§ 1 ORGANIZATOR I CZAS TRWANIA AKCJI

 1. Akcja promocyjna „Kolekcja prezentów – edycja październik 2021”, o której mowa w niniejszym regulaminie (zwana dalej „Akcją”) jest skierowana do wszystkich pełnoletnich, posiadających pełną zdolność do czynności prawnych klientów sklepów lub punktów usługowo-handlowych zlokalizowanych na terenie Centrum Handlowego Galeria Katowicka w Katowicach (zwanego dalej „Centrum Handlowe”). Organizatorem Akcji jest AGENCJA 5 AM Karolina Musiał z siedzibą przy ul. Krakowska 7/3 w Mysłowicach (41-400), NIP 6252396727, REGON 242952345 (dalej: „Organizator”).
 2. Akcja odbywać się będzie w dniach: 8.10.2021 – 9.10.2021 r., w godzinach 12:00 – 19:00 lub do wyczerpania puli nagród w danych godzinach, w danym dniu, w ramach akcji na terenie Centrum Handlowego Galeria Katowicka w Katowicach. Informacja o limitach nagród znajduje się w treści regulaminu.
 3. Stanowisko do obsługi Akcji będzie czynne w godzinach trwania Akcji.
 4. Akcja odbywać się będzie zgodnie z niniejszym Regulaminem, który dostępny będzie na stanowisku Akcji oraz na stronie galeriakatowicka.eu

 

                                     § 2 WARUNKI UCZESTNICTWA W AKCJI

 

 1. Uczestnikiem Akcji (dalej „Uczestnik”) może być tylko pełnoletnia osoba fizyczna – konsument w rozumieniu art. 22¹ Kodeksu Cywilnego („Za konsumenta uważa się osobę fizyczną dokonującą czynności prawnej niezwiązanej bezpośrednio z jej działalnością gospodarczą lub zawodową”), która spełni warunki określone w § 3 poniżej.
 2. W Akcji nie mogą brać udziału pracownicy Organizatora, pracownicy podmiotów organizujących Akcję, pracownicy wszystkich Punktów Sprzedaży oraz pracownicy ochrony i serwisu sprzątającego Centrum Handlowego Galeria Katowicka, pracownicy Punktu Informacyjnego oraz inne osoby współpracujące przy organizacji lub obsłudze Akcji, wszyscy niezależnie od rodzaju umowy z pracodawcą, a także członkowie ich najbliższych rodzin. Przez członków najbliższej rodziny rozumie się: małżonków, dzieci, rodziców, rodzeństwo, małżonków i dzieci rodzeństwa, krewnych i powinowatych drugiego stopnia oraz osoby pozostające w stosunku przysposobienia. Pracownikiem
  w rozumieniu Regulaminu jest zarówno osoba zatrudniona na podstawie umowy o pracę jak i osoba współpracująca na podstawie umowy cywilnoprawnej (w szczególności na podstawie umowy o dzieło, umowy zlecenia).
 3. Udział w Akcji i udostępnienie związanych z udziałem danych (w tym osobowych) jest całkowicie dobrowolne i odbywa się na postawie formularza i tam zawartych zgód.
 4. Udział w Akcji oraz udostępnienie danych odbywa się dobrowolnie i wyrażenie zgody na publikację wizerunku ma charakter nieodpłatny.

 

§ 3 ZASADY AKCJI

 

 1. W Akcji mogą wziąć udział osoby, które w czasie jej trwania (tj. 8-9.10.2021 r.; 12:00 – 19:00) dokonają zakupów na terenie Centrum Handlowego Galeria Katowicka na kwotę łączną 150 zł udokumentowaną na jednym lub maksymalnie dwóch paragonach za zakupy wykonanie w dniach 8.10.2021r od godz. 9.00 do zakończenia Akcji w dniu 9.10.2021 r. godz. 19.00 i z tym paragonem lub paragonami zgłoszą się do stoiska akcji pro-sprzedażowej.
 2. Po spełnieniu warunków odbioru nagrody w ramach niniejszej Akcji Uczestnik otrzymuje możliwość zbierania pieczątek, które w grudniu 2021 r. uprawnią Uczestnika do odbioru nagrody specjalnej – kalendarza na rok 2022 z grafikami artystów, których prace będą towarzyszyły Akcjom w ciągu całego roku. Warunki odbioru nagrody dodatkowej:
  1. Pobranie karty do zbierania pieczątek i zachowanie jej do czasu odbioru narody specjalnej
  2. Zebranie 3 pieczątek w ramach jednej karty do ich zbierania w ciągu roku w toku 3 różnych, wybranych Akcji pro-sprzedażowych,
  3. Zgłoszenie się wraz z uzupełnioną kartą o 3 pieczątki z 3 różnych akcji w czasie grudniowej Akcji powiązanej z wydaniem kalendarzy – nagrody specjalnej.
  4. Organizator zastrzega, iż ilość nagród specjalnych (kalendarzy) jest limitowana i w datach odbioru (w grudniu 2021) mogą zostać wyznaczone limity na osobę, na godzinę, na dzień i w ramach ilości całkowitej.

W razie wprowadzenia obostrzeń o charakterze ogólnopolskim lub wprowadzających ograniczenie funkcjonowania galerii handlowych Organizator poinformuje o innej dacie lub innej możliwości odbioru nagrody specjalnej.

 1. W dniach 8-9.10.2021 r. Wydawanie nagród startuje co godzinę do wyczerpania limitu dla każdej godziny akcji. Pierwsze wydanie następuje o godz. 12.00, ostatnie wydanie
  o godz. 18.00. i kończy się najpóźniej o 19.00
 2. Warunkiem uczestnictwa w Akcji jest:
  1. zgłoszenie się na stanowisko Akcji w celu okazania, a następnie ostemplowania paragonów (2 na kwotę łączną nie mniejszą niż 150zł),
  2. czytelne wypisanie swoich danych osobowych w przygotowanych formularzu: imię, nazwisko, nr telefonu, e-mail, miejsce zamieszkania, a także złożenie własnoręcznego podpisu pod zgodami tam zawartymi.
 3. Każda osoba, która spełni powyższe wymagania jest uprawniona do wzięcia udziału
  w Akcji i odebrania nagrody przedpłaconej karty o wartości 50 zł za zakupy o wartości minimum 150 zł z uwzględnieniem limitów w ramach akcji (na osobę, na godzinę, dzień i w ramach akcji).
 4. Wielokrotność kwoty z paragonów powyżej 150 zł, nie uprawnia do większej niż jedna nagrody za dany paragon.
 5. Limity nagród:
  1. Limit nagród przypadających na jednego uczestnika wynosi jedną kartę o wartości 50 zł w ramach całej Akcji. Weryfikacja uprawnienia następuje w oparciu o podany przez uczestnika numer telefonu. Obsługa może zweryfikować numer telefonu.
  2. Limit godzinowy- w każdej rozpoczętej godzinie akcji, zgodnie z poniższą tabelą:

 

Godziny wydawania nagród Limit wydań kart

8 października 2021

Limit wydań kart

9 października 2021

12.00-13.00 21 kart o wartości 50 zł 21 kart o wartości 50 zł
13.00-14.00 21 kart o wartości 50 zł 21 kart o wartości 50 zł
14.00-15.00 21 kart o wartości 50 zł 21 kart o wartości 50 zł
15.00-16.00 21 kart o wartości 50 zł 21 kart o wartości 50 zł
16.00-17.00 22 kart o wartości 50 zł 22 kart o wartości 50 zł
17.00-18.00 22 kart o wartości 50 zł 22 kart o wartości 50 zł
18.00-19.00 22 kart o wartości 50 zł 22 kart o wartości 50 zł
SUMA – Limit dzienny 150 kart
o wartości 50 zł
150 kart
o wartości 50 zł

 

 1. Limit dzienny kart – w dniu 8.10.2021 r. – 150 kart o wartości 50 zł, w dniu 9.10.2021.r. – 150 kart o wartości 50 zł
 2. Limit w ramach akcji 300 kart o wartości 50 zł.
 1. W razie zgłoszenia się uczestnika spełniającego formalne warunki skorzystania z Akcji (data, ilość i kwota paragonów), to w zależności od określonego limitu obsługa podejmuje następujące działania:
  1. Limit na uczestnika – wobec odebrania wcześniej nagrody i osiągnięcia limitu, odmawia wydania następnej nagrody,
  2. Limit godzinowy – uczestnik może wrócić w kolejnej rozpoczętej godzinie, nie jest możliwe wpisania się na poczet limitu kart na następną pełną godzinę, czy też wcześniejsze wypełnienie formularza.
  3. Limit dzienny – uczestnik może wrócić w kolejnym dniu akcji, nie jest możliwe wpisanie się na poczet limitu na następny dzień, czy też wcześniejsze wypełnienie formularza.
  4. Limit akcji – w razie stwierdzenia wydania wszystkich przewidzianych na akcję nagród, nagroda nie należy się.
 2. Akcja dotyczy zakupu wszelkich produktów lub usług, z wyłączeniem artykułów alkoholowych w rozumieniu ustawy z dnia 26 października 1982 r. o wychowaniu
  w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi, wyrobów tytoniowych, produktów leczniczych, walut oraz wydatków na gry losowe, zakłady wzajemne lub gry na automatach i transakcji kantorowych.
 3. Organizator każdorazowo stempluje paragony, które zostały zgłoszone w Akcji oraz na podstawie których odebrano nagrodę, w celu wyeliminowania ich z ponownego udziału
  w Akcji.
 4. W przypadku powzięcia przez Organizatora uzasadnionych wątpliwości co do autentyczności paragonu, przystąpienie do akcji może zostać wstrzymane do momentu potwierdzenia oryginalności lub pochodzenia paragonu, nie dłużej jednak niż do 2. dnia od daty przedstawienia przez Uczestnika paragonu.
 5. Po przystąpieniu do Akcji nie ma możliwości zwrotu towaru sprzedawcy na podstawie ostemplowanego paragonu zakupowego. Możliwa jest jedynie wymiana na inny towar tej samej lub wyższej wartości, za zgodą sprzedawcy.
 6. Niedopuszczalne jest podejmowanie przez Uczestników działań sprzecznych
  z Regulaminem, obowiązującym prawem, sprzecznych z zasadami współżycia społecznego, uznanych powszechnie za naganne moralnie, obraźliwe, społecznie niewłaściwe lub godzące w dobra innych osób itp. W przypadku takich działań lub uzasadnionego podejrzenia możliwości wystąpienia takich działań – komisja Akcji ma prawo wykluczyć Uczestnika z udziału z Akcji.

 

 

§ 4 NAGRODY W AKCJI

 1. W ramach Akcji po spełnieniu przez uczestnika warunków opisanych w paragrafie 3 Uczestnikowi przysługuje jednorazowe prawo do otrzymania jednej karty płatniczej przedpłaconej na okaziciela bez możliwości doładowań zwanej dalej „Kartą” w kwocie 50 zł aż do wyczerpania puli nagród w danej godzinie, w danym dniu bądź limitu na danego uczestnika.
 2. Organizator w ramach całej akcji zapewnia 300 szt. kart płatniczych przedpłaconych kwotą 50 zł o łącznej wartości 15.000,00 zł (piętnaście tysięcy złotych).
 3. Nie można zastrzec szczególnych właściwości nagrody ani wymienić jej na inną. Uczestnik nie może otrzymać w zamian za nagrodę ekwiwalentu pieniężnego lub rzeczowego.

 

 

§ 5 ODBIÓR I WYKORZYSTANIE NAGRÓD W AKCJI

 1. W czasie trwania Akcji hostessa weryfikuje spełnienie przez uczestnika warunków opisanych w paragrafie 3 (ilość i kwota paragonów oraz po podaniu danych, czy przysługuje i jaka pula na danego uczestnika). Wydawanie następuje w punkcie obsługi akcji pro-sprzedażowej, gdzie wydawane są przedpłacone karty na kwotę 50 złotych, aż do wyczerpania puli na danego uczestnika, na daną godzinę, na dany dzień, w ramach akcji. Nagrody niewykorzystane w danym dniu przechodzą na kolejny dzień Akcji. Organizator weryfikuje limit na uczestnika prowadząc bazę uczestników na podstawie przedłożonych, prawidłowo wypełnionych i podpisanych formularzy.
 2. Nagrody niewydane w Akcji przechodzą na rzecz Organizatora.
 3. Przed odbiorem Nagrody uczestnik zobowiązany jest podać swoje dane osobowe do celów akcji – obowiązkowo: imię, nazwisko, miejsce zamieszkania, numer telefonu oraz podpisać potwierdzenie odbioru nagrody z formularzem zgody na wykorzystywanie
  i przetwarzanie jego danych osobowych wyłącznie do celów Akcji. Podanie danych warunkuje udział w Akcji.
 4. W przypadku, gdy uczestnik odmówi podania któregokolwiek z powyższych danych
  i wypełnienia oraz podpisania ww. formularza, nagroda nie zostanie mu wydana.
 5. Nagrody wydawane będą w godzinach trwania Akcji lub do momentu wyczerpania puli bądź wyczerpania puli na uczestnika.
 6. Uczestnik potwierdza odbiór nagrody w protokole.
 7. Uczestnik odbierając i potwierdzając odbiór nagrody potwierdza jednocześnie, iż uczestnik nie jest pracownikiem w żadnej z jednostek określonych w paragrafie 2 pkt.2.

 

§ 6 OCHRONA DANYCH OSOBOWYCH

 1. Uczestnik wypełniając formularz dobrowolnie i świadomie przyjmuje także do stosowania warunki niniejszego Regulaminu w zakresie przetwarzania danych osobowych.
 2. Organizator, który jest jednocześnie Administratorem danych osobowych uczestnika oświadcza, że chroni dane osobowe uczestników na zasadach i zgodnie z obowiązującymi przepisami z zakresu ochrony danych osobowych, w szczególności Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych/RODO).
 3. Administrator oświadcza, że stosuje środki techniczne i organizacyjne zapewniające ochronę przetwarzanych danych odpowiednią do zagrożeń oraz kategorii danych objętych ochroną, a w szczególności zabezpiecza dane osobowe przed udostępnieniem ich osobom nieupoważnionym, utratą czy uszkodzeniem.
 4. Uzyskane przez Administratora dane osobowe będą przetwarzane w celu:
  1. zapewnienia prawidłowego przebiegu Akcji, o których mowa w niniejszym Regulaminie, wykonania obowiązków powierzonych przez podmiot zlecający zorganizowanie Akcji;
  2. rozliczenia ewentualnie występujących obowiązków podatkowych wynikającego
   z przepisów ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych;
  3. w celu rozpatrywania reklamacji w oparciu o niniejszy regulamin;
  4. utrwalenia przebiegu Akcji w ramach fotorelacji z utrwaleniem wizerunku uczestników oraz ich publikacją w mediach społecznościowych (cel marketingowy);
  5. w razie wyrażonej zgody na cele marketingowe.
 5. Dane osobowe Użytkownika przetwarzane są:
 6. przez okres niezbędny do realizacji Akcji, a także rozliczenia płatności oraz dochodzenia roszczeń oraz w związku z przepisami bezwzględnie obowiązującymi wymagającymi od Administratora przetwarzania danych po zrealizowanym Akcji;
 7. w przypadku przetwarzania na podstawie zgody, dane osobowe przetwarzane są do momentu cofnięcia zgody, przy czym cofnięcie zgody nie wpływa na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej wycofaniem.
 8. W każdym czasie Uczestnik może złożyć wniosek do Administratora w sprawie jego danych osobowych z prośbą i informacje, cofnięcie bądź modyfikację udzielonej zgody, poprzez przesłanie stosownego pisma listem poleconym na adres siedziby Administratora. W celu weryfikacji wniosku niezbędne jest podanie: pełne dane osobowe umożliwiające odpowiedź (imię, nazwisko, dane adresowe), dane umożliwiające identyfikacje udzielonej zgody (data udzielenia zgody, Akcja, której dotyczyła zgoda) oraz treść żądania (dokładne wskazanie o jaką informację bądź modyfikację chodzi). Wnioski są rozpatrywane
  w terminie 30 dni od daty wpływu pisma, w razie przesłania żądania Administrator może weryfikować prawdziwość i zakres zapytania.
 9. Uczestnikowi przysługuje prawo do żądania usunięcia, uzupełnienia lub zmiany danych osobowych przetwarzanych przez Administratora.

 

§ 7 POSTĘPOWANIE REKLAMACYJNE

 1. Wszelkie Reklamacje związane z przebiegiem lub wynikami Akcji mogą być składane na piśmie, listem poleconym, na adres Organizatora określony w paragrafie 1 z dopiskiem „Reklamacja” najpóźniej w terminie do 14 dni od daty zakończenia Akcji (liczy się data otrzymania reklamacji przez Organizatora). Reklamacje nadesłane po tym terminie nie będą rozpatrywane. Reklamacja zostanie rozpatrzona przez Organizatora w terminie 14 dni od jej otrzymania. Uczestnik Akcji w razie spełnienia warunku rozpatrzenia reklamacji zostanie poinformowany na piśmie o wynikach postępowania reklamacyjnego – listem poleconym, priorytetowym.
 2. Zgłoszenie reklamacyjne musi zawierać dokładne dane personalne zgłaszającego (imię, nazwisko, dokładny adres wraz z kodem pocztowym reklamującego) oraz przyczynę reklamacji, treść żądania reklamującego oraz opis okoliczności uzasadniających reklamację.
 3. Decyzja w sprawie reklamacji jest ostateczna.

 

§ 8 POSTANOWIENIA KOŃCOWE

 

 1. Dane osobowe Uczestników będą przetwarzane zgodnie z obowiązującymi przepisami dla celów związanych z organizacją i przeprowadzeniem Akcji. Uczestnicy wyrażają zgodę na wykorzystanie, przetwarzanie przez Organizatora swoich danych uzyskanych w związku
  z organizacją i przeprowadzeniem Akcji.
 2. Podanie danych osobowych jest dobrowolne, jednak ich niepodanie uniemożliwia udział
  w Akcji. Uczestnik ma prawo dostępu do treści swoich danych oraz ich poprawiania.
 3. Prawa i obowiązki Organizatora oraz Uczestników określone są wyłącznie w niniejszym Regulaminie; wszelkie informacje o Akcji dostępne w materiałach reklamowych mają charakter jedynie informacyjny.
 4. Poprzez zgłoszenie do Akcji Uczestnik potwierdza, że zapoznał się z niniejszym Regulaminem, rozumie jego postanowienia oraz wyraża zgodę na wszystkie zasady Akcji zawarte w niniejszym Regulaminie.
 5. Wszelkie ewentualne spory związane z realizacją Akcji Strony będą się starały rozwiązać w sposób polubowny. W przypadku nie dojścia do polubownego rozwiązania ewentualnego sporu, spór rozstrzygany będzie przez właściwy Sąd Cywilny.