Niniejszy Parking jest zarządzany przez APCOA Parking Polska Sp. z o.o. w imieniu Estlin Investments Sp. z o.o. Poprzez wjazd na teren Parkingu, użytkownik zawiera z APCOA Parking Polska Sp. z o.o umowę o najem miejsca parkingowego na warunkach określonych w Regulaminie Funkcjonowania Parkingu i przepisach określonych w Regulaminie Korzystania Z Miejsc Parkingowych Kiss&Ride (art. 69 oraz art. 384 § 2 k.c.).

ZASADY OGÓLNE

Osoba zamierzająca skorzystać z miejsc parkingowych Kiss&Ride jest zobowiązana do zapoznania się z niniejszym Regulaminem i do przestrzegania jego postanowień.
Korzystający z parkingu zobowiązany jest do stosowania się do zasady BHP i przepisów przeciwpożarowych.
Miejsca parkingowe Kiss&Ride są przeznaczone do krótkotrwałego parkowania pojazdów, które podwożą lub odwożą bliskich do Centrum Handlowego Galeria Katowick.

LOKALIZACJA I OZNAKOWANIE

Miejsca parkingowe Kiss&Ride znajdują się na poziomie – 2 w następujących lokalizacjach:
− naprzeciw wejścia do Galerii przy lokalu Stokrotka
− naprzeciw wejścia do Galerii przy lokalu TK Maxx
− przy wejściu do klatki prowadzącej na Dworzec PKP

Miejsca oznakowane są poprzez różowe wypełnienie nawierzchni i centralnie umiejscowiony piktogram Kiss&Ride zgodny z użytym również na wstępie niniejszego regulaminu

ZASADY KORZYSTANIA Z MIEJSC PARKIGNOWYCH KISS&RIDE

Ze względów bezpieczeństwa i z uwagi na konieczność zapewnienia przejezdności zabronione jest pozostawianie pojazdów na miejscu parkingowym Kiss&Ride bez nadzoru kierującego. Przez pozostawienie pojazdu bez nadzoru rozumiane jest opuszczenie i oddalenie się kierującego od pojazdu. Pojazdy pozostawione bez nadzoru mogą zostać usunięte z miejsc parkingowych Kiss&Ride w sposób opisany w pkt. „Odholowanie pojazdu”.

Czas przebywania pojazdu na miejscu parkingowym Kiss&Ride liczony jest od momentu pobrania biletu z dystrybutora wjazdowego do momentu odczytania biletu w dystrybutorze wyjazdowym. Łącznie czas ten nie powinien przekraczać 10 min. W przypadku chęci zmiany celu wizyty i pozostania dłużej na parkingu Galerii Katowickiej, korzystający z miejsca parkingowego Kiss&Ride zobowiązany jest do przeparkowania swojego samochodu na standardowe miejsce parkingowe.

PRZEPISY PORZĄDKOWE

Chcąc skorzystać z Kiss&Ride kierujący może zatrzymać pojazd wyłącznie na wyznaczonym do tego celu miejscu postojowym. Zabrania się korzystania w celu dedykowanym dla miejsc Kiss&Ride z miejsc zarezerwowanych dla określonych użytkowników i odpowiednio oznakowanych jako miejsca dla niepełnosprawnych, miejsca dla rodzin z dziećmi, czy standardowe miejsca parkingowych.

Kierujący pojazdem na Parkingu powinien zachować szczególną uwagę i ostrożność, a także stosować ogólne zasady obowiązujące w prawie o ruchu drogowym w zakresie:
− koniecznym dla uniknięcia zagrożenia bezpieczeństwa osób;
− wynikającym ze znaków i sygnałów drogowych.

Kierujący ma obowiązek stosować się do poleceń obsługi Parkingu (APCOA Parking). Na terenie parkingu dopuszczony jest ruch pieszych, co należy uwzględnić podczas jazdy samochodem. Na miejscach parkingowych Kiss&Ride zabrania się: korzystania w celu innym niż przeznaczenie miejsca parkingowego Kiss&Ride; postoju w sposób uniemożliwiający przejazd innym pojazdom, a także poza wyznaczoną strefą miejsca parkingowego Kiss&Ride;

ODHOLOWANIE POJAZDU

Pojazdy, których kierowcy pozostawią pojazd na miejscach Kiss&Ride bez nadzoru oraz pojazdy ujęte w pkt. „Zasady Korzystania z Kiss&Ride”, mogą być usunięte z Parkingu na koszt użytkownika pojazdu.

POSTANOWIENIA KOŃCOWE

Podstawę Regulaminu stanowią:
Ustawa z dnia 20 czerwca 1997r. Prawo o ruchu drogowym (Dz. U. z 1997r. Nr 98 poz. 602 z późn. zm.).
Właściciel Centrum Handlowego Estlin Investments Sp. z o.o. oraz Zarządca Parkingu APCOA Parking Polska Sp. z o.o. nie ponoszą odpowiedzialności za pojazdy ani za pozostawione w nich mienie.

Użytkownik ponosi odpowiedzialność za wszelkie szkody i zniszczenia powstałe z jego winy zobowiązując się tym samym na ich naprawę na własny koszt.
Właścicielowi Centrum Handlowego przysługuje prawo zmiany przepisów dotyczących usługi korzystania z miejsc parkingowych Kiss&Ride w każdym momencie.