newsletter

Galeria Katowicka

REGULAMIN CENTRUM HANDLOWO-ROZRYWKOWEGO GALERIA KATOWICKAW KATOWICACH („CENTRUM HANDLOWE”)

W trosce o bezpieczeństwo oraz dobre samopoczucie Klientów Centrum, uprzejmie prosimy o przestrzeganie następujących postanowień zawartych w niniejszym regulaminie, który obowiązuje na terenie całego Centrum Handlowo-Rozrywkowego Galeria Katowicka.

 1. Z Centrum Handlowego można korzystać tylko w godzinach jego otwarcia wskazanych na wejściach oraz dostępnych na stronie www.galeriakatowicka.eu.
 2. Zabrania się przebywania na terenie Centrum Handlowego osobom odwiedzającym obiekt w celach innych niż wynika to z jego przeznaczenia, w tym również osobom zachowującym się niezgodnie z przepisami prawa lub zakłócającym spokój innych osób odwiedzających Centrum Handlowe.
 3. W żadnych okolicznościach, niedopuszczalna jest jakakolwiek działalność, która może być uznana za niebezpieczną, niehigieniczną, szkodliwą lub działalność, która może przeszkadzać innym osobom odwiedzającym Centrum Handlowe.
 4. Małoletni w wieku poniżej 13 lat mogą przebywać na terenie Centrum Handlowego wyłącznie pod opieką osoby, która z mocy ustawy lub umowy jest zobowiązana do nadzoru nad nimi.
 5. Za bezpieczeństwo małoletnich znajdujących się w Centrum Handlowym odpowiadają ich rodzice lub opiekunowie.
 6. Zabrania się wchodzenia na teren Centrum Handlowego z rzeczami mogącymi stanowić zagrożenie dla życia lub zdrowia ludzi, lub których przechowywanie bądź posiadanie jest prawnie zabronione.
 7. Na terenie Centrum Handlowego zabrania się palenia wyrobów tytoniowych, w tym elektronicznych papierosów, oraz konsumowania napojów alkoholowych. Na terenie Centrum Handlowego nie wolno zużywać jakichkolwiek środków odurzających.
 8. Fotografowanie i filmowanie Centrum Handlowego lub jego części, bez pisemnej zgody Dyrekcji Centrum Handlowego jest zabronione.
 9. Dystrybucja materiałów reklamowych, umieszczanie plakatów oraz przeprowadzanie ankiet bez pisemnej zgody Dyrekcji Centrum Handlowego jest zabronione.
 10. Zabrania się organizowania zgromadzeń, wystawiania na sprzedaż towarów, handlu obnośnego i obwoźnego, występów muzycznych, prowadzenia akcji charytatywnych na całym terenie Centrum Handlowego bez pisemnej zgody Dyrekcji Centrum Handlowego.
 11. Na terenie Centrum Handlowego zabrania się w szczególności biegania, hałasowania, jazdy na łyżworolkach, deskorolkach, hulajnogach, rowerach i motocyklach, jak również ich wprowadzania na teren Centrum Handlowego.
 12. Zabrania się użytkowania schodów ruchomych i wind niezgodnie z ich przeznaczeniem, a w szczególności biegania po schodach ruchomych, wchodzenia „pod prąd” i poruszania się nieczynnymi schodami.
 13. Małe psy można wprowadzać do Centrum Handlowego (wyłącza się strefę food court oraz sklepy, w których sprzedawane są produkty spożywcze) jedynie na smyczy i w kagańcu. Wszystkie nieczystości powinny zostać usunięte przez ich właścicieli. Pełna odpowiedzialność za psy spoczywa na ich właścicielach.
 14. Zabrania się niszczenia, uszkodzenia lub uczynienia niezgodnym do użytku urządzeń znajdujących się w Centrum Handlowym, w tym w szczególności urządzeń zainstalowanych w pomieszczeniach ogólnodostępnych takich jak toalety, pomieszczenia sanitarne itp.
 15. Żebranie i akwizycja na terenie Centrum Handlowego jest zabronione.
 16. O wszystkich rzeczach znalezionych należy niezwłocznie poinformować służbę ochrony Centrum Handlowego.
 17. Siedzenie dozwolone jest jedynie na przeznaczonych do tego ławkach znajdujących się w ogólnodostępnych miejscach.
 18. Centrum Handlowe jest monitorowane.
 19. Wobec osób naruszających niniejszy Regulamin będą wyciągane konsekwencje prawne.
 20. Wejście na teren Centrum Handlowego oznacza zgodę na wszelkie postanowienia niniejszego Regulaminu.

Niezależnie od wymienionych wyżej postanowień zabrania się podejmowania w Centrum Handlowym działań zakazanych w świetle obowiązującego prawa.

Wszystkich odwiedzających uprzejmie prosimy o stosowanie się do postanowień Regulaminu oraz innych zaleceń porządkowych właściciela Projekt Katowice Sp. z o.o. oraz firmy zarządczej Apsys Management sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie, przy Al. Jana Pawła II 22, 00-133 Warszawa, wpisaną do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000099267, NIP: 521-30-21-282, REGON: 016027995, kapitał zakładowy w wysokości 50.000,00 zł i jej współpracowników.

Naruszenie Regulaminu bądź zaleceń, o których mowa powyżej, pociągnie za sobą podjęcie przez służbę ochrony Centrum Handlowego odpowiednich działań. Przebywanie na terenie Centrum Handlowego po zażądaniu opuszczenia Centrum przez jego Dyrekcję lub pełnomocników może być ścigane karnie.

Informujemy, iż pracownicy administracji Centrum Handlowego pozostają do Państwa dyspozycji pod numerem telefonu 32 41 41 290 lub osobiście w biurze administracji Centrum Handlowego oraz w punkcie informacyjnym.

Apsys Management Sp. z o.o.
Dyrekcja Centrum

Regulamin dostępny w wersji .pdf znajduje się: TUTAJ

 

Newsletter

Administratorem danych osobowych jest Projekt Katowice spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Warszawie (kod pocztowy: 00-133), przy Aleja Jana Pawła II 22 (zwana dalej Spółką). Dane osobowe w zakresie podanym w formularzu będą przetwarzane przez Spółkę w celach marketingowych, zgodnie z wyrażoną zgodą na podstawie art. 6 ust. 1 pkt a Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 roku w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (RODO). Dane osobowe mogą być ujawnione pracownikom lub współpracownikom Spółki, jak też podmiotom udzielającym wsparcia Spółce na zasadzie zleconych usług i zgodnie z zawartymi umowami powierzenia, jak też udostępnione podmiotom, o których mowa w klauzuli zgody. Dane osobowe przetwarzane w ww. celu będą przetwarzane do czasu odwołania zgody na poszczególny cel, w przypadku jej wyrażenia. Każda osoba posiada prawo dostępu do treści swoich danych i ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych lub do wniesienia sprzeciwu wobec ich przetwarzania, prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania danych przed jej odwołaniem. Osoba, której dane dotyczą, ma prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna, iż przetwarzanie jej danych osobowych narusza przepisy RODO. Podanie danych osobowych jest dobrowolne.

Podając adres e-mail wyrażam zgodę na przetwarzanie podanych przeze mnie danych osobowych przez Projekt Katowice spółka z ograniczoną odpowiedzialnością w celu marketingowym, realizowanym poprzez wysyłanie informacji handlowych dotyczących działalności Galerii Katowickiej drogą elektroniczną na podany adres e-mail.
Podaj swój numer telefonu aby otrzymywać oferty specjalne
Podając numer telefonu wyrażam zgodę na przetwarzanie podanych przeze mnie danych osobowych przez Projekt Katowice spółka z ograniczoną odpowiedzialnością w celu marketingowym, realizowanym poprzez wysyłanie informacji handlowych dotyczących działalności Galerii Katowickiej w postaci SMS na końcowe urządzenie telekomunikacyjne - telefon komórkowy, którego nr podano powyżej.

 • MĘŻCZYZNA
 • KOBIETA
CO MNIE INTERESUJE
Dane osobowe będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany, także w formie profilowania. Profilowanie będzie miało na celu umożliwienie przygotowania najlepszej, spersonalizowanej oferty i dedykowanych reklam.
Zapoznałam/-łem się z treścią Regulaminu.