe

 1. Regulamin jest dostępny w wersji elektronicznej (w tym również do pobrania w formacie PDF) pod adresem: www.katokarta.pl oraz w Aplikacji „KatoKarta”.
 2. Znaczenie pojęć pisanych wielką literą jest zgodne z objaśnieniami zamieszczonymi w części opisującej definicje użyte w Regulaminie.
 3. W stosunku do Użytkowników nie zamieszkujących na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej w przypadku, gdy właściwe przepisy dopuszczają taką możliwość, za prawo właściwe dla Regulaminu oraz rozstrzygania sporów z nim związanych, stosuje się prawo Rzeczypospolitej Polskiej. Postanowienia Regulaminu nie mają na celu wyłączenia ani ograniczenia praw Użytkownika będącego konsumentem, wynikających z przepisów miejscowego prawa powszechnie obowiązującego.
 4. W przypadku, gdy postanowienia Regulaminu okażą się nieważne albo bezskuteczne, okoliczność ta nie narusza ważności i skuteczności ich pozostałych postanowień. Zamiast nieważnych albo nieskutecznych postanowień lub jako wypełnienie luki obowiązywać będzie odpowiednia regulacja, która – jeżeli tylko będzie to prawnie dopuszczalne – w sposób możliwie bliski odpowiadać będzie temu, co Strony ustaliły albo temu, co by ustaliły, gdyby zawarły takie postanowienie, pod warunkiem, że jeżeli całość Umowy bez nieważnych albo nieskutecznych postanowień zachowuje rozsądną treść.
 5. Umowa o prowadzenie Konta może być rozwiązana przez każdą ze Stron. Oświadczenie o rozwiązaniu umowy o prowadzenie Konta może być przesłane pocztą elektroniczną na adres e-mail:
  twoja@katokarta.pl lub w formie przesyłki za potwierdzeniem odbioru na adres Organizatora: Visual Effect Sebastian Pawlica, Al. Wojciecha Korfantego 141 C, 40-154 Katowice. Rozwiązanie umowy o prowadzenie Konta jest tożsame z rezygnacją z udziału w Programie Promocyjnym i akcjach specjalnych, a rezygnacja z udziału w Programie Promocyjnym jest tożsama z żądaniem usunięcia Konta. Po dokonaniu rezygnacji, o której mowa powyżej Użytkownik traci dostęp do Konta przez jego całkowite zablokowanie i nie ma możliwości dalszego udziału w Promocji, w tym zbierania Punktów i odbierania Nagród. Wniosek Użytkownika zostanie uwzględniony natychmiastowo (w czasie nie dłuższym niż 24h). W celu odstąpienia Użytkownik może skorzystać z wzoru odstąpienia od uczestnictwa w Programie Promocyjnym stanowiącego załącznik nr 1 do Regulaminu.
 6. Użytkownik może w każdej chwili wypowiedzieć Regulamin poprzez:
  1. usunięcie jego Konta z Aplikacji i utratę statusu Użytkownika;
  2. przesyłając wniosek pocztą elektroniczną na adres e-mail twoja@katokarta.pl;
  3. w formie przesyłki za potwierdzeniem odbioru na adres Organizatora Visual Effect Sebastian Pawlica, Al. Wojciecha Korfantego 141 C, 40-154 Katowice.
   W takim wypadku, wszelkie punkty zgromadzone przez Użytkownika ulegają bezpowrotnemu skasowaniu. Wniosek Użytkownika zostanie uwzględniony natychmiastowo (w czasie nie dłuższym niż 72h po otrzymaniu żądania). W celu odstąpienia Użytkownika może skorzystać z wzoru odstąpienia od uczestnictwa w Programie Promocyjnym stanowiącego załącznik nr 1 do Regulaminu.
 7. Kontakt ze strony Użytkownika w sprawach związanych z Programem Promocyjnym lub Aplikacją jest
  możliwy poprzez adres e-mail twoja@katokarta.pl. Katowice, 24.01.2022

  Edycje Okresowe do Regulaminu Programu Promocyjnego z Aplikacją KatoKarta

  § 1

  Prezenty chodzą parami – zaproś znajomego i zyskajcie po 200 pkt.

  1. Akcja trwa od 07.11.2022 r. do 31.12.2023 r.
  2. Użytkownik, który chce wysłać zaproszenie musi posiadać konto w Aplikacji KatoKarta oraz musi mieć potwierdzony adres e-mail i numer telefonu.
  3. W celu wysłania zaproszenia Użytkownik musi zalogować się do Aplikacji i postępować zgodnie z instrukcją:
   1. Wejść w zakładkę „Konto”
   2. Kliknąć pole „zaproś znajomego”
   3. Zezwolić Aplikacji na dostęp do kontaktów
   4. Wybrać z listy kontaktów, osobę, którą chce zaprosić oraz zaznaczyć w jaki sposób chce wysłać zaproszenie: poprzez sms bądź e-mail
   5. Wysłać zaproszenie
  4. Osoba zaproszona nie może być posiadaczem konta w aplikacji KatoKarta.
  5. Osoba zaproszona musi zarejestrować się z linku polecającego: wpisać numer telefonu, który zostanie następnie użyty podczas pełnej rejestracji, zarejestrować się przez stronę www.katokarta.pl lub w Aplikacji Galeria Katowicka KatoKarta, wpisując wszystkie dane osobowe, potwierdzając e-mail i numer telefonu.
  6. W ramach akcji „zaproś znajomego” osoba zapraszająca i wskazana przez nią osoba zaproszona po spełnieniu warunków opisanych w ust. 1,2,3,4,5 otrzymują nagrodę w postaci 200 punktów.
  7. Użytkownik może zaprosić nieograniczoną liczbę znajomych.
  8. Po otrzymaniu Punktów za wysłanie i przyjęcie zaproszenia, usunięciu konta oraz ponownemu przystąpieniu do Programu poprzez link z zaproszenia Punkty nie zostaną ponownie przyznane.

ZAŁĄCZNIK NR 1

WZÓR OŚWIADCZNIA O ODSTĄPIENIU OD UMOWY.

Wzór oświadczenia o odstąpieniu od umowy, oraz regulamin w formie PDF znajdziesz: TUTAJ