§ 1

Nazwa Loterii

Niniejszy regulamin (dalej: „Regulamin”) określa warunki, na jakich odbywa się loteria promocyjna pod nazwą „10x Kato” zwana dalej „Loterią”.

§ 2

Organizator Loterii

Organizatorem Loterii jest Unique One sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie przy ul. Wołoskiej 18, wpisana do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, pod numerem KRS 0000061512, posiadająca kapitał zakładowy 100.000,00 złotych, NIP 521-31-04-542.

 § 3

Wskazanie organu wydającego zezwolenie

Loteria prowadzona jest na podstawie Ustawy z dnia 19 listopada 2009 r. o grach hazardowych (Dz. U. z 2023 r. poz. 227), zezwolenia wydanego przez Dyrektora Izby Administracji Skarbowej w Warszawie oraz zgodnie z postanowieniami niniejszego Regulaminu.

§ 4

Obszar, czas i sposób zapewnienia prawidłowości urządzenia Loterii 

1. Niniejszy Regulamin określa zasady organizacji i warunki uczestnictwa w Loterii.

2. Loteria jest organizowana na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, w centrum handlowym Galeria Katowicka, mieszczącym się w przy ul. 3-go Maja 30, 40-097 Katowice.

3. Loteria rozpoczyna się w dniu 4 września 2023 r. i kończy się ostatecznie w dniu 1 grudnia 2023 r. (okres trwania Loterii wraz z postępowaniem reklamacyjnym).

4. Okres sprzedaży promocyjnej i przyjmowania Zgłoszeń trwa od 6 września 2023 r. do 16 września 2023 r. godz. 21:00:00, z wyłączeniem niedzieli niehandlowej przypadającej w dniu 10 września 2023 r. (dalej: „Okres Promocyjny”).

5. Na potrzeby Regulaminu pod poniższymi pojęciami rozumie się:

a) Bramka – moment ustalony co do godziny, minuty i sekundy, przypadający w czasie trwania Okresu Promocyjnego (z wyłączeniem niedzieli niehandlowej
w dniu 10 września 2023 r.) w godzinach pracy Punktu Obsługi Loterii, o którym mowa w lit. m) poniżej do którego przypisane są Nagrody Instant Win w Loterii;

b) Dowód Zakupu – oryginał paragonu fiskalnego lub faktury wystawionej na rzecz osoby fizycznej nieprowadzącej działalności gospodarczej (faktura imienna), stanowiące podstawę do zgłoszenia się do Loterii, na których nie mogą figurować towary i usługi wyłączone z Loterii, tj. preparaty początkowego żywienia niemowląt, suplementy diety, artykuły alkoholowe, wyroby tytoniowe, papierosy elektroniczne, pojemniki zapasowe lub rekwizyty tytoniowe, produkty zakupione
w Aptece Super-Pharm, produkty lecznicze i wyroby medyczne, usługi bankowe, usługi pocztowe, usługi kantora wymiany walut, usługi telefoniczne, usługi telewizyjne, usługi ksero, usługi związane z grami liczbowym, zakup kart prepaid, zakup kart podarunkowych. Paragon fiskalny lub faktura wystawiona na rzecz osoby fizycznej nieprowadzącej działalności gospodarczej (faktura imienna), na których figurują ww. towary i usługi nie mogą zostać zgłoszone do Loterii;

c) Galeria Katowicka – centrum handlowe biorące udział w Loterii mieszczące się
przy ul. 3-go Maja 30, 40-097 Katowice;

d) Kiosk Loteryjny – urządzenie dostępne w Punkcie Obsługi Loterii, posiadające dostęp do Strony Internetowej, umożliwiające dokonanie Zgłoszenia do Loterii;

e) Komisja – wewnętrzna komisja nadzoru, powołana przez Organizatora, w skład której wchodzą osoby posiadające zaświadczenia o odbyciu szkolenia z zakresu przepisów o grach hazardowych i regulaminów, działająca na podstawie wydanego przez Organizatora regulaminu wewnętrznej komisji;

f) Konsument – osoba fizyczna, która ukończyła 18 lat, posiadająca pełną zdolność do czynności prawnych, dokonująca zakupów w Galerii Katowickiej w Okresie Promocyjnym, jako konsument w rozumieniu art. 22¹ Kodeksu cywilnego (Dz. U. z 2022 r. poz. 1360);

g) Laureat – Uczestnik, który uzyskał uprawnienie do otrzymania Nagrody Głównej lub Nagrody Instant Win, co do którego trwa proces weryfikacji uprawnień do wydania Nagrody, o którym mowa w § 9;

h) Los – wskaźnik określający ile razy ID Zgłoszenia umieszczane jest w bazie do losowania Nagrody Głównej;

i) Nagroda – jedna z nagród wskazanych w § 7 ust. 3 Regulaminu;

j) Nagroda Główna – nagroda opisana w § 7 ust. 3 lit. a) Regulaminu;

k) Nagrody Instant Win nagrody natychmiastowe, które są rozlosowane niezwłocznie po oddaniu Zgłoszenia dokonanego przez Stronę Internetową, opisane w § 7 ust. 3 lit. b) – k) Regulaminu;

l) Organizator – Unique One sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie przy
Wołoskiej 18, wpisana do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, pod numerem KRS 0000061512, posiadająca kapitał zakładowy 100.000,00 złotych, NIP 521-31-04-542;

m) Punkt Obsługi Loterii – punkt obsługi klientów znajdujący się w Galerii Katowickiej na poziomie 0, przy sklepie Euro RTV AGD, pod nazwą „Punkt Obsługi Loterii”, pracujący podczas Okresu Promocyjnego, w dniach otwarcia Galerii Katowickiej (z tym zastrzeżeniem, że nie jest on czynny w dniu 10 września 2023 r.) w godzinach 10:00 – 20:00 (z zastrzeżeniem dnia 16 września 2023 r., gdy pracuje on w godzinach 09:00 – 21:00), w którym za pośrednictwem Kiosku Loteryjnego można dokonać Zgłoszenia do Loterii;

n) Strona Internetowa dedykowany, niepubliczny serwis internetowy dla Konsumentów, którzy chcą dokonać Zgłoszenia do Loterii Dowodów Zakupu potwierdzających Zakup Promocyjny. Dostęp do Strony Internetowej w celu dokonania Zgłoszenia możliwy jest w Punkcie Obsługi Loterii poprzez skorzystanie z Kiosku Loteryjnego;

o) Uczestnik – podmiot dokonujący jako Konsument Zakupów Promocyjnych w Okresie Promocyjnym, który dokonał Zgłoszenia za pomocą Strony Internetowej w Punkcie Obsługi Loterii i zachował Dowód Zakupu/Dowody Zakupu;

p) Zakup Promocyjny – nabycie produktu lub usługi za łączną kwotę minimum 100,00 zł (słownie: sto złotych i 00/100) brutto na maksymalnie 2 (słownie: dwóch) Dowodach Zakupu, przy czym jest to realna kwota jaką uiścił Konsument, z uwzględnieniem wszelkich rabatów, obniżek i promocji. Zakup Promocyjny nie może obejmować towarów i usług wyłączonych z Loterii, o których mowa w § 4 ust. 5 lit. b) Regulaminu;

q) Zgłoszenie – czynność dokonywana na Stronie Internetowej, skutkująca przystąpieniem do Loterii polegająca na:

i. uzupełnieniu formularza następującymi danymi: imię (jako dana fakultatywna), adres e-mail, potwierdzenie adresu e-mail, numer telefonu, numer Dowodu Zakupu, nazwa sklepu w Galerii Katowickiej, który wystawił Dowód Zakupu, data Zakupu Promocyjnego (data Dowodu Zakupu), kwota Zakupu Promocyjnego (kwota z Dowodu Zakupu). Jeżeli kwota Zakupu Promocyjnego, o którym mowa w zdaniu poprzedzającym jest mniejsza niż 100,00 zł brutto, wówczas należy uzupełnić formularz również następującymi danymi: numer drugiego Dowodu Zakupu, nazwa sklepu w Galerii Katowickiej, który wystawił drugi Dowód Zakupu, data Zakupu Promocyjnego (data drugiego Dowodu Zakupu), kwota Zakupu Promocyjnego (kwota z drugiego Dowodu Zakupu);

ii. złożeniu oświadczenia o zapoznaniu się i akceptacji Regulaminu;

iii. kliknięciu przycisku ”WYŚLIJ ZGŁOSZENIE”.

r) Zwycięzca – Uczestnik, który stał się Laureatem Nagrody Głównej lub jednej
z Nagród Instant Win, który przeszedł pozytywnie proces weryfikacji, o którym mowa w § 9 i jest uprawniony do otrzymania Nagrody.

6. Nadzór nad prawidłowością urządzania i przeprowadzania Loterii w zakresie niezbędnym do wykonywania czynności związanych z nadzorowaniem i prowadzeniem Loterii, w tym procesem weryfikacji Laureatów, sprawuje Komisja. Wszelkie wątpliwości dotyczące Loterii, w szczególności zasad, przebiegu Loterii czy postanowień Regulaminu, rozstrzygane są przez Komisję.

 § 5

Określenie osób, które mogą brać udział w Loterii

1. W Loterii mogą brać udział Uczestnicy, którzy spełniają warunki opisane w Regulaminie.

2. W Loterii nie mogą wziąć udziału:
a) pracownicy, współpracownicy i członkowie rodziny pracowników/ współpracowników Organizatora;
b) pracownicy, współpracownicy i członkowie rodziny pracowników/ współpracowników oraz najemców Galerii Katowickiej;
c) pracownicy, współpracownicy i członkowie rodziny pracowników/ współpracowników zarządcy Galerii Katowickiej, tj. Apsys Polska S.A. oraz właściciela Galerii Katowickiej;
d) osoby wydające Dowody Zakupu potwierdzające Zakup Promocyjny, osoby widniejące na fakturze jako jej wystawcy oraz osoby dokonujące Zakupu Promocyjnego w prowadzonej przez siebie działalności gospodarczej lub zawodowej.

3. Przez członków rodziny rozumie się: wstępnych, zstępnych, rodzeństwo, małżonków, małżonków i zstępnych rodzeństwa, wstępnych, zstępnych i rodzeństwo małżonków oraz osoby pozostające w stosunku przysposobienia.

4. Udział w Loterii jest dobrowolny. Osoba, która przystąpiła do Loterii zgodnie z Regulaminem poprzez dokonanie Zgłoszenia, staje się Uczestnikiem Loterii. Uczestnik powinien zapoznać się z Regulaminem Loterii przed przystąpieniem do Loterii. Przystępując do Loterii, Uczestnik potwierdza zapoznanie się z Regulaminem oraz akceptuje jego treść i zobowiązuje się do przestrzegania zasad opisanych w Regulaminie.

5. W przypadku stwierdzenia przez Komisję naruszenia zasad udziału w Loterii bądź działań nieuczciwych, Komisja ma prawo wykluczyć takiego Uczestnika z Loterii.

6. Uczestnik zgłaszający udział w Loterii może zgłosić wyłącznie swój własny udział.

§ 6

Zasady prowadzenia Loterii

 1. Aby wziąć udział w Loterii, Konsument w Okresie Promocyjnym musi:
  a) dokonać Zakupu Promocyjnego za minimum 100,00 zł (słownie: sto złotych i 00/100) brutto (przy czym kwota ta może wynikać z maksymalnie dwóch Dowodów Zakupu),
  b) zachować Dowód Zakupu/Dowody Zakupu potwierdzający/e dokonanie Zakupu Promocyjnego;
  c) dokonać prawidłowego Zgłoszenia swojego udziału w Loterii za pośrednictwem Strony Internetowej w Punkcie Obsługi Loterii w godzinach jego pracy, przy użyciu Kiosku Loteryjnego.
  Dokonanie Zgłoszenia niezgodnie z powyższymi zasadami, skutkuje uznaniem Zgłoszenia za nieprawidłowe i oznacza brak możliwości wydania Nagrody Instant Win lub Nagrody Głównej, przypisanej do takiego Zgłoszenia.
 1. Podczas dokonywania Zgłoszenia Uczestnik może również fakultatywnie wyrazić zgodę na przesyłanie przez właściciela Galerii Katowickiej, tj. spółkę pod firmą Estlin Investments sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie (kod pocztowy: 00-839), przy ul. Towarowej 28 wpisanej do rejestru przedsiębiorców KRS prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy w Warszawie, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000636799, o numerze NIP: 522-307-14-42, REGON: 365395501, kapitał zakładowy w wysokości 5.100,00 zł informacji handlowych za pośrednictwem wiadomości e-mail na adres e-mail podany podczas dokonywania Zgłoszenia. Wyrażenie powyższej zgody jest dobrowolne i nie wpływa na możliwość uczestnictwa w Loterii.
 2. W sytuacji w której Uczestnik dokona Zakupu Promocyjnego, którego wartość na Dowodzie Zakupu/Dowodach Zakupu jest równa lub przekracza kwotę 100,00 zł brutto i dokona prawidłowego Zgłoszenia, otrzyma 1 (słownie: jeden) Los w losowaniu Nagrody Głównej. W przypadku dokonania Zakupu Promocyjnego za kwotę przewyższającą 100,00 zł brutto lub stanowiącą jej wielokrotność, Uczestnik nie jest uprawniony do otrzymania większej ilości Losów.
 3. Po wysłaniu Zgłoszenia przez Stronę Internetową, wyborze obrazka i wyświetleniu animacji losowania, Uczestnik otrzymuje komunikat wyświetlony na Stronie Internetowej z informacją czy jego Zgłoszenie zostało przyjęte przez Organizatora oraz o tym czy jest ono uprawniające do otrzymania (po uprzedniej weryfikacji) Nagród Instant Win opisanych w § 7 ust. 2 pkt b) – k), czy też nie. Laureat zwycięskiego Zgłoszenia otrzymuje również informację o warunkach i terminach weryfikacji prawa do wydania Nagrody Instant Win. Informacje, o których mowa w zdaniu poprzedzającym zostaną również przesłane wiadomością elektroniczną na adres e-mail, który Laureat wskazał dokonując zwycięskiego Zgłoszenia.
 4. Każde Zgłoszenie bierze udział w 2 (słownie: dwóch) losowaniach w Loterii, w jednym losowaniu Nagród Instant Win i jednym losowaniu Nagrody Głównej.
 5. Każdy Uczestnik może wziąć udział w Loterii dowolną ilość razy pod warunkiem, że każdorazowo spełnione są warunki określone w Regulaminie Loterii oraz
  z zastrzeżeniem, że:
  a) w ciągu danego dnia Okresu Promocyjnego dany Uczestnik może oddać maksymalnie 5 (słownie: pięć) Zgłoszeń, z uwzględnieniem, iż walidacja następuje na podstawie numeru telefonu lub adresu e-mail;
  b) dany Uczestnik w Loterii może wygrać maksymalnie 3 (słownie: trzy) Nagrody Instant Win oraz maksymalnie 1 (słownie: jedną) Nagrodę Główną.
 6. W razie utraty lub zniszczenia Dowodu Zakupu/Dowodów Zakupu, Uczestnik traci prawo do udziału w Loterii i nie przysługują mu żadne roszczenia z tego tytułu wobec Organizatora.
 7. Uczestnik może w ramach jednego Zgłoszenia zgłosić dwa Dowody Zakupu wydane w różnych dniach Okresu Promocyjnego.
 8. Do Loterii dany Dowód Zakupu/dane Dowody Zakupu potwierdzający/e dokonanie Zakupu Promocyjnego można zgłosić tylko raz. Jeśli Uczestnik bądź Uczestnicy zgłosi/zgłoszą wielokrotnie dany Dowód Zakupu/Dowody Zakupu, za prawidłowe zostanie uznane tylko pierwsze Zgłoszenie dokonane z tytułu posiadania danego Dowodu Zakupu/Dowodów Zakupu.
 9. Zgłoszenia niekompletne lub nieprawidłowe są nieważne i nie biorą udziału w Loterii.
 10. Komisja ma prawo usunąć Zgłoszenia w przypadku stwierdzenia, że dokonywane są przy użyciu oprogramowania, którego celem jest automatyczne dokonywanie Zgłoszeń. Organizator zastrzega sobie prawo do wykluczenia z Loterii Zgłoszeń, w stosunku do których Komisja stwierdzi, że naruszają postanowienia Regulaminu. Organizator zastrzega sobie prawo do wykluczenia z Loterii tych Uczestników, w stosunku do których Komisja stwierdzi, że naruszyli oni postanowienia Regulaminu, w szczególności w przypadku stwierdzenia, że Uczestnik wpływa na przebieg Loterii w sposób nieuprawniony, w szczególności poprzez użycie narzędzi programistycznych.
 11. W razie powzięcia wątpliwości dotyczących naruszania zasad udziału w Loterii przez Uczestnika, Organizator zastrzega sobie prawo do weryfikacji autentyczności i treści Zgłoszeń. Gdy na skutek weryfikacji Komisja stwierdzi, iż Zgłoszenie nie spełnia warunków wskazanych w Regulaminie, Organizator ma prawo wykluczyć dane Zgłoszenie i/lub Uczestnika, który dokonał Zgłoszenia z naruszeniem postanowień Regulaminu (w szczególności nie przedstawił Dowodu Zakupu/Dowodów Zakupu zgłoszonego/ych do Loterii). Weryfikacja może być dokonywana przez Organizatora począwszy od dnia dokonania pierwszego Zgłoszenia przez Uczestnika do zakończenia procedury weryfikacji Laureatów, ale nie później niż do dnia 13 października 2023 r.
  (tj. ostateczny termin przedstawienia wezwania przez Organizatora, zgodnie z ust. 13 poniżej). W terminie wskazanym powyżej Uczestnicy zobowiązani są do przechowywania wszystkich zgłoszonych do Loterii Dowodów Zakupu, potwierdzających dokonanie Zakupu Promocyjnego/Zakupów Promocyjnych.
 12. W każdym momencie trwania Loterii, z uwzględnieniem terminu do przechowywania Dowodów Zakupu, o którym mowa w ust. 12 powyżej, w przypadku przedstawienia przez Organizatora wezwania (telefonicznego lub za pośrednictwem wiadomości e-mail, zgodnie z danymi podanymi w Zgłoszeniu) do złożenia oświadczenia o spełnianiu warunków udziału w Loterii oraz przesłania oryginałów zgłoszonych Dowodów Zakupu potwierdzających prawidłowość dokonanych Zgłoszeń lub dokumentów potwierdzających prawidłowość lub potwierdzających dane zawarte na Dowodzie Zakupu, Uczestnik musi spełnić wskazany wymóg w terminie 3 (słownie: trzech) dni roboczych od przedstawienia wezwania przez Organizatora. Z tym zastrzeżeniem, że w przypadku wezwania do złożenia dokumentów za pośrednictwem przesyłki pocztowej, muszą one trafić do Organizatora (dostarczenie na adres: Unique One sp. z o.o., ul. Wołoska 18, 02-675 Warszawa) w nieprzekraczalnym terminie 10 (słownie: dziesięciu) dni roboczych od daty przedstawienia wezwania przez Organizatora. Wezwanie Organizator może przedstawić w formie pisemnej, w tym elektronicznej, bądź telefonicznie, zgodnie z danymi przedstawionymi przez Uczestnika w Zgłoszeniu. Organizator może zobowiązać Uczestnika do uprzedniego wysłania skanów lub zdjęć wszystkich zgłoszonych Dowodów Zakupu na podany przez Organizatora adres e-mail lub do wysłania oryginałów Dowodów Zakupu zgodnie z procedurą opisaną powyżej. Brak możliwości kontaktu z Uczestnikiem skutkuje negatywną weryfikacją i powoduje usunięcie podejrzanego Zgłoszenia z Loterii.
 13. Wszelkie próby ataku, modyfikacji lub manipulacji w systemie, na platformie lub na serwerze, generują natychmiastową dyskwalifikację z Loterii Uczestnika je stosującego lub je zlecającego. Przed dyskwalifikacją Uczestnika, Organizator może wszcząć procedurę weryfikacji w celu wyjaśnienia stwierdzonych nieprawidłowości.
  O wszczęciu procedury weryfikacji lub o dyskwalifikacji Uczestnika, Organizator informuje danego Uczestnika za pośrednictwem wiadomości e-mail, na adres wskazany w Zgłoszeniu lub poprzez połączenie telefoniczne, wykonane na numer wskazany
  w Zgłoszeniu.
 14. Uczestnicy są zobowiązani do podania pełnych i poprawnych danych, ponieważ jest to jedyna forma kontaktu w przypadku ewentualnej wygranej. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za niemożność kontaktu z Uczestnikiem w skutek podania nieprawdziwych lub niepoprawnych danych.
 15. Dowód Zakupu/Dowody Zakupu potwierdza/ją Zakup Promocyjny w rozumieniu niniejszego Regulaminu, jeżeli spełnia/ją następujące warunki:
  a) jest/są prawdziwy/e, tzn. wystawiony/e przez sklep znajdujący się na terenie Galerii Katowickiej, którego dane znajdują się na nim/nich, nie jest/są podrobiony/e lub przerobiony/e;
  b) nie jest/są uszkodzony/e w sposób budzący wątpliwości, co do zawartych w nim/nich treści, czy ich autentyczności bądź autentyczności transakcji, której dotyczy/ą, w szczególności nie jest/są przecięty/e, ucięty/e, naderwany/e, rozmazany/e, niewyraźny/e, jak też nie stanowi/ą połączenia dwóch lub większej liczby różnych Dowodów Zakupu;
  c) potwierdza/ją rzeczywiście zaistniały Zakup Promocyjny;
  d) zawiera/ją nazwę (rodzaj) towaru lub usługi, tj. słowo lub skrót pozwalające stwierdzić, iż zakup nie dotyczył zakupu towarów lub usług wyłączonych z Loterii, tj. na Dowodzie Zakupu/Dowodach Zakupu nie mogą znajdować się towary lub usługi wyłączone z Loterii. W razie braku takiego oznaczenia Uczestnik zobowiązany jest potwierdzić tą okoliczność u wystawcy Dowodu Zakupu. Jako potwierdzenie Organizator akceptuje podpis sprzedawcy i pieczątkę sklepu na Dowodzie Zakupu;
  e) data i godzina wystawienia Dowodu Zakupu/Dowodów Zakupu będących paragonem fiskalnym lub data i godzina sprzedaży w przypadku Dowodu Zakupu/Dowodów Zakupu będących fakturą wystawioną na rzecz osoby fizycznej nieprowadzącej działalności gospodarczej tzw. fakturą imienną (data Dowodu Zakupu) przypada przed wysłaniem nagrodzonego Zgłoszenia, ale nie wcześniej niż 6 września 2023 r.Organizator wymaga posiadania i przedstawienia wyłącznie oryginału/ów Dowodu Zakupu/Dowodów Zakupu. Duplikaty lub inne formy potwierdzenia Dowodu Zakupu/Dowodów Zakupu nie są uznawane przez Organizatora.
 1. W przypadku zwrotu Produktu/ów Promocyjnego/ych w sposób powodujący, że dany zakup przestanie spełniać wymóg kwoty minimalnej Zakupu Promocyjnego, o której mowa w § 4 ust. 5 lit. p), warunki Loterii nie zostają spełnione. W przypadku zwrotu przez Zwycięzcę zakupionego Produktu/ów Promocyjnego/ych po wydaniu Nagrody, zobowiązany jest on do poinformowania o tym fakcie Organizatora i zwrotu Nagrody.
  W sytuacjach opisanych powyżej wydanie lub zachowanie Nagrody możliwe jest w przypadku wymiany towaru na inny towar spełniający wymogi Zakupu Promocyjnego, o tej samej lub wyższej wartości, za zgodą sprzedawcy.
 2. Przez danego Uczestnika rozumie się daną osobę fizyczną niezależnie jakimi danymi identyfikacyjnymi się posługuje na potrzeby Loterii. Działania danej osoby fizycznej, polegające na zmianie danych identyfikacyjnych celem obejścia postanowień Regulaminu i ograniczeń w nim wskazanych stanowi podstawę do wykluczenia Uczestnika jako działanie nieuczciwe i naruszające postanowienia Regulaminu.

§ 7

Wartość puli nagród

 1. Całkowita wartość puli nagród przeznaczonych przez Organizatora Loterii na wygrane wynosi 151 708,00 zł (słownie: sto pięćdziesiąt jeden tysięcy siedemset osiem złotych i 00/100) brutto.
 2. W Loterii przewidziano 524 (słownie: pięćset dwadzieścia cztery) Nagrody.
 3. Nagrodami w Loterii są:
  a) Nagroda Główna w postaci kwoty pieniężnej w wysokości 10 000,00 zł (słownie: dziesięć tysięcy złotych i 00/100) wraz z dodatkową kwotą pieniężną przeznaczoną na poczet podatku od nagrody w wysokości 1 111,00 zł (słownie: jeden tysiąc sto jedenaście złotych i 00/100). Łączna wartość Nagrody Głównej to 11 111, 00 zł (słownie: jedenaście tysięcy sto jedenaście złotych i 00/100). Organizator przewidział 10 (słownie: dziesięć) Nagród Głównych w Loterii, po 1 (słownie: jednej) sztuce w każdym dniu Okresu Promocyjnego (z wyłączeniem niedzieli niehandlowej przypadającej w dniu 10 września 2023 r.);
  b) Nagroda Instant Win I Stopnia w postaci damskiego roweru miejskiego marki Romet o wartości 2 099,00 zł (słownie: dwa tysiące dziewięćdziesiąt dziewięć złotych i 00/100) brutto. Organizator przewidział 1 (słownie: jedną) sztukę Nagrody Instant Win I Stopnia w Loterii;
  c) Nagroda Instant Win II Stopnia w postaci hulajnogi elektrycznej Xiaomi o wartości 1 999,00 zł (słownie: jeden tysiąc dziewięćset dziewięćdziesiąt dziewięć złotych i 00/100) brutto. Organizator przewidział 1 (słownie: jedną) sztukę Nagrody Instant Win II Stopnia w Loterii;
  d) Nagroda Instant Win III Stopnia w postaci kamery sportowej DJI Action 2 o wartości 1 200,00 zł (słownie: jeden tysiąc dwieście złotych i 00/100) brutto. Organizator przewidział 2 (słownie: dwie) sztuki Nagrody Instant Win III Stopnia w Loterii;
  e) Nagroda Instant Win IV Stopnia w postaci czytnika e-booków o wartości 550,00 zł (słownie: pięćset pięćdziesiąt złotych i 00/100) brutto. Organizator przewidział 10 (słownie: dziesięć) sztuk Nagród Instant Win IV Stopnia w Loterii;
  f) Nagroda Instant Win V Stopnia w postaci wodoodpornego plecaka miejskiego marki Rains o wartości 300,00 zł (słownie: trzysta złotych i 00/100) brutto. Organizator przewidział 10 (słownie: dziesięć) sztuk Nagród Instant Win V Stopnia w Loterii;
  g) Nagroda Instant Win VI Stopnia w postaci karty podarunkowej do wykorzystania w Galerii Katowickiej o wartości 200,00 zł (słownie: dwieście złotych i 00/100) brutto. Organizator przewidział 20 (słownie: dwadzieścia) sztuk Nagród Instant Win VI Stopnia w Loterii;
  h) Nagroda Instant Win VII Stopnia w postaci kubka termicznego Kambukka o wartości 140, 00 zł (słownie: sto czterdzieści złotych i 00/100) brutto. Organizator przewidział 20 (słownie: dwadzieścia) sztuk Nagród Instant Win VI Stopnia w Loterii;
  i) Nagroda Instant Win VIII Stopnia w postaci karty podarunkowej do wykorzystania w Galerii Katowickiej o wartości 100,00 zł (słownie: sto złotych i 00/100) brutto. Organizator przewidział 50 (słownie: siedemdziesiąt) sztuk Nagród Instant Win VIII Stopnia w Loterii;
  j) Nagroda Instant Win IX Stopnia w postaci karty podarunkowej do wykorzystania w Galerii Katowickiej o wartości 50,00 zł (słownie: pięćdziesiąt złotych i 00/100) brutto. Organizator przewidział 200 (słownie: dwieście) sztuk Nagród Instant Win IX Stopnia w Loterii;
  k) Nagroda Instant Win X Stopnia w postaci skarpetek urodzinowych o wartości 19,00 zł (słownie: dziewiętnaście złotych i 00/100) brutto. Organizator przewidział 200 (słownie: dwieście) sztuk Nagród Instant Win IX Stopnia w Loterii.
 4. Zasady realizacji Nagród Instant Win VI, VIII i IX Stopnia w postaci kart podarunkowych do wykorzystania w Galerii Katowickiej znajdują się na stronie: https://galeriakatowicka.finpay.pl/information/gift-card-regulations a termin ich realizacji to 5 września 2024 r.
 5. Zwycięzca nie może przenieść prawa do Nagrody na osoby trzecie.
 6. Nagrody otrzymane w Loterii są wydawane zgodnie z obowiązującym prawem podatkowym, tj. zwycięzca jako osoba fizyczna, która zgodnie z przepisami podatkowymi zobowiązana jest do zapłaty zryczałtowanego podatku dochodowego od osób fizycznych na podstawie przepisów ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (Dz. U. z 2022 r., poz. 2647), stanowiącego równowartość dodatkowej kwoty, przyznanej do Nagrody Głównej na poczet zapłaty podatku. Organizator jako płatnik potrąca dodatkową kwotę na poczet ww. podatku i przekazuje ją do właściwego urzędu skarbowego.

§ 8

Miejsce i termin losowań nagród
oraz miejsce i termin ogłaszania wyników

 

LOSOWANIA NAGRÓD INSTANT WIN

 1. Losowania Bramek, do których są przypisane nagrody opisane w § 7 ust. 3 pkt b) – k) odbywają się w siedzibie Organizatora, w dniu 4 września 2023 r. przy użyciu urządzenia losującego posiadającego pozytywną opinię techniczną jednostki badającej.
 2. Przyznanie Nagród Instant Win odbywa się zgodnie z następującą procedurą. Bezpośrednio po dokonaniu prawidłowego Zgłoszenia do Loterii wyświetlany jest Uczestnikowi komunikat z informacją czy jego Zgłoszenie jest Zgłoszeniem zwycięskim wraz ze wskazaniem, która nagroda jest przypisana do Zgłoszenia lub czy jest to Zgłoszenie niewygrywające. Przypisanie nagrody do Zgłoszenia następuje w sytuacji otwarcia Bramki, tj. w sytuacji, kiedy dokonane Zgłoszenie jest pierwsze w dacie i godzinie bądź po upływie daty i godziny, do której jest przypisana dana nagroda. Nagrody są przyznawane w kolejności ich przypisania do Bramek wskazanych w protokole przygotowanym przez Organizatora. W przypadku gdy żaden Uczestnik nie dokona Zgłoszenia do Loterii pomiędzy dwiema Bramkami, nieprzyznana nagroda jest przypisywana do pierwszego Zgłoszenia, które dokonane jest jako kolejne, w kolejnym przedziale czasowym, do którego przypisana jest już kolejna nagroda. Odpowiednio, jeśli w dwóch przedziałach czasowych nie zostanie dokonane żadne zgłoszenie, nagrody z tych przedziałów czasowych przypisywane są do kolejno drugiego i trzeciego Zgłoszenia z kolejnego przedziału czasowego, itd.
 3. W Okresie Promocyjnym otwartych jest minimum 514 (słownie: pięćset czternaście) Bramek. Organizator w trakcie Okresu Promocyjnego może wyznaczyć dodatkowe godziny otwarcia Bramek w celu wydania wszystkich Nagród Instant Win w Loterii. Wyznaczenie dodatkowych godzin otwarcia Bramek jest proceduralnie zgodne z wyznaczeniem Bramek, o których mowa w ust. 1 powyżej.
 4. Uczestnicy nie są informowani o dokładnych godzinach otwarcia Bramek, jednakże Bramki otwarte są w dniach przypadających podczas Okresu Promocyjnego (tj. 6-16 września 2023 r., z wyłączeniem niedzieli niehandlowej w dniu 10 września 2023 r.) w godzinach pracy Punktu Obsługi Loterii tj. od 10:00:00 do 20:00:00, z zastrzeżeniem 16 września 2023 r. kiedy są one otwarte w godzinach od 09:00:00 do 21:00:00.

LOSOWANIA NAGRÓD GŁÓWNYCH

 1. Losowanie Nagród Głównych odbywa się w siedzibie Organizatora, przy użyciu urządzenia losującego posiadającego pozytywną opinię techniczną jednostki badającej, spośród prawidłowych Zgłoszeń dokonanych w danym dniu Okresu Promocyjnego
  (tj. 6 -16 września 2023 r., z wyłączeniem niedzieli niehandlowej przypadającej w dniu 10 września 2023 r.), według następującego harmonogramu:

 

Data dokonania Zgłoszenia do LoteriiData losowania
6.09.2023 r.7.09.2023 r.
7.09.2023 r.8.09.2023 r.
8.09.2023 r. oraz 9.09.2023 r.11.09.2023 r.
11.09.2023 r.12.09.2023 r.
12.09.2023 r.13.09.2023 r.
13.09.2023 r.14.09.2023 r.
14.09.2023 r.15.09.2023 r.
15.09.2023 r. oraz 16.09.2023 r.18.09.2023 r.

 

 1. Każdemu prawidłowemu Zgłoszeniu przypisywany jest unikalny numer ID. W losowaniu Nagród Głównych, dany numer ID może być wylosowany tylko raz.
  W losowaniu może być wylosowane tylko jedno ID losu z puli ID uzyskanych w ramach Loterii przez danego Uczestnika. Dotyczy to również numerów ID zgłoszeń rezerwowych do danej Nagrody Głównej. W sytuacji wystąpienia ww. okoliczności, ID nie są uwzględniane, a losowanie jest powtarzane. Oznacza to, iż jeśli przykładowo w losowaniu rezerwowym Nagrody Głównej wylosowane zostanie to samo ID, co ID zwycięskiego Zgłoszenia losowanego w tym losowaniu, to losowanie rezerwowego ID jest powtarzane aż spełnione zostaną wszystkie przesłanki opisane w Regulaminie, ID nie należy do tego samego Uczestnika.
 2. W trakcie losowań Nagród Głównych, po wylosowaniu zwycięskiego ID, losowane są 3 (słownie: trzy) ID rezerwowe do każdej sztuki Nagrody Głównej oznaczane w kolejności ich wylosowania jako pierwsze, drugie i trzecie Zgłoszenie rezerwowe. Prawo do Nagród Głównych przyznawane jest pierwszemu Laureatowi rezerwowemu w przypadku, gdy Laureat nie spełnia warunków uczestnictwa w Loterii określonych w Regulaminie, utraci prawo do Nagrody Głównej w przypadkach, o których mowa w Regulaminie lub nie będzie można się z nim skontaktować. Jeśli pierwszy Laureat rezerwowy również nie spełnia warunków uczestnictwa w Loterii określonych w Regulaminie, utraci prawo do Nagrody Głównej w przypadkach, o których mowa w Regulaminie lub nie będzie można się z nim skontaktować, prawo do Nagrody Głównej przyznawane jest drugiemu Laureatowi rezerwowemu itd. Jeśli trzeci Laureat rezerwowy nie spełni tych wymagań, Nagroda Główna pozostaje do dyspozycji Organizatora.
 3. W przypadku podejrzenia przez Komisję naruszenia przez Uczestników postanowień Regulaminu, losowanie może poprzedzać procedura weryfikacji prawidłowości dokonanych Zgłoszeń, o której mowa w § 6 ust. 12 i ust. 13 Regulaminu.
 4. Wraz z zakończeniem procesu weryfikacji, wyniki udostępniane są przez Organizatora na wniosek Uczestnika jako plik wysłany na podany przez niego adres e-mail. Wyniki podawane są w postaci imienia i pierwszej litery nazwiska Zwycięzców Nagród Głównych.

§ 9

Warunki wydania Nagród

NAGRODY INSTANT WIN

 1. Laureaci Nagród Instant Win, celem ich odbioru zobowiązani są udać się do Punktu Obsługi Loterii w Galerii Katowickiej. Laureat, aby otrzymać przypisaną do jego Zgłoszenia Nagrodę Instant Win musi okazać:
  a) oryginał Dowodu Zakupu/Dowodów Zakupu, na podstawie którego/ych dokonał zwycięskiego Zgłoszenia;
  b) wiadomość e-mail z potwierdzeniem wygranej.
 2. Aby odebrać przypisaną do zwycięskiego Zgłoszenia Nagrodę Instant Win, okazany Dowód Zakupu/Dowody Zakupu oraz wiadomość e-mail z informacją o wygranej muszą być ze sobą zgodne, to znaczy Dowód Zakupu/Dowody Zakupu musi/muszą spełniać wymogi, o których mowa w § 6 ust. 16 oraz być zgodny/e z danymi ze zwycięskiego Zgłoszenia, które umieszczone są w wiadomości e-mail z informacją o wygranej. Jeżeli pracownik Punktu Obsługi Loterii stwierdzi, że przedstawione przez Laureata dokumenty, o których mowa w ust. 1 powyżej są nieprawidłowe i Laureat nie spełnia wymogów regulaminowych do wydania Nagrody, odmawia prawa do wydania Nagrody Instant Win.
 3. Po weryfikacji przez pracownika Punktu Obsługi Loterii dokumentów, o których mowa w ust. 1 powyżej, Laureat Nagrody Instant Win proszony jest o podpisanie protokołu odbioru Nagrody Instant Win. W przypadku odmowy podpisania wyżej wymienionego protokołu, wydanie Nagrody zostanie wstrzymane.
 4. Laureat po odbiorze Nagrody Instant Win nie oddaje pracownikowi Punktu Obsługi Loteryjnej oryginału Dowodu Zakupu/Dowodów Zakupu.

NAGRODY GŁÓWNE

 1. Laureat Nagrody Głównej informowany jest przez przedstawiciela Organizatora
  o wyniku losowania w dniu losowania, przy czym w tym dniu podejmowanych jest łącznie 5 (słownie: pięć) prób kontaktu, przypadających w godzinach 8:00 – 16:30, z tym zastrzeżeniem, że w przypadku braku kontaktu z Laureatem podczas 4 (słownie: czterech) prób, Organizator po 4 (czwartej) próbie, wysyła bezpłatną wiadomość SMS na numer telefonu wskazany w Zgłoszeniu z informacją o ostatniej próbie kontaktu przez Organizatora w tym dniu roboczym (treść komunikatu: „10x Kato: W zwiazku z wylosowaniem Twojego zgloszenia w loterii „10x Kato”, w dniu dzisiejszym do godziny 16:30 podejmiemy ostatnia probe polaczenia telefonicznego z Toba. Organizator: Unique One Sp. z o.o. Regulamin: uniqueone.pl/regulaminy”). Jeżeli i ta próba się nie powiedzie z przyczyn leżących po stronie Laureata (tj. dojdzie do nieudanej próby połączenia zgodnie z ust. 6 poniżej), traci on prawo do Nagrody Głównej.
 2. Podczas rozmowy telefonicznej, o której mowa w ust. 5 powyżej przedstawiciel Organizatora potwierdza udział w Loterii i przekazuje informacje jakie warunki musi spełnić Laureat celem otrzymania nagrody. Na początku rozmowy Laureat jest informowany, że rozmowa jest nagrywana, a także, że podczas rozmowy niezbędne jest przekazanie danych osobowych koniecznych do weryfikacji osoby Laureata (imię, nazwisko, numer telefonu). Podczas rozmowy, przedstawiciel Organizatora przekazuje Laureatowi informację o numerze Dowodu Zakupu/Dowodów Zakupu, który/e został/y podany/e w wylosowanym Zgłoszeniu. Laureat podczas rozmowy informowany jest o dokumentach jakie należy wysłać do Organizatora w celu otrzymania Nagrody, przekazywana jest także informacja o terminach wysyłki dokumentów i adresie do wysyłki. W przypadku nieudanej próby połączenia z Laureatem traci on prawo do nagrody. Przez nieudaną próbę połączenia z Laureatem rozumie się: nieodebranie połączenia przez co najmniej 5 sygnałów, włączenie się poczty głosowej, brak możliwości połączenia z użytkownikiem telefonu (np. przebywanie poza zasięgiem, wyłączony aparat telefoniczny), odmowę przeprowadzenia rozmowy przez Laureata,
  w tym niepodanie danych koniecznych do weryfikacji, brak możliwości rozmowy z Laureatem (tj. uszkodzenie/wada telefonu).
 3. Laureat Nagrody Głównej jest obowiązany do:
  a) przesłania w wiadomości e-mail skanów lub zdjęć dokumentów wymaganych do weryfikacji, tj. oryginału Dowodu/Dowodów Zakupu na podstawie, którego/ych dokonano zwycięskiego Zgłoszenia oraz wcześniej wydrukowanego, czytelnie wypełnionego i czytelnie podpisanego oraz opatrzonego datą oświadczenia Laureata Nagrody Głównej, którego wzór stanowi Załącznik nr 1 do Regulaminu. Laureaci zobowiązani są do przesłania wyżej wymienionej wiadomości e-mail wraz z załączonym Dowodem/Dowodami Zakupu i oświadczeniem jako wiadomość zatytułowaną „OŚWIADCZENIE LAUREATA NAGRODY GŁÓWNEJ” na adres: urodzinykatowickiej@uniqueone.pl . Laureat zobowiązany jest do wysłania wiadomości, o której mowa w zdaniu powyżej w terminie 1 (słownie: jednego) dnia roboczego liczonego od dnia otrzymania informacji o wygranej (rozmowy telefonicznej);orazb) przesłania w formie listu poleconego bądź przesyłki kurierskiej oryginału Dowodu/Dowodów Zakupu na podstawie, którego/ych dokonano zwycięskiego Zgłoszenia oraz wydrukowanego, czytelnie wypełnionego i czytelnie podpisanego oraz opatrzonego datą oświadczenia Laureata Nagrody Głównej, którego wzór stanowi Załącznik nr 1 do Regulaminu, na adres: Unique One sp. z o.o., Wołoska 18, 02-675 Warszawa, w ciągu 3 (słownie: trzech) dni roboczych od rozmowy telefonicznej, o której mowa w ust. 5 powyżej. O zachowaniu terminu 3 (słownie: trzech) dni roboczych do przesłania wyżej wymienionych dokumentów decyduje data stempla pocztowego (data nadania), jednak dokumenty te jednocześnie muszą wpłynąć do Organizatora nie później niż w ciągu 10 (słownie: dziesięciu) dni roboczych od rozmowy telefonicznej.
 1. Niezależnie od wysyłki dokumentów, o których mowa w ust. 7 powyżej, w formie, o której mowa w tamże, Laureat Nagrody Głównej zostanie poproszony o przesłanie w wiadomości e-mail na adres: urodzinykatowickiej@uniqueone.pl skanu bądź zdjęcia potwierdzenia nadania listu poleconego lub przesyłki kurierskiej, o którym mowa w ust. 7 lit. b) powyżej.
 2. Postanowienia ustępów powyższych stosuje się odpowiednio do pierwszego, drugiego i trzeciego Laureata rezerwowego do Nagrody Głównej, z tym zastrzeżeniem, że informacja o prawie do Nagrody Głównej przekazywana jest następnego dnia roboczego po niespełnieniu warunków uczestnictwa w Loterii określonych w Regulaminie, bądź utracie prawa do nagrody przez Laureata bądź odpowiednio pierwszego Laureata rezerwowego lub drugiego Laureata rezerwowego.
 3. Pozytywne przejście procedury weryfikacji jest warunkiem otrzymania nagrody przez Zwycięzcę (tj. pozytywnie zweryfikowanego Laureata).
 4. Organizator uprawniony jest do wstrzymania wydania Nagrody Głównej do momentu doręczenia dokumentów, o których mowa w ust. 7 lit. b) powyżej.
 5. W razie podjęcia wątpliwości czy Laureat nie narusza postanowień Regulaminu, Organizator może zwrócić się do Laureata o przedstawienie oryginałów wszystkich zgłoszonych Dowodów Zakupu. W zakresie trybu i terminów stosuje się postanowienia § 6 ust. 12 – 13.
 6. W razie podjęcia wątpliwości czy Laureat nie narusza postanowień Regulaminu, Organizator może do dnia 24 października 2023 r. zwrócić się również do Laureata o przedstawienie dodatkowych oświadczeń, m.in.: potwierdzających spełnienie warunków określonych Regulaminem oraz przedstawienia kserokopii dokumentu potwierdzającego tożsamość w zakresie danych potwierdzających tożsamość i wiek Laureata (pozostałe dane mogą zostać zakryte). W zakresie trybu i terminów stosuje się postanowienia § 6 ust. 12 – 13.
 7. Brak przesłania do Organizatora dodatkowej dokumentacji, do której przedstawienia zobowiązany został Laureat wezwaniem telefonicznym lub w formie wiadomości e-mail, o którym mowa w § 6 ust. 12 – 13, zgodnie z postanowieniami Regulaminu skutkuje niespełnieniem przez niego warunków uczestnictwa oraz wydania nagrody i oznacza utratę prawa do nagrody.
 8. Jednocześnie w celu wypełnienia obowiązków wynikających z ustawy z 1 marca 2018 r. o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu (Dz. U. 2023 r. poz. 1124), po doręczeniu do Organizatora dokumentów, o których mowa w ust. 7 lit. b) powyżej i pozytywnej weryfikacji Laureata, Organizator skontaktuje się ze Zwycięzcą Nagrody Głównej na numer telefonu podany w Zgłoszeniu przez Zwycięzcę, w celu poinformowania Zwycięzcy o obowiązku przesłania listem poleconym lub przesyłką kurierską do Organizatora na adres Unique One sp. z o.o. ul. Wołoska 18, 02-675 Warszawa, kserokopii dokumentu potwierdzającego tożsamość Zwycięzcy, którego numer został podany w oświadczeniu Laureata Nagrody Głównej (dowód osobisty lub druga strony paszportu zawierającej dane osobowe) oraz kserokopii innego dokumentu potwierdzającego tożsamość Zwycięzcy, innego niż dokument którego numer został wskazany w oświadczeniu powyżej, np. prawo jazdy, legitymacja ze zdjęciem albo druga strona paszportu zawierająca dane osobowe. Przesłanie powyżej wskazanych kopii dokumentów jest niezbędne w celu zweryfikowania tożsamości Zwycięzcy lub osoby go reprezentującej lub pełnomocnika w sytuacji braku jego fizycznej obecności podczas wydania nagrody. Organizator dopuszcza również następujące formy zweryfikowania tożsamości Zwycięzcy:
  a) udanie się przez Zwycięzcę osobiście do siedziby Organizatora (ul. Wołoska 18, 02-675 Warszawa) do dnia 7 listopada 2023 r., w godzinach 9:00 – 17:00, posiadając ze sobą aktualny dowód potwierdzający tożsamość Zwycięzcy, w celu jego okazania Organizatorowi lub
  b) skontaktowanie się przez Zwycięzcę z Organizatorem celem umówienia spotkania on-line, możliwego za pośrednictwem platformy Microsoft Teams lub komunikatora Skype, podczas którego Organizatorowi okazany zostanie dowód potwierdzający tożsamość Zwycięzcy, jednakże wyżej wymienione spotkanie musi odbyć się do dnia 7 listopada 2023 r.W sytuacji, w której Organizator jako instytucja obowiązana, o której mowa w ustawie z dnia 1 marca 2018 r. o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu (Dz. U. 2023 r. poz. 1124), napotka na brak możliwości zastosowania jednego ze środków bezpieczeństwa finansowego (weryfikacja tożsamości) – będzie się to wiązać z koniecznością rozwiązania stosunków gospodarczych, nieprzeprowadzenia transakcji, czy też z odmową nawiązania stosunków gospodarczych i może skutkować odebraniem prawa do Nagrody.
 1. Wszelkie wątpliwości dotyczące Loterii, w szczególności zasad, przebiegu Loterii, procedur weryfikacji i wydania nagrody czy postanowień Regulaminu, rozstrzygane są przez Komisję.

§ 10

Termin wydania nagród

 1. Nagrody wydawane są pozytywnie zweryfikowanym Laureatom, tj. Zwycięzcom.
 2. Nagrody Instant Win wydawane są w Punkcie Obsługi Loterii w godzinach jego pracy, w terminie do 16 września 2023 r. do godz. 21:00
 3. Nagrody Główne wydawane są w formie przelewu na numer rachunku bankowego podany przez Zwycięzcę w oświadczeniu Laureata do dnia 8 listopada 2023 r. (przez co rozumie się maksymalną datę zlecenia przelewu przez Organizatora). Wydanie Nagrody Głównej może poprzedzać przekazanie symbolicznego vouchera wizualizującego Nagrodę Główną.
 4. Nagrody Główne wydawane są na numery rachunków w bankach prowadzących działalność operacyjną na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej.
 5. Zwycięzca Nagrody Instant Win lub Nagrody Głównej nie ma prawa przenieść prawa do uzyskania Nagrody na osoby trzecie ani żądać wydania w innej formie niż przewidziana Regulaminem.
 6. Na żądanie Zwycięzcy Organizator wystawia imienne zaświadczenie o uzyskanej przez niego wygranej, z zachowaniem procedury i terminów wynikających z treści art. 20 ustawy z dnia 19 listopada 2009 r. o grach hazardowych (Dz. U. z 2023 r. poz. 227).

§ 11

Tryb i termin rozpatrywania reklamacji i zgłaszania roszczeń

 1. Reklamacje mogą być zgłaszane do dnia 22 listopada 2023 r. przy czym decyduje data wpływu do Organizatora. Prawo do złożenia reklamacji przysługuje tylko Uczestnikom Loterii.
 2. Reklamacja powinna być dostarczona listem poleconym na adres korespondencyjny Organizatora tj. Unique One sp. z o.o. ul. Wołoska 18 lok. 417, 02-675 Warszawa, z dopiskiem „Loteria 10x Kato – reklamacja” lub wiadomością e-mail przesłaną na adres urodzinykatowickiej@uniqueone.pl. Reklamacja musi zawierać zgodnie z postanowieniami rozporządzenia Ministra Finansów w sprawie trybu zgłaszania roszczeń uczestników gier hazardowych (Dz. U. z 2019 r. poz. 20): imię i nazwisko oraz adres zamieszkania Uczestnika gry hazardowej, datę i miejsce zdarzenia, którego dotyczy roszczenie, rodzaj gry oraz treść żądania. W przypadku reklamacji zgłoszonej za pomocą wiadomości e-mail należy podać adres e-mail do komunikacji, jeżeli jest inny niż adres e-mail, z którego Uczestnik wysłał wiadomość z reklamacją.
 3. Uczestnik wnoszący reklamację jest powiadamiany o rozstrzygnięciu Komisji za pomocą listu poleconego w przypadku reklamacji wniesionych drogą listowną lub wiadomości e-mail w przypadku reklamacji wniesionych za pośrednictwem wiadomości e-mail, przesłanych zgodnie z danymi o których mowa w ust. 2 powyżej, najpóźniej w terminie 7 (słownie: siedmiu) dni roboczych od daty otrzymania reklamacji przez Organizatora.
 4. Termin przedawnienia roszczeń związanych z udziałem w Loterii wynosi 6 miesięcy od dnia wymagalności.
 5. Bieg przedawnienia roszczeń ulega zawieszeniu na okres od dnia wniesienia reklamacji do dnia udzielenia odpowiedzi na reklamację.
 6. Postępowanie reklamacyjne jest dobrowolne i nie wyłącza ani nie ogranicza prawa Uczestnika do dochodzenia roszczeń przed sądem powszechnym.

§ 12

Dane osobowe

 1.  Dane osobowe w Loterii są przetwarzane zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (dalej: „RODO”).
 2. Administratorem danych osobowych Uczestników, Laureatów i Zwycięzców Loterii jest Organizator (Unique One sp. z o.o., ul. Wołoska 18, 02-675 Warszawa, e-mail: dane@uniqueone.pl).
 3. Organizator przetwarza dane osobowe poniższych podmiotów w następujących celach
  i podstawach:
  a) W odniesieniu do danych osobowych Uczestników w celu przeprowadzenia Loterii, weryfikacji, wyłonienia Laureatów. Przetwarzanie odbywa się na podstawie uzasadnionego interesu Organizatora jakim jest przeprowadzenie Loterii zgodnie z założeniami Regulaminu i przepisami prawa oraz posiadanie dowodu wypełnienia swoich zobowiązań organizatora gry hazardowej;
  b) W odniesieniu do danych osobowych Uczestników przetwarzanych na potrzeby postępowania reklamacyjnego i ochrony przed ewentualnymi roszczeniami Uczestników. Przetwarzanie danych osobowych w tym celu ma miejsce na podstawie Rozporządzenia Ministra Finansów w sprawie trybu zgłaszania roszczeń uczestników gier hazardowych (Dz. U. Nr z 2019 poz. 20);
  c) W odniesieniu do danych osobowych Laureatów Loterii przetwarzanych w celu wydania nagrody (w tym udokumentowania tego faktu na potrzeby podatkowe i wynikające z przepisów o rachunkowości). Podstawą prawną przetwarzania danych osobowych jest w tym wypadku prawnie uzasadniony interes Organizatora, jakim jest wykonanie swoich zobowiązań wynikających z Loterii oraz posiadanie dowodu wydania nagrody na potrzeby podatkowe, w szczególności na potrzeby kontroli. Ponadto, w zakresie danych przetwarzanych w celu wykonania obowiązków ustawowych nałożonych na Organizatora, wynikających z przepisów podatkowych i o rachunkowości, podstawą prawną przetwarzania jest niezbędność do wykonania takich obowiązków;
  d) W zakresie danych osobowych Zwycięzców Loterii przetwarzanych w zakresie realizacji żądania wydania imiennego zaświadczenia o uzyskanej wygranej, o którym mowa w art. 20 ust. 1 ww. ustawy z dnia 19 listopada 2009 r. o grach hazardowych (Dz. U. z 2023 r. poz. 227). Podstawą przetwarzania danych osobowych w tym zakresie są wskazane w zdaniu poprzednim przepisy Ustawy o grach hazardowych oraz w dalszym okresie przepisy prawa uprawniające organy państwowe do przeprowadzenia kontroli procesu organizacji Loterii (tj. obejmujących kontrolę podatkową lub celno-skarbową) oraz nałożone na Organizatora powszechnie obowiązującymi przepisami prawa obowiązki w zakresie przechowywania dokumentacji;
  e) W zakresie danych osobowych Zwycięzców Loterii przetwarzanych w celu realizacji obowiązku wynikającego z ustawy 1 marca 2018 r. o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu (Dz. U. 2023 r. poz. 1124). Organizator przetwarza dane osobowe w celu wypełnienia ciążących na nim obowiązków jako instytucji obowiązanej, w tym w celu stosowania środków bezpieczeństwa finansowego, rozpoznawania i dokumentowania ryzyka prania pieniędzy oraz finansowania terroryzmu;
  f) W zakresie danych osobowych Zwycięzców Loterii przetwarzanych w celu realizacji obowiązku wynikającego z art. 20 ust. 5 ustawy z dnia 19 listopada 2009 r. o grach hazardowych (Dz. U. z 2023 r. poz. 227). Podstawą przetwarzania danych osobowych w tym zakresie są wskazane w zdaniu poprzednim przepisy ustawy o grach hazardowych oraz w dalszym okresie przepisy prawa uprawniające organy państwowe do przeprowadzenia kontroli procesu organizacji Loterii (tj. obejmujących kontrolę podatkową lub celno-skarbową) oraz nałożone na Organizatora powszechnie obowiązującymi przepisami prawa obowiązki w zakresie przechowywania dokumentacji.
 4. Administratorem danych osobowych osób, które podczas dokonywania Zgłoszenia do Loterii wyraziły zgodę na przetwarzanie danych podanych w Zgłoszeniu w celu marketingowym poprzez wysyłanie informacji handlowych drogą elektroniczną (wskazaną w § 4 ust. 4 lit. p) pkt v) jest spółka Estlin Investments Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie (kod pocztowy: 00-839), przy ul. Towarowej 28 wpisana do rejestru przedsiębiorców KRS prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy w Warszawie, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000636799, o numerze NIP: 522-307-14-42, REGON: 365395501, kapitał zakładowy w wysokości 5.100,00 zł, która będzie przetwarzać dane osobowe w celach marketingowych. Dane osobowe w postaci adresu e-mail będą przetwarzane przez tego administratora w celach marketingowych, zgodnie z wyrażoną zgodą na podstawie art. 6 ust. 1 pkt a RODO. Administrator, tj. spółka Estlin Investments Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie (kod pocztowy: 00-839), przy ul. Towarowej 28 wpisana do rejestru przedsiębiorców KRS prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy w Warszawie, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000636799, o numerze NIP: 522-307-14-42, REGON: 365395501, kapitał zakładowy w wysokości 5.100,00 zł powierzyła Organizatorowi zebranie i przekazanie danych tylko tych osób, które wyraziły w/w zgody.
 5. Wszelkie żądania, pytania i wnioski dotyczące danych osobowych Uczestników przetwarzanych przez Organizatora (Unique One Sp. z o.o.) lub związanych z nimi praw należy kierować pisemnie na adres: ul. Wołoska 18, 02-675 Warszawa lub za pośrednictwem e-mail na adres: dane@uniqueone.pl .
 6. Wszelkie żądania, pytania i wnioski dotyczące danych osobowych przetwarzanych przez Estlin Investments Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie (kod pocztowy: 00-839), przy ul. Towarowej 28 wpisanej do rejestru przedsiębiorców KRS prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy w Warszawie, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000636799, o numerze NIP: 522-307-14-42, REGON: 365395501, kapitał zakładowy w wysokości 5.100,00 zł lub związanych z nimi praw należy kierować na adres: kontakt@galeriakatowicka.eu
 7. Osobie, której dane są przetwarzane:
  a) przysługuje prawo dostępu do podanych danych i otrzymania kopii danych;
  b) przysługuje również prawo żądania ich poprawiania, sprostowania, w sytuacji w której są nieprawidłowe. Z uwzględnieniem celów przetwarzania, osoba, której dane dotyczą, ma prawo żądania uzupełnienia niekompletnych danych osobowych, w tym poprzez przedstawienie dodatkowego oświadczenia;
  c) przysługuje prawo do żądania usunięcia jej danych osobowych (w szczególności gdy ich uzyskanie nastąpiło na podstawie zgody). Prawo do usunięcia danych osobowych nie ma zastosowania w zakresie w jakim przetwarzanie jest niezbędne: do wywiązania się z prawnego obowiązku ciążącego na Administratorze, przetwarzania na mocy prawa Unii lub prawa państwa członkowskiego, któremu podlega Administrator, lub do wykonania zadania realizowanego w interesie publicznym lub w ramach sprawowania władzy publicznej powierzonej Administratorowi czy do ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń;
  d) przysługuje prawo ograniczenia przetwarzania w ustawowo wymienionych przypadkach;
  e) przysługuje prawo do wniesienia sprzeciwu w dowolnym momencie z przyczyn związanych z jej szczególną sytuacją – wobec przetwarzania dotyczących jej danych osobowych opartych na prawnie uzasadnionym interesie Administratora Danych;
  f) przysługuje prawo do wniesienia skargi do Prezes UODO (na adres Urzędu Ochrony Danych Osobowych, ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa).
 8. W przypadku gdy dane osobowe Uczestnika przetwarzane są na podstawie jego zgody, przysługuje mu prawo do jej wycofania, przy czym odwołanie zgody nie wpływa na zgodność z prawem przetwarzania przed jej wycofaniem.
 9. Dane osobowe Laureatów i Zwycięzców Nagród Instant Win zostaną przekazane w oparciu o umowy powierzenia zarządcy Galerii Katowickiej (Apsys Polska S.A. z siedzibą w Warszawie, przy Alei Jana Pawła II 22, Oddział II w Katowicach, KRS 0000447244, NIP: 526-17-88-225, REGON: 012339953) w celu ich dalszego przekazania firmie obsługującej Punkt Obsługi Loterii, która odpowiadać będzie za wydawanie nagród. Podmiotom tym zostaną przekazane wyłącznie dane, jakie są niezbędne do realizacji świadczenia. Dane osobowe Laureatów Nagród Głównych zostaną przekazane instytucji finansowej odpowiedzialnej za realizację przelewu środków. Dane osobowe przetwarzane na potrzeby Loterii mogą być ujawniane podmiotom świadczącym usługi w zakresie technologii IT, usług księgowych, prawnych, z których korzysta Organizator. Dane osobowe mogą być również przekazywane bądź mogą uzyskać do nich dostęp podmioty, którym Organizator jest zobowiązany podać te dane na podstawie przepisów prawa, w szczególności organy administracji publicznej lub organy powołane do kontroli przestrzegania i egzekwowania prawa.
 10. Dane osobowe osób, które wyraziły zgodę na przetwarzanie danych w celach marketingowych, mogą być ujawnione przez spółkę Estlin Investments Sp. z o.o.
  z siedzibą w Warszawie (kod pocztowy: 00-839), przy ul. Towarowej 28 wpisanej do rejestru przedsiębiorców KRS prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy w Warszawie, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000636799, o numerze NIP: 522-307-14-42, REGON: 365395501, kapitał zakładowy w wysokości 5.100,00 zł, pracownikom lub współpracownikom tejże spółki, jak też podmiotowi zarządzającemu Galerią Katowicką oraz innym podmiotom udzielającym wsparcia spółce na zasadzie zleconych usług i zgodnie z zawartymi umowami powierzenia, jak też udostępnione podmiotom, o których mowa w klauzuli zgody.
 11. Podanie danych osobowych przez Uczestników jest dobrowolne, ale niezbędne do wzięcia udziału w Loterii oraz (w odniesieniu do Laureatów) do otrzymania nagrody lub (w przypadku Uczestników składających reklamację) rozpatrzenia reklamacji. Niepodanie danych osobowych skutkuje brakiem możliwości uczestnictwa w Loterii oraz (w przypadku Laureatów) brakiem możliwości otrzymania nagrody lub (w przypadku Uczestników składających reklamację) rozpatrzenia reklamacji.
 12. Podanie danych osobowych w celach marketingowych jest dobrowolne i nie ma wpływu na możliwość wzięcia udziału w Loterii.
 13. Administratorzy danych zapewniają odpowiednie środki ochrony danych Uczestników odpowiadające standardom rynkowym w celu ochrony i zapewnienia ich poufności, poprawności i dostępności, jak również ochrony przed ich nieuprawnionym wykorzystaniem lub nieuprawnionym dostępem, zgodnie z wytycznymi i politykami przyjętymi przez danego Administratora danych oraz obowiązującymi przepisami prawa.
 14. Dane osobowe nie będą przekazywane odbiorcom spoza Europejskiego Obszaru Gospodarczego, czyli do państw trzecich.
 15. Dane osobowe Uczestników Loterii przechowywane będą przez okres niezbędny do realizacji Loterii. Po zakończeniu Loterii dane osobowe Uczestników, w tym laureatów Loterii, będą w niezbędnym zakresie przechowywane przez Administratora do czasu przedawnienia roszczeń cywilnoprawnych związanych z Loterią i do czasu przedawnienia zobowiązań/należności podatkowych związanych z nagrodą uzyskaną w Loterii. W przypadkach, w których przetwarzane są w celach związanych z wypełnieniem prawnych obowiązków ciążących na Administratorze danych, dane osobowe będą przetwarzane i przechowywane przez Administratora danych w tych celach tak długo, jak wymagają tego od Administratora danych przepisy prawa.
 16. Dane osób, które wyraziły zgodę na przetwarzanie danych osobowych w celach marketingowych przetwarzane będą do dnia odwołania zgody na przetwarzanie
  w wybranym celu. 

§ 13

Postanowienia końcowe

 1. Regulamin Loterii oraz wzór oświadczenia Laureata stanowiący załącznik do Regulaminu, są dostępne na stronie internetowej galeriakatowicka.eu, na stronie internetowej Organizatora: www.uniqueone.pl, w zakładce Regulaminy oraz w Punkcie Obsługi Loterii, jako wersja drukowana.
 2. W kwestiach nieuregulowanych w Regulaminie Loterii zastosowanie mają obowiązujące przepisy prawa.
 3. Połączenia telefoniczne wykonywane przez Organizatora na numery telefonów Uczestników są bezpłatne dla Uczestników Loterii i odbywają się tylko na numery z polskich zasobów numeracji. Organizator kontaktuje się z Uczestnikiem tylko i wyłącznie na potrzeby Loterii. Kontakt odbywa się w godzinach 8:00 – 17:00 w dni robocze.
 4. Za dni robocze na potrzeby Loterii Organizator rozumie dni od poniedziałku do piątku, z wyłączeniem dni ustawowo wolnych od pracy.

 

Załączniki:

Załącznik nr 1 – Wzór oświadczenia dla Laureata Nagrody Głównej

Załącznik nr 1 Wzór oświadczenia dla Laureatów Nagrody Głównej

WZÓR OŚWIADCZENIA
DLA LAUREATA NAGRODY GŁÓWNEJ

Podaję moje dane osobowe w celu przeprowadzenia procedury weryfikacji i wydania nagrody.

Oświadczam, że ukończyłem/am najpóźniej w chwili dokonywania zgłoszenia 18 lat, jestem osobą fizyczną, która wzięła udział w Loterii jako konsument w rozumieniu art. 221 Kodeksu cywilnego (Dz. U. z 2022 r. poz.1360 ), zamieszkuję na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej i nie należę do grona osób wymienionych w § 5 ust. 2 i 3 Regulaminu. Oświadczam, że spełniam wszystkie wymagania uczestnictwa i wydania nagrody opisane w Regulaminie Loterii.

 

PROSIMY O UZUPEŁNIENIE OŚWIADCZENIA WIELKIMI LITERAMI!

 1. 1/2

________________________________________________________________

ADRES E-MAIL PODANY W ZGŁOSZENIU

________________________________________________________________

NUMER TELEFONU PODANY W ZGŁOSZENIU

_______________________________________________________________________

IMIĘ I NAZWISKO

________________________________________________________________________

NUMER RACHUNKU BANKOWEGO

___________________________________________________________

RODZAJ, SERIA I NUMER DOKUMENTU POTWIERDZAJĄCEGO TOŻSAMOŚĆ

____________________________________________________________

PESEL (a w razie braku numeru PESEL – adres zamieszkania, data urodzenia, państwo urodzenia)

____________________________________________________________
OBYWATELSTWO, PAŃSTWO URODZENIA

_____________________________________________

Czytelny PODPIS (imię i nazwisko) I DATA

Proszę pamiętać o:

 • załączeniu do przesyłki wysyłanej listem poleconym/przesyłką kurierską oryginału Dowodu Zakupu/Dowodów Zakupu, z tytułu którego/których przypisana została Nagroda;
 • przed wysyłką listem poleconym/przesyłką kurierska wykonaniu skanu lub zdjęcia niniejszego oświadczenia oraz Dowodu/Dowodów Zakupu i wysyłce ich w wiadomości e-mail (wraz z zeskanowanym potwierdzeniem nadania oryginałów) na adres urodzinykatowickiej@uniqueone.pl

 

CZ.2/2.

OŚWIADCZENIE

 1. Oświadczam, że jestem/nie jestem* osobą zajmującą eksponowane stanowisko polityczne zgodnie z art. 2 ust. 2 pkt 11 ustawy z dnia 1 marca 2018 r. o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu (Dz. U. z 2023 r. poz. 1124).
 2. Oświadczam, że jestem/nie jestem* członkiem rodziny osoby zajmującej eksponowane stanowisko polityczne zgodnie z art. 2 ust. 2 pkt. 3) i 11) ustawy z dnia 1 marca 2018 r. o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu (Dz. U. z 2023 r. poz. 1124).
 3. Oświadczam, że jestem/nie jestem* bliskim współpracownikiem₃ osoby zajmującej eksponowane stanowisko polityczne zgodnie z art. 2 ust. 2 pkt 12) ustawy z dnia 1 marca 2018 r. o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu (Dz. U. z 2023 r. poz. 1124).
 4. Zajmowane przeze mnie stanowisko / stopień pokrewieństwa z osobą zajmującą eksponowane stanowisko oraz opis zajmowanego stanowiska/ wskazanie rodzaju współpracy z osobą zajmującą eksponowane stanowisko oraz opis zajmowanego stanowiska*: (wypełnić tylko w przypadku odpowiedzi twierdzącej w ust. 1-3 powyżej):

_________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________

 Jestem świadomy odpowiedzialności karnej za złożenie fałszywego oświadczenia.

 

_____________________________________________

Czytelny PODPIS (imię i nazwisko) I DATA

* niepotrzebne skreślić

 

Informujemy, że:

Administratorem danych osobowych podanych przez Ciebie w Oświadczeniu jest Organizator– Unique One sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie, przy ul. Wołoska 18, 02-675 Warszawa tel.: 48 22 549 30 03, adres e-mail: dane@uniqueone.pl. Podanie przez Ciebie danych jest niezbędne do wypełnienia obowiązków prawnych ciążących na administratorze, wynikających w szczególności z przepisów ustawy z dnia 1 marca 2018 r. o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy oraz finansowania terroryzmu (Dz. U. 2023 r. poz. 1124), ustawy z dnia 19 listopada 2009 r. o grach hazardowych (Dz. U. z 2023 r. poz. 227.) oraz przepisów prawa podatkowego, w szczególności ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (Dz. U. 2022 r. poz. 2647) oraz przepisów o rachunkowości. Przetwarzanie odbywa się na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c) rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych). Pełna treść obowiązku informacyjnego znajduje się w § 12 Regulaminu.